HOLDIKOM SA UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA W DNIU 25.06.2003 - część 1

26-06-2003, 16:24

HOLDIKOM SA UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA W DNIU 25.06.2003 - część 1 UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA W DNIU 25.06.2003
RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2003
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY HOLDIKOM SA DOPUŚCIŁO DO UDZIAŁU W OBRADACH AKCJONARIUSZA "STOWARZYSZENIE PROMOCJI DZIECKA I RODZINY" AKCJONARIUSZ TEN ZABLOKOWAŁ AKCJE W CZASIE ALE NIE DOSTARCZAŁYŁ BLOKADY DO SIEDZIBY SPÓŁKI. ETOWARZYSZENIE TO POSIADAŁO 3.192 GŁOSY NA WZA.
WZA PODJĘŁO UCHWAŁY 1/03 , 2/03 , 3/03 , 5/03 , 8/03 , 12/03 , 13/03 , 14/03 W TREŚCI NIE ZMIENIONEJ.TERŚĆ TĄ PODALIŚMY W POPRZEDNIM RAPORCIE BIEŻĄCYM. NATOMIAS PONIŻEJ PODAJEMY UCHWAŁY KTÓRYCH TREŚĆ ULEGŁA ZMIANIE.
Uchwała NR 4/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 roku.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach:
1. Marian Kupijaj - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r
6.807.368 głosami za, .........-............głosami przeciw , .........-........głosami wstrzymujących się ,
2. Witosław Gibasiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2002 - 26.11.2002 r.
6.804.176 głosami za, 3.192 głosami przeciw , ........-.........głosami wstrzymujących się ,
3. Anna Szwaczyńska - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r
6.807.368 głosami za, .........-............głosami przeciw , .........-........głosami wstrzymujących się ,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uchwała NR 6/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2002 roku.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HOLDIKOM" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Rady Nadzorczej w osobach:
1. Maciej Klósak (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 18.11.2002r.) -6.804.176 głosami za, 3192 głosami przeciw,........-.....głosów wstrzymujących się,
2. Bolesław Borkowski (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -6.807.368 głosami za, .......-.......głosami przeciw,......-.......głosów wstrzymujących się,
3. Leszek Czaja (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -6.807.368 głosami za, .......-.......głosami przeciw,......-.......głosów wstrzymujących się,
4. Ryszard Jaździński (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -6.807.368 głosami za, .......-.......głosami przeciw,......-.......głosów wstrzymujących się,
5. Ewaryst Ruf (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -6.807.368 głosami za, .......-.......głosami przeciw,......-.......głosów wstrzymujących się,
6. Wojciech Quasner (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -6.807.368 głosami za, .......-.......głosami przeciw,......-.......głosów wstrzymujących się,
7. Czesław Kyciak (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -6.807.368 głosami za, .......-.......głosami przeciw,......-.......głosów wstrzymujących się,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uchwała NR 7/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Podziału zysku za rok 2002 w spółce Holdikom S.A.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie Art. 348 § 3 k.s.h. przeznacza wypracowany zysk za okres 01.01.2002 do 31.12.2002 w wysokości 373.478,49 zł netto następująco:
Dywidenda dla akcjonariuszy 275.654,08 zł
Podwyższenie kapitału zapasowego 97.824,41 zł
Razem: 373.478,49 zł
§ 2
1. Ustala się dywidendę na l akcję w wysokości 0,04 zł
(słownie: cztery grosze).
2. Prawo do dywidendy ustalonej w wyniku podziału zysku za rok 2002 powstaje z dniem 18.07.2003 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 09.09.2003 roku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki HOLDIKOM S.A.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała NR 9/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie wniosku przedłożonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26 poz.306), uchwala co następuje:
1. Przyznaje się nagrodę roczną dla Mariana Kupijaja - Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2002 w wysokości "2,5" przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
2. Przyznaje się nagrodę roczną dla Witosława Gibasiewicza - Zastępcy Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2002 (okres pełnienia funkcji 01.01.2002-26.11.2002 r.) w wysokości "0" przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
3. Przyznaje się nagrodę roczną dla Anny Szwaczyńskiej - Członka Zarządu w roku obrotowym 2002 w wysokości "2,5" przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała NR 10/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zmiana zasad wynagradzania Zarządu Spółki.
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt.6 ustala następujące zasady wynagradzania Zarządu Spółki:
Na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz. U. Nr 26, poz. 306), oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139) członkom Zarządu przysługuje:
1. Prezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,8% - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
2. Wiceprezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,25% - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
3. Członkowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2,6% - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. 4. Zarządowi Spółki przysługuje nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez danego Członka Zarządu Spółki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodę roczną przyznaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej. Wniosek zostaje sporządzony przez Radę Nadzorczą w oparciu o regulamin i wzór wniosku stanowiących załączniki do uchwały nr 8/03.
5. Wszystkim Członkom Zarządu Spółki przysługują następujące świadczenia dodatkowe określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania ( DZ.U. Nr 14 poz. 139)
- nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat w wysokości określonej w §2 pkt.2 rozporządzenia, tj.
a) 75 % wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy
b) 100% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy
