Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Data oraz porządek obrad NWZA Spółki - część 2

Agnieszka Morawiecka
opublikowano: 02-09-2003, 08:53

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Data oraz porządek obrad NWZA Spółki - część 2 7. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
otrzymuje brzmienie następujące:
"Zarząd
1. Zarząd składa się z 3-5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji, udowodnione zawinione działanie szkodę Spółki oraz naruszenie zakazu konkurencji.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec innych organów Spółki. W razie nieobecności lub z innej przyczyny, Prezes Zarządu może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, innemu członkowi Zarządu.
7. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
8. Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zadecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń."
Paragraf 22 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, dysponowania środkami poszczególnych funduszy rezerwowych itp., określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy zatwierdza Zarząd."
otrzymuje brzmienie następujące:
"Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, dysponowania środkami poszczególnych funduszy rezerwowych, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy."
Paragraf 23 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
1. "Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ja na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem."
otrzymuje brzmienie następujące:
1. "Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości lub udziały w nieruchomościach, a także ustanawiać na nich ograniczone prawa rzeczowe, bez zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."
Dodaje się paragraf 25 Statutu w następującym brzmieniu:
"Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanymi zgodnie z jego postanowieniami."
Stosownie do wymogów art. 402§2 ksh i §49 ust. 1 pkt. 2 lit b) Rozporządzenia podaje się wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień i tekst jednolity statutu:
I. Zmiany:
§5.4 - skreślony,
§6.1, §6.4, §6.5, §6.6, §6.8, §15, §16, §18, §19, §20, §21, §22, §23 - zmiana,
§ 6.9 §17,§25 - dodano nowe.
II. Tekst jednolity statutu
Statut Spółki Akcyjnej
Tekst jednolity
§1
Józef Tomolik, Edward Wilk i Jacek Wojewódzki oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną w oparciu o przepisy Kodeksu handlowego oraz w celu przejęcia przedsiębiorstwa państwowego: Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa Śląsk 1" w Katowicach zgodnie z art. 37 i 38 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 13 lipca 1990 roku (Dz.U. nr 51, poz. 298) i uchwalają jej Statut.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 2
1. Firma spółki brzmi: "Hydrobudowa Śląsk"- Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu firmy: "Hydrobudowa Śląsk" S.A.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§ 3
Założycielami spółki są pracownicy K.P.R.I.B.P. "Hydrobudowa-Śląsk 1" wymienieni w komparycji aktu notarialnego Repertorium "A" nr Nr 2151/1991
§ 4
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, zarówno na rachunek własny jak i w pośrednictwie, we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie:
- budownictwa - PKD 45,
- produkcji drewna i wyrobów z drewna - PKD 20,
- produkcji wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych - PKD 26,
- produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń - PKD 28,
- produkcji mebli, działalności produkcyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej - PKD 36,
- zagospodarowania odpadów - PKD 37,
- sprzedaży, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych - PKD 50,
- handlu hurtowego i komisowego, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51,
- handlu detalicznego, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52,
- hoteli i restauracji - PKD 55,
- transportu lądowego, transportu rurociągowego - PKD 60,
- działalności wspomagającej transport, działalności związanej z turystyką - PKD 63,
- obsługi nieruchomości - PKD 70,
- wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 71,
- informatyki - PKD 72,
- pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 74,
- rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa - PKD 01.
§ 5
1. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą, w szczególności Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą.
2. Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.
3. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 5a
Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne.
Rozdział II. Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze
§ 6
1. Kapitał zakładowy wynosi 9.394.810 złotych (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć) złotych jest podzielony na;
a) 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
b) 841.098 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 2. Akcje imienne pierwszej emisji są tzw. akcjami założycielskimi, którym przysługują następujące uprzywilejowania:
a) co do głosu - w ten sposób, że na jedną akcję założycielską przypadają 2 głosy pod warunkiem posiadania co najmniej 200 akcji, 3 głosy pod warunkiem posiadania co najmniej 500 akcji, 5 głosów pod warunkiem posiadania co najmniej 1500 akcji,
b) co do dywidendy - w ten sposób, że na akcję uprzywilejowaną przypada dywidenda w wysokości przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych o stopę redyskontową NBP obowiązującą dla weksli krajowych (w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku), powiększoną o 2 punkty procentowe,
c) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.
3. Dywidenda uprzywilejowana niewypłacona w latach poprzednich może być wypłacona z czystego zysku lat następnych, jednak ilość lat za które może być wypłacona nie może przekroczyć dwóch.
4. Zbycie lub obciążenie prawem rzeczowym lub obligacyjnym akcji założycielskich:
a) na rzecz osób innych niż założyciele wymaga uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w trybie opisanym w ust. 5;
b) na rzecz założycieli nie wymaga zgody Zarządu, jednak założyciel który zamierza zbyć lub obciążyć akcje może zwrócić się do Zarządu o wyrażenie zgody; w takim przypadku tryb opisany w ust.5 stosuje się odpowiednio.
5. Założyciel, który zamierza zbyć lub obciążyć prawem rzeczowym lub obligacyjnym akcje założycielskie na rzecz osoby innej niż założyciel winien zwrócić się do Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie wskazując na piśmie potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa). W przypadku braku zgody Zarządu na wskazanego przez założyciela potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa), Zarząd w terminie 30 dni wskaże innego potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa). Nie wskazanie innego potencjalnego nabywcy (beneficjenta prawa) w tym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa) wskazanego przez założyciela. Nabywca wskazany przez Zarząd winien zapłacić zbywającemu założycielowi średnią cenę rynkową wyliczoną z uwzględnieniem cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z ostatniego roku przed dniem zgłoszenia wniosku o wyrażenie zgody. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie 14 dni od daty wskazania przez Zarząd potencjalnego nabywcy.
6. Akcje imienne założycielskie zachowują uprzywilejowanie przy ich zbyciu jedynie w sytuacji, gdy zbycie następuje na rzecz założyciela Spółki za zgodą Zarządu. W przypadku obciążenia akcji imiennych założycielskich prawem rzeczowym lub obligacyjnym beneficjent tego prawa nie może korzystać z przywilejów przysługujących akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji, chyba że obciążenie akcji prawem nastąpiło na rzecz Założyciela za zgodą Zarządu.
7. Akcje imienne mogą za zgodą Zarządu zostać na wniosek akcjonariuszy zamienione na akcje zwykłe na okaziciela.
8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje za zgodą Zarządu raz w roku w pierwszym możliwym terminie przypadającym w drugiej połowie roku kalendarzowego, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
9. Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie w zakresie dywidendy.
§ 7
1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 8
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 3 oddanych głosów.
Rozdział III. Kapitały i rachunkowość Spółki
§ 9
Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 10
1. Z zysku za dany rok obrotowy dokonuje się odpisów na kapitał zapasowy co najmniej w minimalnej wysokości określonej obowiązującymi przepisami, a pozostałą część przeznacza się na dywidendę lub inne kapitały. O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz kwoty nieodebranych dywidend - po upływie terminu przedawnienia. § 11
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki.
§ 12 (skreślony)
§ 13 (skreślony)
Rozdział IV. Władze Spółki.
§ 14
Władzami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd
Organy te działają zgodnie z postanowieniami statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.
§ 15
Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której działają Zakłady Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.
§ 16
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, znoszenia lub przekształcania kapitałów na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe),
b) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
c) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd; Walne Zgromadzenie ma obowiązek podjęcia uchwały jedynie w przypadku, gdy obowiązujące przepisy wymagają zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie.
2. Nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję Zarządu.
§ 17
1. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń.
§ 18
Rada Nadzorcza
1. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3. 4. Kadencja Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 marca 2003 r. upływa w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2006.
§ 19
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady poprzez wysłanie członkom Rady Nadzorczej na adresy wskazane Spółce listów poleconych zawierających porządek obrad lub wysłanie faksów lub emaili na adresy wskazane Spółce przez członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jedynie w przypadku, gdy takie głosowanie zarządzi Przewodniczący Rady bądź jej Wiceprzewodniczący.
4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
5. Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych odnoszących się do rad nadzorczych.
§ 20
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
b) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
e) podejmowanie decyzji o wyłączeniu stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego w spółkach akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odnoszących się do dobrych praktyk rad nadzorczych.
2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:
a) rocznych planów finansowych Spółki,
b) struktury organizacyjnej Spółki.
§ 21
Zarząd
1. Zarząd składa się z 3-5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji, udowodnione zawinione działanie szkodę Spółki oraz naruszenie zakazu konkurencji.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec innych organów Spółki. W razie nieobecności lub z innej przyczyny, Prezes Zarządu może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, innemu członkowi Zarządu.
7. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. 8. Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zadecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.
§ 22 Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, dysponowania środkami poszczególnych funduszy rezerwowych, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.
§ 23
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości lub udziały w nieruchomościach, a także ustanawiać na nich ograniczone prawa rzeczowe, bez zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 24
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.
§ 25
Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanymi zgodnie z jego postanowieniami.
§ 26
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 02-09-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agnieszka Morawiecka

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Hydrobudowa Sl. &lt;HDBU.WA&gt; Data oraz porządek obrad NWZA Spółki - część 2