Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 24-25 lutego 2009 r.

ISB
25-02-2009, 16:52

Poniżej publikujemy w całości komunikat RPP po dwudniowym posiedzeniu, zakończonym decyzją o obniżce stóp o 25 pkt. bazowych.

"Warszawa, 25 lutego 2009 r.


INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
w dniach 24-25 lutego 2009 r.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

* stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;
* stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej;
* stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej;
* stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej.

Dane, które napłynęły w ostatnim okresie potwierdzają, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce ulega istotnemu obniżeniu. Znaczące spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowane recesją u głównych partnerów handlowych Polski obejmuje kolejne sektory gospodarki. Podobnie jak za granicą, do spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego przyczynia się utrudniony dostęp do kredytu wynikający ze wzrostu awersji do ryzyka i znacznego zaostrzenia warunków kredytowych przez banki, a także pogarszanie się nastrojów podmiotów gospodarczych. Pomimo utrzymywania się nadpłynności sektora bankowego, koszt kredytu pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, co wynika z wysokiej premii za ryzyko kredytowe zawartej w rynkowych stopach procentowych i z podwyższonych marż. Jednocześnie informacje o sytuacji na rynku pracy potwierdzają wzrost bezrobocia i obniżanie się dynamiki wynagrodzeń w gospodarce, co oddziałuje w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej.

W ostatnim okresie nastąpiło silne osłabienie walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym złotego, czemu towarzyszył znaczny wzrost zmienności jego kursu. W ocenie Rady kurs złotego jest obecnie słabszy od kursu równowagi i nie odzwierciedla relatywnie korzystnego stanu i perspektyw polskiej gospodarki.

Według wstępnych danych GUS, w styczniu 2009 r. roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Polsce uległo dalszemu obniżeniu (do 3,1%). Spadek inflacji wynikał przede wszystkim z obniżenia się cen paliw, choć skala jej spadku ograniczona została silnym wzrostem cen regulowanych (nośników energii oraz usług związanych z użytkowaniem mieszkania) oraz deprecjacją kursu złotego.

Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny NBP projekcją inflacji i PKB z modelu NECMOD, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP. Projekcja makroekonomiczna, która zostanie przedstawiona w Raporcie o inflacji została przygotowana z wykorzystaniem danych dostępnych do 23 stycznia br. Prognozowane w lutowej projekcji roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych jest w całym horyzoncie projekcji niższe od oczekiwanego w projekcji październikowej. Przy założeniu niezmienionych stóp procentowych prognozowana inflacja z 50-procentowym prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 2,5-3,9% w 2009 r. (wobec 3,9-5,7% w październikowej projekcji), 0,5-3,2% w 2010 r. (wobec 1,9-4,5%) oraz -0,9-2,6% w 2011 r. Natomiast roczne tempo wzrostu PKB zgodnie z lutową projekcją znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 0,3-1,9% w 2009 r. (wobec 1,9-3,7% w październikowej projekcji), 1,2-3,3% w 2! 010 r. (wobec 2,7-4,5%) oraz 2,5-4,8% w 2011 r.

W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja może przejściowo nieznacznie wzrosnąć ze względu na wzrost cen kontrolowanych, w tym przede wszystkim cen energii elektrycznej oraz cen paliw.

W średnim okresie, recesja w gospodarce światowej przyczyniająca się do spowolnienia krajowego wzrostu gospodarczego będzie oddziaływać w kierunku ograniczenia presji inflacyjnej w Polsce. W kierunku ograniczenia popytu, a przez to presji inflacyjnej oddziałuje również zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przez banki. W kierunku wzrostu cen będzie natomiast oddziaływać obserwowana w ostatnich miesiącach znacząca deprecjacja złotego. Osłabienie kursu złotego zwiększa także złotową wartość walutowych zobowiązań podmiotów gospodarczych (zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw), co może przyczyniać się do obniżenia popytu krajowego.

Rada oceniła prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego za wyższe od prawdopodobieństwa, że inflacja będzie wyższa od celu i podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych.

Łagodzenie polityki pieniężnej powinno sprzyjać powrotowi gospodarki na ścieżkę potencjalnego tempa wzrostu, co w średnim okresie sprzyja realizacji celu inflacyjnego. Decyzje Rady w nadchodzących miesiącach będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego, inflacji i sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie oraz informacje dotyczące kształtowania się kursu złotego.

Rada Polityki Pieniężnej realizuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego w warunkach płynnego kursu walutowego. W ramach tej strategii Narodowy Bank Polski może stosować instrumenty bezpośrednio wpływające na kurs złotego.

Czynnikiem sprzyjającym łagodzeniu polityki pieniężnej może być zachowanie dyscypliny sektora finansów publicznych.

Rada będzie analizowała wpływ zmian sytuacji na krajowym rynku międzybankowym na działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce.

Rada podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski do mechanizmu kursowego ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktach prawnych niezbędnych dla przyjęcia euro w Polsce.

Rada przyjęła Raport o Inflacji - Luty 2009.

(ISB)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 24-25 lutego 2009 r.