Hoga <HOGA.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 142 tys. zł

Hoga <HOGA.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 142 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2004 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 7.310 4.766 13.608 10.010 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 357 572 946 788 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 569 1.374 2.306 2.168 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6.741 3.392 11.302 7.842 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 6.838 3.493 12.387 8.701 w tym: - od jednostek powiązanych 394 369 467 583 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 712 367 1.508 1.410 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6.126 3.126 10.879 7.291 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 472 1.273 1.221 1.309 IV. Koszty sprzedaży 174 248 645 634 V. Koszty ogólnego zarządu 501 538 1.790 2.159 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -203 487 -1.214 -1.484 VII. Pozostałe przychody operacyjne 88 2 92 18 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 72 - 73 - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 16 2 19 18 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 30 57 56 95 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - 2 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 52 - 52 3. Inne koszty operacyjne 30 5 56 41 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -145 432 -1.178 -1.561 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 65 106 213 381 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 20 23 57 51 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji 25 69 121 254 4. Aktualizacja wartości inwestycji 24 15 35 76 5. Inne -4 -1 - - XI. Koszty finansowe 62 212 203 231 1. Odsetki, w tym: 9 7 10 22 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 53 205 193 209 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -142 326 -1.168 -1.411 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -142 326 -1.168 -1.411 XV. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku -142 326 -1.168 -1.411 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -142 326 -1.168 -1.411 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1.168 -1.411 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.000.000 4.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,29 -0,35 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: HOGA.PL Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 04-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