Hutmen <HUTW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 215 tys. zł

Hutmen <HUTW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 215 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 81.684 63.308 305.483 253.358 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 81.066 5.547 223.770 20.047 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 81.088 63.020 303.778 252.245 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 596 288 1.705 1.113 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 74.948 57.273 275.609 229.472 w tym: - od jednostek powiązanych 74.397 4.367 202.116 18.515 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 74.376 56.994 273.990 228.400 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 572 279 1.619 1.072 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 6.736 6.035 29.874 23.886 IV. Koszty sprzedaży 1.046 913 3.597 3.127 V. Koszty ogólnego zarządu 4.309 4.757 17.063 14.694 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.381 365 9.214 6.065 VII. Pozostałe przychody operacyjne 474 1.021 3.176 2.144 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 695 1.928 1.076 2. Dotacje - 15 - 54 3. Inne przychody operacyjne 474 311 1.248 1.014 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 339 547 2.377 1.794 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 44 - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 169 266 1.490 826 3. Inne koszty operacyjne 126 281 887 968 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.516 839 10.013 6.415 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 209 19 802 825 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 189 14 727 715 - od jednostek powiązanych 111 1 345 3 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 9 - 5. Inne 20 5 66 110 XI. Koszty finansowe 1.619 1.541 7.505 7.675 1. Odsetki, w tym: 1.125 1.294 4.855 5.799 - dla jednostek powiązanych 74 - 78 5 2. Strata ze zbycia inwestycji - 1 56 1 3. Aktualizacja wartości inwestycji 140 15 148 15 4. Inne 354 231 2.446 1.860 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 106 -683 3.310 -435 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 106 -683 3.310 -435 XV. Podatek dochodowy -109 -80 -107 -59 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -109 -80 -107 -59 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 215 -603 3.417 -376 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3.417 -376 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.844.030 2.844.030 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,20 -0,13 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