Hydrobudowa Gd. <HBGD.WA> 21/2002; Uchwały NWZA HYDROBUDOWY S.A. w Gdańsku

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
30-08-2002, 17:14

21/2002; UCHWAŁY NWZA HYDROBUDOWY S.A. W GDAŃSKU

Zarząd HYDROBUDOWY S.A. informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzywczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROBUDOWY S.A. w Gdańsku w dniu 30 sierpnia 2002 roku.

UCHWAŁA Nr 12/2002

Działając na podstawie Rozdziału IV pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu wybrali w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Jerzego Łopacińskiego

UCHWAŁA Nr 13/2002

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza w głosowaniu jawnym następujący porządek Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWY SA za 2001 r. 7. Zmiany w Statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 12 pkt 1 Statutu.

dotychczasowe brzmienie § 12 pkt 1 "§ 12 pkt 1. Zarząd składa się z trzech członków, których kadencja trwa 3 lata."

proponowane brzmienie § 12 pkt 1 "§ 12 pkt 1. Zarząd składa się z jednego, dwóch, trzech lub czterech członków, których kadencja trwa 3 lata.

8. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 14/2002

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z brakiem opinii biegłego rewidenta nie może zatwierdzić Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWY SA w Gdańsku. Uchwała o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWY SA w Gdańsku za rok 2001 zostanie podjęta niezwłocznie po wydaniu opinii biegłego rewidenta.

UCHWAŁA Nr 15/2002

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydaną w dniu 30.08.2002 r. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym uchwalają uchwałę o treści: W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: Uchyla się dotychczasową treść § 12 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie: "§ 12 pkt 1 - Zarząd składa się z jednego, dwóch, trzech lub czterech członków, których kadencja trwa 3 lata."

UCHWAŁA Nr 16/2002

Z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały zmieniającej Statut Spółki Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwalają jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Jednolity tekst STATUTU Spółki Akcyjnej HYDROBUDOWA S.A. z siedzibą w Gdańsku

R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne

§ 1 Spółka działa pod firmą: "Hydrobudowa" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy: Hydrobudowa S A.

§ 2 Siedzibą spółki jest miasto Gdańsk.

§ 3 1. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności w kraju i za granicą. 2. Spółka może tworzyć spółki i inne organizacje gospodarcze, a także uczestniczyć w takich spółkach i organizacjach już istniejących. 3. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne.

§ 4 Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5 Założycielami spółki są: Alina Danuta Kuźmierkiewicz zamieszkała w Gdańsku, przy ul.Dobrowolskiego nr 3D/7, Daniel Maścianica, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Szerokiej nr 44/45/7, Ryszard Haranin, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Startowej nr 23 F/18, Kazimierz Biliński, zamieszkały w Gdyni , przy ul. Swarzewskiej nr 50 A/12, Piotr Mirosław Małek, zamieszkały w Kamiennej Górze, przy ul. Kilińskiego nr 5/4, Stanisława Serafina Jesionowska-Okrój, zamieszkała w Zieleniewie 3E/27 - Kołobrzeg, Andrzej Bielecki zamieszkały w Sławnie, przy ul. Żymierskiego 18A/10, Bogusław Edward Wysocki zamieszkały w Sopocie, przy ul. Tatrzańskiej nr 2/68, Wojciech Stefan Burakowski zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Fiszera nr 4 D/8, Jerzy Tomaszewski zamieszkały w Gdyni, przy ul. Nowogrodzkiej nr 32/2a, Ryszard Mróz zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej nr 20/18, Marian Radzicki zamieszkały w Gdańsku, przy ul. J.Nagórskiego nr 9 F/4, Romuald Marian Zieliński zamieszkały w Grudziądzu, przy ul. Libetta 12/1, Krzysztof Zbigniew Małasiewicz zamieszkały w Sopocie, przy ul. Czyżewskiego nr 11/3, Jan Dułak zamieszkały we wsi Celbowo 10 gmina Puck, Jan Łechtański zamieszkały w Gdańsku przy ul. Leningradzkiej nr 22/13, Paweł Marek Mielnik zamieszkały w Gdyni, przy ul. Rybińskiego nr 28, Marian Józef Klupś, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Niskiej nr 13/8, Bożena Teresa Lewandowska-Pastewka zamieszkała w Gdańsku, przy ul. Współczesnej nr 3A/8, Władysław Leon Nikielski zamieszkały w Gdyni, przy ul. Komandorskiej nr 42/6, Adam Wawrzyniak zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Waryńskiego nr 17/1.

