Pozyskaj 10 milionów złotych na rozwój firmy
w programie inwestycyjnym VRP i "Pulsu Biznesu"

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU "Impuls do biznesu"

 

§ 1 Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy Regulamin określa zasady  przyjmowania aplikacji do programu, oceny przedstawionych projektów oraz nagradzania osób biorących udział w programie „Impuls do biznesu” [dalej: „Program”].
2.    Organizatorami Programu są: Bonnier Business Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wydawca Pulsu Biznesu i Pulsu Medycyny [dalej: „Organizator Medialny”]; VRP sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [dalej: „Organizator Inwestycyjny”]
3.    Nagrodami w programie, są nagrody pieniężne. Możliwe będą również inwestycje kapitałowe Organizatora Inwestycyjnego w przedsięwzięcia wybranych Finalistów Programu. Wszystkie nagrody przyznane w Programie zostaną sfinansowane przez Organizatora Inwestycyjnego z zastrzeżeniem § 5 ust. 2  niniejszego Regulaminu
4.    Stronę medialną Programu zorganizuje i poprowadzi Organizator Medialny.
5.    Program jest realizowany w okresie od 01.02.2017 roku do 08.06.2017 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Programu.
6.    Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
7.    Program skierowany jest wyłącznie do Uczestników z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2 Profil Uczestnika

1.    Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których działalność bądź produkty lub usługi  charakteryzują się innowacyjnością. Potencjalnym uczestnikiem w programie powinny być zwłaszcza: a) startup’y w trakcie rozwoju poszukujące kolejnych rund finansowania, b) małe i średnie przedsiębiorstwa pracujące nad innowacyjnymi projektami, poszukujące kapitału na rozwój. Do Programu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, bądź też pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze w ramach przedsiębiorstwa. [dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”]
2.    Program prowadzony jest w dwóch kategoriach:
a) nowoczesne technologie w medycynie
b) nowoczesne technologie w produkcji i usługach
3.    Uczestnik powinien spełniać następujące warunki:
a)    posiadać minimalne przychody i/lub podpisane umowy handlowe, w przypadku gdy projekt jest już realizowany 
b)    udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu np.: w ujęciu geograficznym, lub sprzedażowym.
c)    udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności (Break Even Point) max. 12 miesięcy.
d)    posiadać zespół kluczowych osób, które są i będą zaangażowane w projekt, przez minimalny czas (3-6 lat).

§ 3 Zasady uczestnictwa


1.    Nabór do Programu rozpoczyna się w dniu 01.02.2017 roku.
2.    Zgłoszenie do Programu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.impuls.pb.pl [dalej: Wniosek”].
3.    Skuteczne zgłoszenie Wniosku zostanie potwierdzone w formie elektronicznej na podany we Wniosku adres e-mail.
4.    Wysłanie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
5.    Termin zgłoszenia Wniosków upływa w dniu 17.03.2017 roku.


§ 4 Ocena wniosków i wybór Finalistów


1.    Zgłoszone Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
2.    Ocena formalna zostanie dokonana przez upoważnionych przedstawicieli Organizatorów i polegać będzie na weryfikacji poprawności i zgodności zgłoszenia Uczestników z Regulaminem, w tym przede wszystkim w zakresie: terminowości przesłania Wniosku oraz poprawności wypełnienia danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
3.    Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w programie jest akceptacja Regulaminu oraz oświadczenie, iż:
a)    akcje bądź udziały spółki Uczestnika zgłoszonej w konkursie nie są zastawione, bądź obciążone
b)    nie został złożony wniosek o upadłość przedsiębiorstwa Uczestnika,
c)    przedsiębiorstwo Uczestnika nie posiada ujemnych kapitałów własnych,
d)    przedsiębiorstwo Uczestnika nie posiada zobowiązań przeterminowanych dłuższych niż 14 dni,
e)    żaden z Uczestników lub udziałowców spółki Uczestnika lub członków organów spółki Uczestnika, nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem.
f)    prawa do zgłoszonego projektu są wyłączną własnością składającego aplikację
4.    W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia Uczestnika z programu bądź nie przyznania nagrody.
5.    Ocena projektów przebiegać będzie w następujących etapach:


I Etap – zgłaszanie projektów, wstępna ocena merytoryczna


•    Wstępna ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez przedstawicieli Organizatora Inwestycyjnego w oparciu o złożony przez Uczestnika Wniosek.II Etap – analiza zgłoszeń i wybór 20 projektów kwalifikujących się do dalszej oceny


