Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zawarcie znaczącej umowy

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zawarcie znaczącej umowy ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Raport bieżący nr 10/2004 Spółka "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach (Kupujący) informuje, iż w dniu 13.02.2004 roku została zawarta Umowa nr 044/13/2004 z Przedsiębiorstwem Handlowym Technika Grzewcza, Sanitarna i Domowa BIMs Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wichrowej 28 (Sprzedający). Przedmiotem Umowy jest zakup wyrobów betonowych. Orientacyjna cena kontraktowa : 1.390.973, 25 PLN (brutto) Ostateczna wartośc umowy będzie wynikać z sumy odebranych partii towaru oraz cen jednostkowych, przy czym ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres obowiazywania umowy, tj. do końca czerwca 2005 roku. W umowie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi: 1.Sprzedawca zapłaci kupujacemu karę umowną: a. w wysokości 15 % wartości umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający, b. w wysokosci 0,1 % wartości umownej nie dostarczonego w terminie towaru, za kazdy dzień zwłoki, 2. Kupujacy zapłaci Sprzedajacemu karę umowną: a. w wysokości 15 % wartości umowy, gdy Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujacy, b. w wysokosci 0,1 % wartości umownej nieodebranego w terminie towaru, za kazdy dzień opóźnienia. Strony mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Jako zabezpieczenie płatność Kupujący dokona cesji wierzytelności przysługujacej mu wobec banku z tytułu lokaty bankowej, w wysokości 200.000,00 PLN. Strony dopuściły zmianę formy zabezpieczenia na gwarancję bankową. Powyższa umowa nie jest samodzielnie umową znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia. Łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 2.780.631, 54 PLN Umową o najwyższej wartości jest umowa opisana wyżej. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych emitenta. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