Impexmetal <IMME.WA> Termin i porządek ZWZ Impexmetal S.A.

Łukasz Gromkowski
opublikowano: 17-05-2004, 17:47

Impexmetal <IMME.WA> Termin i porządek ZWZ Impexmetal S.A. TERMIN I PORZĄDEK ZWZ IMPEXMETAL S.A.
RB 30/2004 r.
Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2004 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2003.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2003.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2003.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 r.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2003.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Impexmetal S.A., w tym uchwały dotyczącej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do 22 czerwca 2004 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 128 , w godzinach 8.00- 15.30, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od 26 czerwca 2004 r.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Wymagane prawem odpisy dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od 15 czerwca 2004 r., przy czym odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne od 23 czerwca br., w pok. nr 128 , w godzinach 8.30- 15.30.
Rejestracja obecności w dniu 30 czerwca br. rozpocznie się o godz. 12.00.
W związku z zamiarem zmian Statutu Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
dotychczasowe brzmienie w § 5 ust. 1:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 40.10.B Przesyłanie energii elektrycznej
- 40.10.C Dystrybucja energii elektrycznej
- 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
- 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
- 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana - 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
- 65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
- 72.30.Z Przetwarzanie danych
- 74.12.Z Działalność rachunkowo- księgowa
- 74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami.
- 74.50.Z Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
- 74.84.B Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana
proponowane brzmienie w § 5 ust.1:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
- 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
- 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
- 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
- 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
- 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
- 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
- 72.30.Z Przetwarzanie danych
- 74.12.Z Działalność rachunkowo- księgowa
- 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 74.15.Z Działalność holdingów.
- 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
- 74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana,
dotychczasowe brzmienie w § 18 w ust. 2 pkt 4:
4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
proponowane brzmienie w § 18 w ust. 2 pkt 4: 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
dotychczasowe brzmienie w § 18 w ust. 2 pkt 7:
7)wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
proponowane brzmienie w § 18 w ust. 2 pkt 7:
7)wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
dotychczasowe brzmienie w § 24 w ust. 1 pkt 10:
10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
proponowane brzmienie w § 24 w ust. 1 pkt 10:
10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.
dotychczasowe brzmienie w § 24 w ust. 1 pkt 12:
12) nabycie własnych akcji,
proponowane brzmienie w § 24 w ust. 1 pkt 12:
12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.
dodaje się w § 24 w ust. 1 pkt 16 w brzmieniu:
16) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h.
Data sporządzenia raportu: 17-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Łukasz Gromkowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Impexmetal &lt;IMME.WA&gt; Termin i porządek ZWZ Impexmetal S.A.