Hydrotor <HTOR.WA> 10/2003 Uchwały podjęte na WZA w dniu 31-05-2003 r.

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej &quot;HYDROTOR&quot; S.A. w Tucholi
31-05-2003, 18:58

Hydrotor <HTOR.WA> 10/2003 Uchwały podjęte na WZA w dniu 31-05-2003 r. 10/2003 UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA W DNIU 31-05-2003 R.
Zarząd Spółki PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi podaje do wiadomości uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31-01-2003 r.
Uchwała Nr 1/V/2003 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi Uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 2/V/2003 Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała Nr 2a/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi udziela absolutorium Zarządowi Spółki w osobach:
- Wacław Kropiński - Prezes Zarządu
- Janusz Czapiewski - Członek Zarządu
- Grzegorz Czerwiński - Członek Zarządu z wykonania obowiązków za 2002 r.
Uchwała Nr 2b/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi dokonało wyboru Prezesa Zarządu, którym został Pan Wacław Kropiński
Uchwała Nr 3/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r. członkom Rady Nadzorczej w osobach:
- Malec Leon - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Kubiszewska Irena - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Atras Eugeniusz - Członek Rady Nadzorczej
- Karwasz Mieczysław - Członek Rady Nadzorczej
- Remus Andrzej - Członek Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002 r.
Uchwała Nr 4/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. uchwala następujący podział zysku za 2002 r.:
Zysk do podziału za 20021 r. w kwocie 2 388 873,75 przeznacza się na:
1. kapitał zapasowy 1 354 296,59 zł
2. dywidendę (0,40 zł.za 1 akcję) 959 320,00 zł
3. rozliczenie wyniku lat ubiegłych - utworzona rezerwa na odprawy emerytalne 75 257,16 zł
Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na dzień 08-07-2003 r. Wypłata dywidendy 02-10-2003 r.
Uchwała Nr 5/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi uchwala Regulamin Rady Nadzorczej.
Uchwała Nr 6/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
1.Wykreśla się dotychczasową treść ust. 4 w § 3 Statutu o treści:
"4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej"
i nadaje się ust. 4 nową następującą treść: "4. Przeniesienie akcji imiennych na akcjonariuszy nie wymienionych w ust. 3 oraz zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, musi wskazać w ciągu 60 dni innego nabywcę. Nabywca musi zaoferować cenę nie niższą niż cena notowana na giełdzie w dniu nabycia akcji. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy"
2. Dodaje się ust. 5 w § 3 o następującej treści: "5.Zarząd prowadzi rejestr akcjonariuszy zgłaszających zamiar zbycia i nabycia akcji imiennych w kolejności zgłoszeń"
3. Wykreśla się ust 1 w § 5 o treści: "1. Akcje imienne, w ilości określonej przez Radę Nadzorczą mogą być umarzane z czystego zysku. Umorzenia dokonuje się po cenie rynkowej."
i nadaje się ust 1 i 2 następujące nowe brzmienie:
"1.Akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę."
4. W § 6 pkt. a/ wykreśla się słowo "akcyjny" i zastępuje się je słowem "zakładowy"
5. W § 7 w drugim zdaniu słowo "akcyjny" zastępuje się słowem "zakładowy"
6. Zmienia się nazwę rozdziału IV. Dotychczasowy zapis "Władze Spółki" zastępuje się zapisem "Organy Spółki"
7. Wykreśla się § 11 Statutu o treści: "1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają sie w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd. 2. Zwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd najpóźniej do 31 maja każdego roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na każde żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10 % / dziesięć procent / kapitału akcyjnego, w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia żądania. 4. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady."
i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: "1.Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie miasta Tucholi w czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu 2.Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom oraz Radzie Nadzorczej wraz z uzasadnieniem przed Walnym Zgromadzeniem, a w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. 3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 4.Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody /siła wyższa/ lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie."
8. Wykreśla się § 12 o treści:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do zmiany Statutu Spółki, podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki, które wymagają 3/4 / trzech czwartych / głosów oddanych."
9. Wykreśla się dotychczasową treść § 15 w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Członkowie pierwszej wybierani są na okres jednego roku. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się większością głosów Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.",
który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Zgromadzenie dokonuje wyborów członków Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obok członków Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na okres kadencji Rady, na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z jej członków"
10. W § 16 wykreśla się ostatnie zdanie o treści "W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej członka, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru uzupełniającego nie później jak w ciągu 30 dni od daty jego ustąpienia"
11. W § 17 pkt b/ wykreśla się drugie zdanie, o treści: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały względną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.", które otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego"
12. W § 18 wykreśla się dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu " 1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu Handlowego" i nadaje się mu nowe następujące brzmienie
"1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności"
13. W § 18 ust 2 pkt a/ wykreśla się słowa "art. 388 pkt. 4 Kodeksu Handlowego" i zastępuje się je następującym brzmieniem " art. 393 ust 4 Kodeksu Spółek Handlowych"
14. Wykreśla się w § 18 ust 2 pkt e/ o treści: "e. ustanowienie prokury,"
15. W § 18 ust 2 dopisuje się ppkt h/ o następującej treści: "h/ wybór i powołanie biegłego rewidenta"
16. W § 19 wykreśla się ust. 3 o treści "3. Prezes Zarządu Spółki powoływany jest przez Walne zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Skład ilościowy Zarządu ustala Rada Nadzorcza."
Nowa treść § 19 ust 3 brzmi:
"Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
dopisuje się ust. 7 o treści:
"7. Prezes Spółki kieruje pracami Zarządu Spółki, a w przypadku równości głosów, głos Prezesa jest decydujący. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów"
17. Wykreśla się dotychczasową treść § 20 Statutu o treści:
"Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających ich skład osobowy oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z uprawnionych osób do głosowania."
i zastępuję się § 20 nową następującą treścią:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw porządkowych oraz wyboru Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Pozostałe uchwały wymagają bezwzględnej większości głosów ważnie oddanych"
18. W § 21 wykreśla się ust. 3,4 i 6 o treści:
"3. Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, a także sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie do 31 maja każdego roku.
4. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej udostępnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki najpóźniej na 14 / czternaście / dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Wypisy tego aktu należy wydawać stawiającym i Spółce w dowolnej ilości."
19. W § 21 wykreśla się ust 5 o treści: "5. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy i inne przepisy prawa.",
który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"5 W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się Kodeks Spółek Handlowych".
Data sporządzenia raportu: 31-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej &quot;HYDROTOR&quot; S.A. w Tucholi

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Hydrotor &lt;HTOR.WA&gt; 10/2003 Uchwały podjęte na WZA w dniu 31-05-2003 r.