•    Ocena zostanie dokonana biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) Produkt, usługa
                -   innowacyjność i unikalność projektu
                -   szansa rozwoju produktu i skali firmy
                -   czas wdrażania
                -   możliwość wdrożenia do produkcji, do działania
             b) Spodziewane korzyści z zastosowania
                -   ilościowe i wartościowe zapotrzebowanie na rynku na produkt/usługę
                -   zwiększenie udziałów w rynku
                -   elastyczność cenowa
             c) Koszty wdrożenia
                -   konieczność dalszego  zaangażowania finansowego (wartość)
                -   zwrot na inwestycji
                -   środki własne Przedsiębiorcy (wartość)
             d) Ryzyko inwestycyjne
                -   ocena finansowa przedsięwzięcia
                -   możliwość wyjścia z inwestycji przez Organizatora Inwestycyjnego
                -   doświadczenie i kompetencje Uczestnika i jego zespołu
                -   rynek (konkurencja) i bariery wejścia/wyjścia

•    20 Uczestników, których Wnioski uzyskają najwyższą ocenę, zostaną do dnia 31.03.2017 roku powiadomieni  w formie elektronicznej na podany we Wniosku adres e-mail o zakwalifikowaniu się do III Etapu.
•    Wybrani Uczestnicy będą zobowiązani do przesłania biznes planu projektu do dnia 03.04.2017 na adres, który zostanie wskazany w powiadomieniu o zakwalifikowaniu się do IV etapu.III Etap – spotkania z Uczestnikami zgłaszającymi projekty


•    Po zakwalifikowaniu Uczestnika do III Etapu, Organizator Inwestycyjny zaproponuje przeprowadzenie u Uczestnika spotkania bądź audytu. Koszty wizyty i audytu  pokrywa Organizator Inwestycyjny. Audyty mogą odbyć się w okresie 04.04.2017 –  12.05.2017 roku. Uczestnik może także otrzymać wytyczne od Organizatora Inwestycyjnego odnośnie treści  przygotowywanego do prezentacji przed Jury, biznes planu dot. projektu.IV Etap – wybór 10-12 projektów


•    Najlepsze 10-12 projektów, wytypowanych przez Organizatora Inwestycyjnego, zostanie powiadomione o wyborze w dniu 16.05.2017 roku
•    10 - 12 Uczestników zakwalifikowanych do IV etapu, będzie zobowiązanych do:
a)    złożenia do dnia prezentacji dokumentów uzupełniających wskazanych przez Organizatora Inwestycyjnego.
b)    złożenia pisemnej deklaracji, iż do dnia  ogłoszenia wyników Programu nie będą prowadzić żadnych rozmów inwestycyjnych z jakimikolwiek podmiotami, w zakresie złożonego projektu do Programu.
c)    przygotowania 60 minutowej prezentacji projektu (30 min prezentacji, 30 min. na pytania od Jury), która odbędzie się w  dniu 30.05.2017 roku w siedzibie Pulsu Biznesu  przy ul. Kijowskiej 1 przed komisją składającą się z osób o wieloletnim doświadczeniu w zakresie nowoczesnych technologii, skutecznym finansowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstw, w tym również spółek publicznych [dalej: „Jury”]. Za prezentację projektu uważa się osobiste przedstawienie przed Jury zalet swojego projektu, przekonanie oceniających o niepowtarzalności i wartości pomysłu. Podczas prezentacji projektu Uczestnik może wspomagać się prezentacją multimedialną; prezentacją makiet, symulacji, prototypów urządzeń. 
•    Członkowie Jury z tytułu pełnienia swojej funkcji w Jury nie będą otrzymywać wynagrodzenia i będą zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń o zachowaniu poufności oraz, że nie zachodzą pomiędzy nimi a Uczestnikami takie relacje prawne i faktyczne, które rzutowałyby na ich bezstronność, w szczególności, że nie posiadają udziałów/akcji w przedsiębiorstwach biorących udział w Programie.
•    Wszelkie koszty związane z prezentacją, o której mowa w ppkt c) powyżej, w szczególności koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa Uczestnik. V Etap – ocena przez Jury