c) 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy
d) 200% wynagrodzenia miesięcznego po 35 i 40 latach pracy
- odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana "odprawą pieniężną" w wysokości:
a) 150 % wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
b) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 20 lat
- świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego w wysokości do 25% wyższej, niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, oraz odrębnych przepisach.
6. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.
7. W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ustalania zasad wynagradzania) wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
§ 2
Traci moc uchwała nr 6/N/03 z dnia 28.01.2003 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała NR 11/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt. 6 ustala następujące zasady wynagradzania miesięczne dla Członków Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1.200 zł brutto
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 1.000 zł brutto
- Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.000 zł brutto
- Członek Rady Nadzorczej - 800 zł brutto
§ 2
Traci moc uchwała nr 10/02 z dnia 27 maja 2003 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała NR 12/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
Niniejszym Regulamin stanowi załącznik do Uchwały Nr 12/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2003 r.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Spółki.
§ 2
1. Niniejszy regulamin zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia statutu.
2. Postanowienia regulaminu stosuje się do zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.
§ 3
1. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli przepis szczególny, albo postanowienie statutu przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.
§ 4
Obsługę techniczną i organizacyjną zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
§ 5
W obradach zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:
1) akcjonariusze, którzy uczynili zadość wymogom kodeksu spółek handlowych,
2) pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
3) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
4) eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący zgromadzenie,
5) notariusz lub asesor notarialny, sporządzający protokół z przebiegu zgromadzenia.
§ 6
Do otwarcia obrad zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:
1) przewodniczący rady nadzorczej,
2) zastępca przewodniczącego rady nadzorczej,
3) każdy członek rady nadzorczej,
4) Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd, 5) każdy z akcjonariuszy, jeżeli nie sprzeciwiają się temu pozostali akcjonariusze.
2. Jeżeli zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia Sądu, do otwarcia zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie przewodniczący ustanowiony przez Sąd
§ 7
Otwierający zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust 1 pkt. 1-5, niezwłocznie po otwarciu obrad dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej uchwał i wniosków, następnie zarządza wybór przewodniczącego zgromadzenia. Dopuszcza się umieszczenie w porządku obrad uchwały o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
Otwierający, o którym mowa w § 6 ust.2 sam przewodniczy obradom.
§ 8
Przewodniczącym zgromadzenia może być wyłącznie osoba, o której mowa w § 5 pkt. 1-2, zwana dalej uczestnikiem zgromadzenia.
§ 9
Kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia zgłasza się do otwierającego zgromadzenie.
§ 10
Głosowanie na przewodniczącego zgromadzenia jest tajne.
§ 11
1 Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów na "TAK".
Jeżeli kilku kandydatów uzyskałoby taką samą liczbę głosów na "TAK" , otwierający zgromadzenie zarządza powtórne głosowanie co do tych kandydatów. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 12
Wybrany przewodniczący przejmuje przewodnictwo nad obradami.
§ 13
1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie spisu przygotowanego przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsług techniczneji organizacyjnej zgromadzenia.
2. Spis, o którym mowa w ustępie poprzedzającym obejmuje:
1) imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy,
2) ilość akcji, którą reprezentuje każdy z akcjonariuszy,
3) ilość głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.
3. Na spisie, o którym mowa w ustępach poprzedzających i na liście obecności, uczestnicy zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem. Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika zgromadzenia składającego podpis.
§ 14
Przy podpisywaniu listy obecności należy nadto:
1) sprawdzić tożsamość uczestników zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów,
2) sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu zgromadzenia,
3) wydać uczestnikom zgromadzenia karty do głosowania, spełniające wymogi określone w § 32, lub karty identyfikacyjne, umożliwiające oddawanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.
§ 15
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym zgromadzeniu, których nie zamieszczono w spisie, o którym mowa w § 13 ust. 1, dopisuje się do listy.
Postanowienia § 13 ust. 2-3 i § 14 stosuje się odpowiednio.
§ 16
Po zakończeniu sporządzania listy obecności podpisuje ją przewodniczący zgromadzenia.
§ 17
Na wniosek uczestników zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, reprezentowanego na zgromadzeniu, lista obecności winna zostać sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
§ 18
Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza przewodniczący zgromadzenia.
Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 19
Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności przewodniczący zgromadzenia stwierdza zdolność zgromadzenia do podejmowania uchwał.
§ 20
W zależności od potrzeby, przewodniczący zgromadzenia może sobie przybrać do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza zgromadzenia.
§ 21

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / HOLDIKOM SA UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA W DNIU 25.06.2003 - część 1