Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 29 września 03 r. - część 1

Piotr Kuczyński
30-09-2003, 12:53

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 29 września 03 r. - część 1 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA SPÓŁKI W DNIU 29 WRZEŚNIA 03 R.
Raport bieżący nr 60/2003
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomosci treść podjetych uchwał przezNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 29 września 2003 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie: Pana Wiesława Łatały, zamieszkałego w Krakowie przy ulicy Fatimskiej 158a,
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej przyjmuje zaproponowany porządek obrad.<<
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
1. Pani Jolanta Głowa,
2. Pani Danuta Gul,
3. Pan Aleksander Wójcik.<<
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej udziela zgody na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Męczenników Oświęcimskich 15, zabudowanej między innymi: budynkiem administracyjnym dwukondygnacyjnym, budynkiem socjalnym dwukondygnacyjnym, pawilonem handlowym, halami warsztatowymi, stacją paliw, magazynami, magazynem gazów technicznych i wiatą na oleje, objętej księgą wieczystą Kw nr 22605 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Warunki oraz cenę zbycia ustali Zarząd Spółki.<<
W tym miejscy pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Nieboraka - Pan Rafał Sasiak stwierdził, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zgody na zbycie nieruchomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej udziela zgody na zbycie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Francuskiej 34, zabudowanej budynkiem biurowym III kondygnacyjnym i zespołem garaży, objętej księgą wieczystą Kw nr 18696 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Warunki oraz cenę zbycia ustali Zarząd Spółki.
W tym miejscy pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Nieboraka - Pan Rafał Sasiak stwierdził, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
Na podstawie art. 359 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §7 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia umorzyć (umorzenie dobrowolne) 361.786 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji własnych zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHDBUD00015, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia dnia 18 sierpnia 2003 roku zgodnie z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
2. Umarzany pakiet akcji został nabyty przez Spółkę w celu umorzenia (art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych) za wynagrodzeniem w wysokości 24,00 zł (dwadzieścia cztery złote) za jedną akcję, co daje łącznie 8.682.864,00 zł (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote), od akcjonariusza spółki JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, a zatem akcjonariuszowi temu nie przysługuje dalsze wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, przez umorzenie akcji, o których mowa powyżej i z zachowaniem obowiązku przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego (art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych).
4. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie
Na podstawie art. 455 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 2 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.617.860,00 zł (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych), to jest do kwoty 9.394.810,00 zł (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 361.786 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji własnych zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHDBUD00015, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia dnia 18 sierpnia 2003 roku zgodnie z art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu 361.786 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 września 2003 roku.
4. Motywem umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu jest wola rozwiązania istniejącego konfliktu pomiędzy głównymi akcjonariuszami Spółki - w trosce o możliwość sprawnego prowadzenia przez Spółkę jej podstawowej działalności, jak również biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia Spółce perspektyw dalszego harmonijnego rozwoju.
5. W Statucie Spółki §6 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 13.012.670,00 zł (trzynaście milionów dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) jest podzielony na 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i na 23.433 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela będące wynikiem konwersji akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda; 1.179.451 (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do G o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda." otrzymuje brzmienie następujące:
"Kapitał zakładowy wynosi 9.394.810,00 zł (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych) i jest podzielony na: a) 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
b) 841.098 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.".
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu do sądu rejestrowego.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie skreślenia §5 ust. 4 Statutu Spółki.
Skreśla się paragraf 5 ust. 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"W przypadku, gdy choć jedna seria akcji lub obligacji emitowanych przez Spółkę zostanie wprowadzona do obrotu publicznego, przewidziane prawem ogłoszenia będą zamieszczane dodatkowo w co najmniej dwóch dziennikach ogólnopolskich zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu".
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany §6 ust. 4 Statutu Spółki.
Paragraf 6 ust.4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Akcje imienne - założycielskie mogą być zbywane wyłącznie pomiędzy założycielami Spółki za zgodą Zarządu i tylko wtedy zachowują uprzywilejowanie."
otrzymuje brzmienie następujące:
"Zbycie lub obciążenie prawem rzeczowym lub obligacyjnym akcji założycielskich:
a) na rzecz osób innych niż założyciele wymaga uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w trybie opisanym w ust. 5;
b) na rzecz założycieli nie wymaga zgody Zarządu, jednak założyciel który zamierza zbyć lub obciążyć akcje może zwrócić się do Zarządu o wyrażenie zgody; w takim przypadku tryb opisany w ust. 5 stosuje się odpowiednio."
W tym miejscy pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Nieboraka - Pan Rafał Sasiak stwierdził, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany §6 ust. 5 Statutu Spółki.
Paragraf 6 ust. 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Zbycie akcji założycielskich poza założycielami może mieć miejsce w wyjątkowych przypadkach, każdorazowo za zgodą Zarządu. Zamiar zbycia akcji winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie ze wskazaniem kandydata. W przypadku braku zgody Zarządu na wskazanego przez zbywającego akcje kandydata - Zarząd w terminie 30 dni, wskaże nowego kandydata wybranego spośród zgłoszonych ofert. Jeżeli Zarząd w terminie 30 dni nie wskaże nabywcy, akcjonariusz może sprzedać swoje akcje dowolnej osobie. Cena akcji nie może być niższa od ceny wynikającej z ostatniego bilansu Spółki, lub wyceny akcji ustalonej przez biegłego. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie 14 dni od daty wyboru kandydata. W przypadku nie dokonania zakupu przez kandydata Zarząd wskazuje nowego kandydata."
otrzymuje brzmienie następujące:
"Założyciel, który zamierza zbyć lub obciążyć prawem rzeczowym lub obligacyjnym akcje założycielskie na rzecz osoby innej niż założyciel, winien zwrócić się do Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie wskazując na piśmie potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa). W przypadku braku zgody Zarządu na wskazanego przez założyciela potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa), Zarząd w terminie 30 dni wskaże innego potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa). Nie wskazanie innego potencjalnego nabywcy (beneficjenta prawa) w tym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa) wskazanego przez założyciela. Nabywca wskazany przez Zarząd winien zapłacić zbywającemu założycielowi średnią cenę rynkową wyliczoną z uwzględnieniem cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z ostatniego roku przed dniem zgłoszenia wniosku o wyrażenie zgody. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie 14 dni od daty wskazania przez Zarząd potencjalnego nabywcy."
W tym miejscy pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Nieboraka - Pan Rafał Sasiak stwierdził, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany §6 ust. 6 Statutu Spółki.
Paragraf 6 ust. 6 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Akcje nabyte w drodze dziedziczenia, tracą na swoim uprzywilejowaniu w zakresie głosu, zachowując uprzywilejowanie w zakresie dywidendy."
otrzymuje brzmienie następujące:
"Akcje imienne założycielskie zachowują uprzywilejowanie przy ich zbyciu jedynie w sytuacji, gdy zbycie następuje na rzecz założyciela Spółki za zgodą Zarządu. W przypadku obciążenia akcji imiennych założycielskich prawem rzeczowym lub obligacyjnym beneficjent tego prawa nie może korzystać z przywilejów przysługujących akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji, chyba że obciążenie akcji prawem nastąpiło na rzecz Założyciela za zgodą Zarządu."
W tym miejscy pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Nieboraka - Pan Rafał Sasiak stwierdził, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany §6 ust. 8 Statutu Spółki.
Paragraf 6 ust. 8 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Konwersja akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela odbywa się raz w roku."
otrzymuje brzmienie następujące:
"Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje raz w roku w pierwszym możliwym terminie przypadającym w drugiej połowie roku kalendarzowego, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi."
W tym miejscy pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Nieboraka - Pan Rafał Sasiak stwierdził, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie dodania §6 ust. 9 do Statutu Spółki.
Dodaje się paragraf 6 ust. 9 w następującym brzmieniu:
"Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie w zakresie dywidendy."<<
Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki
Paragraf 15 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w miarę potrzeb lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zawczasu złożyć Zarządowi na piśmie.
5. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub miejscowości, w której działają Zakłady Spółki. O miejscu odbycia Zgromadzenia decyduje ten, kto je zwołuje."
otrzymuje brzmienie następujące: "Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości, w której działają Zakłady Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki."
Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany §16 Statutu Spółki
Paragraf 16 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
2. zatwierdzanie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
3. udzielanie Władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nie obowiązków,
4. podejmowaniu uchwał na wniosek Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku ze wskazaniem terminu wypłaty dywidendy oraz daty ustalenia prawa do dywidendy lub w sprawie pokrycia strat,
4a). podejmowaniu uchwał na wiosek Rady Nadzorczej w sprawie wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie akcji oraz wysokości dywidendy,
5. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6. podejmowaniu uchwał na wniosek Rady Nadzorczej w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania:
7. decydowanie w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora,
8. decydowanie o zbyciu nieruchomości Spółki,
9. decydowanie o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
10. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla niej wynagrodzenia,
11. podejmowaniu uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższania lub obniżania kapitału oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa,
12. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
13. ustalanie regulaminu i porządku obraz Walnego Zgromadzenia,
14. podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd."
otrzymuje brzmienie następujące:
"1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a/ podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, znoszenia lub przekształcania kapitałów na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe),
b/ zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
c/ rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd; Walne Zgromadzenie ma obowiązek podjęcia uchwały jedynie w przypadku, gdy obowiązujące przepisy wymagają zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie.
2. Nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję Zarządu."<<
W tym miejscy pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Nieboraka - Pan Rafał Sasiak stwierdził, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie dodania §17 do Statutu Spółki
Dodaje się paragraf 17 w następującym brzmieniu:
1. "Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń."<<
Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany §18 Statutu Spółki
Paragraf 18 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
"Rada Nadzorcza
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady, której kadencja trwa rok. Ponowny wybór jest dozwolony.
2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się na drodze tajnego głosowania. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów." otrzymuje brzmienie następujące:
"Rada Nadzorcza
1. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 marca 2003 roku upływa w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2006."<<
Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"HYDROBUDOWA ŚLĄSK" Spółki Akcyjnej
z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki
Paragraf 19 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:
1. "Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady.
3. W wyjątkowych wypadkach, w sprawach nie cierpiących zwłoki Przewodniczący Rady może przesłać do członków Rady projekt uchwały do podjęcia na zasadzie korespondencyjnego uzgodnienia (tryb obiegowy), określając termin do zajęcia stanowiska. Podjęte w tym trybie uchwały przedstawiane są do wiadomości członkom Rady na najbliższym posiedzeniu. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały określone w art. 382 §2, 383 §1, 393 §1 i 413 Kodeksu handlowego.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy za jej zgodą Zarząd, lecz bez prawa głosu.
5. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszenie wszyscy jej członkowie przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 50% + 1 członków Rady w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
6. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Hydrobudowa Sl. &lt;HDBU.WA&gt; Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 29 września 03 r. - część 1