•    Jury na podstawie złożonych Wniosków, dokumentów uzupełniających, przedstawionej prezentacji, do dnia 02.06.2017 roku wytypuje od 1 do 3  projektów, które zostaną uhonorowane nagrodami finansowymi [dalej: „Finaliści”].
•    Organizator Inwestycyjny przeprowadzi z Finalistami rozmowy w celu ewentualnego zaproponowania wejścia kapitałowego do spółki.
•    W przypadku porozumienia, Organizator Inwestycyjny i wybrany przez niego Finalista doprowadzą do wynegocjowania warunków Term Sheet/Listu Intencyjnego a następnie podpisania Umowy Inwestycyjnej.  Koszty ewentualnej obsługi prawnej w zakresie negocjacji Term Sheet oraz umowy inwestycyjnej pokrywa we własnym zakresie każda ze stron.
•    Ogłoszenie przez Jury wyników Programu nastąpi w dniu 08.06.2017 roku Nagrody zostaną wręczone oficjalnie podczas uroczystej kolacji, która odbędzie się w Warszawie. Na uroczystą kolację zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich  projektów biorących udział w V etapie.


§ 5 Nagroda


1.    Główną nagrodą pieniężną, w każdej z dwóch kategorii jest kwota 100.000 zł. Wartość drugiej nagrody pieniężnej, w każdej z dwóch kategorii wynosi 30.000 zł każda. Organizatorowi Inwestycyjnemu przysługuje prawo przyznania dodatkowych nagród pieniężnych.
2.    Najlepszym z projektów, w zależności od kategorii, może zostać zaproponowana inwestycja kapitałowa we wspólne przedsięwzięcie. Górna kwota inwestycji to 10 mln zł na jeden projekt.
3.    Warunki i zasady inwestycji kapitałowej zostaną szczegółowo określone w umowie inwestycyjnej, która może zostać zawarta z Finalistą wybranego projektu. Organizator Inwestycyjny zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody pieniężnej w przypadku, gdy nie zostaną wyłonieni Finaliści. Nagrody pieniężne, wskazane w ust. 1 powyżej zostaną pomniejszone o koszty należnego podatku dochodowego, którego płatnikiem będzie Organizator Inwestycyjny.


§ 6 Zachowanie poufności


Organizatorzy Programu zobowiązują się traktować wszelkie informacje uzyskane od Uczestników w związku z niniejszym Programem jako poufne oraz zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, aby wszelkie osoby wskazane przez Organizatorów Programu, mające dostęp do informacji przekazanych przez Uczestników traktowali te informacje również jako poufne, z wyjątkiem przypadków:
•    gdy ujawnienie informacji jest wymagane na mocy przepisów prawa i/lub w celach postępowania sądowego lub przez organy władz, którym podlegają Organizatorzy Programu;
•    gdy takie informacje zostały udostępnione publicznie inaczej niż z przyczyny leżącej po stronie Organizatorów Programu;
•    gdy jest to konieczne do pełnego wykonania i przeprowadzenia Programu i tylko w takim zakresie, na co Uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin;
•    publikacji przez Organizatorów Programu ogólnych informacji na temat Uczestników i ich projektów w ramach promocji Programu, na co Uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin.


§ 7 Informacje końcowe


1.    Program jest przeprowadzany w oparciu o przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 roku  Kodeks cywilny.
2.    Organizatorzy Programu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia bądź wadliwe działanie strony internetowej lub też poczty elektronicznej, z której korzystać będą Uczestnicy Programu.
3.    Organizatorzy Programu nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
4.    Uczestnicy poprzez akceptację regulaminu wyłączają odpowiedzialność cywilną Organizatorów z jakiejkolwiek przyczyny nie wynikłej z winy pracowników Organizatorów.
5.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
6.    Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Programu, z przyczyn niezależnych od Organizatorów. W takim przypadku są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestników. W przypadku odwołania Programu Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatorów.
8.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany  treści niniejszego Regulaminu.
9.     Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wyników i fotorelacji na łamach dziennika Puls Biznesu oraz na stronie internetowej Pb.pl i relacji przeprowadzanych przez media oraz informacji zamieszczanych w materiałach upublicznionych przez Organizatora Inwestycyjnego i partnerów Programu.
10.    Dane osobowe uczestników Programu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Programu i w celu realizacji wyników Programu.
11.    Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
12.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Medialny.
13.    Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Programie obejmuje także publikację imienia, nazwiska oraz firmy Uczestnika.
14.    Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.