§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Budownictwo (PKD 45). 2) Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26). 3) Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30. Z). 4) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A). 5) Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2). 6) Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C). 7) Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28). 8) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z), 9) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodów (PKD 50). 10) Towarowy transport drogowy (PKD 60.24). 11) Transport wodny (PKD 61). 12) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21. Z). 13) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z). 14) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z). 15) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z). 16) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z). 17) Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51). 18) Hotele i restauracje (PKD 55). 19) Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29). 20) Działalność agencji podróży (PKD 63.30. B). 21) Wynajem nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny (PKD 70.20.Z).

R O Z D Z I A Ł II Kapitał zakładowy, prawa i obowiązki akcjonariuszy

§ 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.631.600,00 (czternaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.852.640 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda, w tym:

420 (czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A

259.900 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A

106.000 (sto sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B

260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C

604.860 (sześćset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D

7.034 (siedem tysięcy trzydzieści cztery ) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych

co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają trzy głosy. 14.426 (czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii D

1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E.

Z czystego zysku Spółki umorzonych zostało 73.680 akcji.

§ 8 Kapitał zakładowy można podwyższyć w drodze emisji nowych akcji imiennych lub akcji na okaziciela, pokrytych wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Akcjom nowej emisji można przyznać szczególne uprawienia. Podwyższenia kapitału zakładowego można dokonać również z zysku spółki zgromadzonego w jej kapitale zapasowym lub w kapitałach rezerwowych.

§ 9 Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zgodę na zamianę akcji na żądanie akcjonariusza wyraża Zarząd przynajmniej raz w roku.

§ 10 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień według, którego ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 11 Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń. Z chwilą zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej lub przejścia jej własności na spadkobiercę zmarłego akcjonariusza jej uprzywilejowanie wygasa.

R O Z D Z I A Ł III Władze Spółki

Władzami spółki są: A. Zarząd, B. Rada Nadzorcza C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 12 1. Zarząd składa się z jednego, dwóch, trzech lub czterech Członków, których kadencja trwa 3 lata. 2. Prezesa Zarządu oraz - na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 3. W umowie między Spółką, a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin określający organizację i sposób zajmowania się sprawami Spółki przez Zarząd. 5. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów.

§ 13 1. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki. 2. Przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności Zarząd powinien uzyskać na nią zezwolenie Rady Nadzorczej: 1) utworzenie spółki lub innej organizacji gospodarczej, albo przystąpienie do takiej spółki lub organizacji już istniejącej, 2) utworzenie lub zamknięcie zagranicznego oddziału spółki, 3) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, 4) udzielenie zabezpieczenia, poręczenia lub obciążenie majątku spółki jakimkolwiek innym prawem jeżeli wartość takiego zabezpieczenia, poręczenia lub obciążenia przewyższa jedną dziesiątą część kapitału własnego spółki według jego stanu na koniec poprzedzającego roku obrotowego spółki.

§ 14 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 15 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na okres trzech lat. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów. 2. Wynagrodzenia członków Rady ustala Walne Zgromadzenie. 3. Walne Zgromadzenie uchwala dla Rady regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

§ 16 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu Rady z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 7. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na jej posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 8. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.

§ 17 1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 2. Oprócz spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 2.1.) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2.2.) wyboru biegłych rewidentów w celu zapewnienia weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej, 2.3.) badanie i opiniowanie wniosku o podziale zysku lub pokryciu strat, 2.4.) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, 2.5.) badanie i zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 2.6.) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń z uwzględnieniem postanowień § 13 Statutu, 2.7.) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w innym miejscu w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, zaś Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 4. Akcjonariusz albo akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie na ręce Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 5. Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd obowiązany jest ogłosić jego zwołanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a ponadto wywiesić o nim zawiadomienie w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki i jej zakładów. W ogłoszeniu i zawiadomieniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego porządek obrad.

§ 19 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, 2) podział zysku i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy, 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 5) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6) zmiana Statutu Spółki, 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą, 9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru, 11) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 13) nabycie własnych akcji w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, 14) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 15) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

R O Z D Z I A Ł IV

Rachunkowość Spółki

§ 20 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21 Zarząd Spółki obowiązany jest do końca marca danego roku sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz pisemnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

§ 22 Spółka tworzy następujące fundusze z zysku: 1) Kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. 2) Kapitał rezerwowy, na pokrycie szczególnych strat i zysków, na który przekazywane będą kwoty uchwalane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 23 Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału: 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł V Postanowienia końcowe

§ 24 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 25 Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Ponadto ogłoszenie Spółki powinno być dodatkowo wywieszone w biurze Zarządu Spółki w miejscu do tego przeznaczonym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

§ 26 Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

Data sporządzenia raportu: 30-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Hydrobudowa Gd. &lt;HBGD.WA> 21/2002; Uchwały NWZA HYDROBUDOWY S.A. w Gdańsku