Pozyskaj 10 milionów złotych na rozwój firmy
w programie inwestycyjnym VRP i "Pulsu Biznesu"

Kryteria

 

Program jest skierowany do małych i średnich firm, działających w dowolnym sektorze, które mają innowacyjne pomysły na biznes.

Potencjalnym uczestnikiem w programie powinny być zwłaszcza:

a)  startup’y w trakcie rozwoju poszukujące kolejnych rund finansowania,
b)  małe i średnie przedsiębiorstwa pracujące nad innowacyjnymi projektami, poszukujące kapitału na rozwój,

Do programu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, bądź też pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Program prowadzony jest w dwóch kategoriach:

a)    nowoczesne technologie w medycynie
b)    nowoczesne technologie w produkcji i usługach

Poza elementem innowacyjności, uczestnik powinien spełniać następujące warunki:

a)  posiadać minimalne przychody i/lub podpisane umowy handlowe, w przypadku gdy projekt jest już realizowany,
b)  udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu np. w ujęciu geograficznym lub sprzedażowym,
c)  udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności,
d)  posiadać zespół kluczowych osób, które będą zaangażowane w projekt przez minimalny czas (3-6 lat).

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja oświadczenia, że:

a)  akcje bądź udziały spółki Uczestnika zgłoszonej w konkursie nie są zastawione, bądź obciążone
b)  nie został złożony wniosek o upadłość przedsiębiorstwa Uczestnika,
c)  przedsiębiorstwo Uczestnika nie posiada ujemnych kapitałów własnych,
d)  przedsiębiorstwo Uczestnika nie posiada zobowiązań przeterminowanych dłuższych niż 14 dni,
e)  żaden z Uczestników lub udziałowców spółki Uczestnika lub członków organów spółki Uczestnika, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem.
f)  prawa do zgłoszonego projektu są wyłączną własnością składającego aplikację

 Szczegóły dotyczące kryteriów zostały określone w Regulaminie Konkursu.