Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 333 tys. zł

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 333 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ)


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2002 2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 112.033 94.254
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 150 464
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 110.255 93.835
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.778 419
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 102.442 84.105
w tym:
- od jednostek powiązanych 315 145
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 100.694 83.728
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.748 377
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 9.591 10.149
IV. Koszty sprzedaży - -
V. Koszty ogólnego zarządu 6.426 5.053
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3.165 5.096
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.142 544
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 32 17
2. Dotacje - -
3. Inne przychody operacyjne 1.110 527
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2.621 2.259
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2.339 1.899
3. Inne koszty operacyjne 282 360
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.686 3.381
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 1.773 1.687
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 20
- od jednostek powiązanych - -
2. Odsetki, w tym: 1.023 758
- od jednostek powiązanych 91 7
3. Zysk ze zbycia inwestycji 464 427
4. Aktualizacja wartości inwestycji 257 406
5. Inne 23 76
XI. Koszty finansowe 2.563 3.101
1. Odsetki, w tym: 1.027 1.623
- dla jednostek powiązanych - -
2. Strata ze zbycia inwestycji - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji 814 1.311
4. Inne 722 167
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 896 1.967
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -50 -
1. Zyski nadzwyczajne 64 -
2. Straty nadzwyczajne 114 -
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 846 1.967
XV. Podatek dochodowy 513 696
a) część bieżąca 810 978
b) część odroczona -297 -282
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - -
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - -
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 333 1.271
- -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 333 1.271
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.194.300 1.202.884
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 1,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Hydrobudowa Śląsk Spółka Akcyjna

Data sporządzenia raportu: 14-05-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu