ING Bank Slaski <SLAS.WA> 12/2003: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku...

opublikowano: 23-04-2003, 17:22

ING Bank Slaski <SLAS.WA> 12/2003: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku... 12/2003: INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.
Raport nr 12/2003:
Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2003 r., godz. 12.00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A., Katowice, ul. Sokolska 34,
proponując następujący porządek obrad:
1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad,
4/ uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
5/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2002 r., w tym sprawozdań finansowych,
6/ podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2002 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2002 r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2002 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2002 r., e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 r., g) podziału zysku za 2002 r., h) wypłaty dywidendy za 2002 r., i) wykorzystania kapitału rezerwowego, j) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A. k) zasad ładu korporacyjnego,
7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
8/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w odniesieniu do aktualnie obowiązującego tekstu jednolitego, którego treść załączono poniżej:
Statut ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. § 1.
1. Firma Banku brzmi: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.
2. Bank może używać w obrocie skrótu: "ING Bank Śląski S.A.".
3. Z zastrzeżeniem przepisów o firmie, Bank może posługiwać się także nazwami handlowymi "ING Bank Śląski" oraz "ING Bank". § 2.
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna zwany dalej "Bankiem" jest osobą prawną działającą na podstawie przepisów ustaw - prawo bankowe, kodeks spółek handlowych i innych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. § 3.
Siedzibą Banku jest miasto Katowice. § 4.
Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. § 5.
Bank może tworzyć oddziały i inne jednostki w kraju i za granicą. § 6.
1. Bank jest bankiem upoważnionym do wykonywania określonych czynności obrotu dewizowego i związanych z nimi rozliczeń.
2. Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania nimi obrotu w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
3. Bank ma prawo do otwierania i posiadania rachunków bankowych za granicą oraz do lokowania środków dewizowych na tych rachunkach. § 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego, prawa dewizowego i inne przepisy. II. Przedmiot działalności Banku. § 8.
1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym oraz wykonywanie innych czynności w granicach określonych przez obowiązujące przepisy oraz niniejszy Statut.
2. Przedmiot działalności Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
3) udzielanie kredytów,
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
7) prowadzenie kasy mieszkaniowej,
8) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich,
9) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
11) terminowe operacje finansowe,
12) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
13) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
14) wykonywanie czynności obrotu dewizowego,
15) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
16) wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
3. Przedmiotem działalności Banku jest również:
1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, w tym również obligacji zamiennych na akcje,
2) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
3) prowadzenie działalności maklerskiej, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, a także przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz nabywania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
4) wykonywanie czynności powierniczych, w tym wykonywanie funkcji depozytariusza, a także prowadzenie na zlecenie ksiąg rachunkowych w tym rejestrów uczestników funduszy,
5) dokonywanie zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
6) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
7) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
7a) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną,
8) świadczenie usług transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,
9) świadczenie usług przetwarzania danych,
10) wykonywanie czynności zleconych związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych,
11) świadczenie usług underwritingowych, leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe, jak i działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
12) wykonywanie na zlecenie czynności należących do zakresu działalności banków zlecających.
4. Bank może obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji oraz udziały, a także nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
5. Czynności wyszczególnione w ust. 1 - 4 odpowiadają niżej określonym przedmiotom działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) pozostała działalność bankowa - kod PKD - 65 12 A,
2) działalność maklerska i zarządzanie funduszami - kod PKD - 67 12 Z,
3) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - kod PKD - 67 13 Z,
4) działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi - kod PKD - 67 20 Z,
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - kod PKD - 70 12 Z,
6) przetwarzanie danych - kod PKD - 72 30 Z,
7) działalność rachunkowo - księgowa - kod PKD - 74 12 Z,
8) działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska - kod PKD - 74 60 Z. 6. Zmiana przedmiotu działalności Banku nie wymaga dokonania wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie powzięta będzie większością 2/3 głosów, przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. § 9.
Jeżeli przepisy prawa wprowadzają ograniczenia lub nakładają obowiązek uzyskania szczególnego zezwolenia na wykonywanie czynności wyszczególnionych w niniejszym Statucie, czynności te Bank wykonuje w granicach obowiązujących przepisów lub uzyskanych zezwoleń. III. Kapitał zakładowy. § 10.
Kapitał zakładowy Banku wynosi 130 100 000,00 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na:
- 9 260 000 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja,
- 3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja. § 11.
1. Zarząd Banku, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, upoważniony jest do dokonania w okresie do dnia 28 czerwca 2004 r. podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie wyższą niż 69 450 000,00 (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest maksymalnie do kwoty 199 550 000,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Akcje wyemitowane w trybie określonym w niniejszym paragrafie mogą być wydane stosownie do decyzji Zarządu zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także kompetencję Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji emitowanych w trybie określonym w niniejszym paragrafie. § 12.
1. Akcje Banku mogą być umarzane. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Bank.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Akcje nie mogą być umorzone jeżeli powodowałoby to obniżenie kapitału zakładowego poniżej wartości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami jako wartość minimalna wymagana dla utworzenia Banku. IV. Organy Banku. § 13. Organami Banku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Banku. V. Walne Zgromadzenie. § 14.
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym i działa według zasad określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie jako Zgromadzenie Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się corocznie najpóźniej
w czerwcu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd Banku z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczynił tego Zarząd Banku w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. § 15.
Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić wniosek w sprawach Banku na Walnym Zgromadzeniu, powinni go złożyć na piśmie Zarządowi Banku, który przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. § 16.
1. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Spółki w przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów. § 17.
Każda akcja daje prawo do jednego głosu. § 18.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je jeden z Członków Rady Nadzorczej. § 19.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:
1) emisji obligacji, w tym obligacji z prawem ich zamiany na akcje Banku (obligacje zamienne),
2) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
3) innych przewidzianych przepisami prawa, Statutu albo wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub uprawnionych akcjonariuszy. VI. Rada Nadzorcza. § 20.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Liczba członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie i nie może być wyższa niż 11 osób. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. W przypadku dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie jej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji całej Rady, prawo powołania członków Rady Nadzorczej, w ilości nie większej niż liczba nieobsadzonych mandatów określona przy uwzględnieniu liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Walne Zgromadzenie, posiada ING Bank N.V. § 21.
1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
1) po upływie jej kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji, 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej o rezygnacji,
3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie z dniem powzięcia stosownej uchwały,
4) w przypadku śmierci członka Rady. § 22.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. § 23.
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 24.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Niezależnie od trybu przewidzianego w § 23 ust. 2, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania, a w szczególności tryb głosowania pisemnego i głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez nią większością - co najmniej 2/3 głosów. § 25.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, należy:
1) określanie kierunków rozwoju Banku,
2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku,
3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku za granicą,
4) ustalanie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa bankowego, globalnego limitu rocznego oraz limitów indywidualnych kwoty zaangażowania kapitałowego Banku w akcje i prawa z akcji, udziały innych osób prawnych lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jednakże z wyłączeniem zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku, z zastrzeżeniem § 27.
6) zawieranie z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonania powierzonych im funkcji oraz ustalanie wynagrodzeń wynikających z tych umów,
7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Banku,
8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku,
9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści jak również wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym.
2. Uchwał Rady wymagają także czynności Banku dotyczące innych praw majątkowych, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część funduszy własnych Banku.
Rada Nadzorcza może jednak upoważnić Zarząd do podejmowania decyzji w powyższych sprawach bez konieczności uzyskania zgody Rady, w zakresie przez nią określonym.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości; w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka Zarządu Banku. VII. Zarząd Banku. § 26.
1. Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu członków: Prezesa i Wiceprezesów, w tym I Wiceprezesa.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w trakcie jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa z upływem kadencji Zarządu.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają:
1) po upływie jego kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji,
2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej,
3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, z dniem odwołania,
4) w przypadku śmierci członka Zarządu. § 27.
1. Dwóch członków Zarządu w tym Prezes Zarządu powoływanych jest przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Bankowego o osobach powołanych w skład Zarządu w trybie określonym w ust. 2 oraz o każdorazowej zmianie w składzie Zarządu.
4. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu następuje po zasięgnięciu przez Radę Nadzorczą opinii Prezesa Zarządu. § 28.
1. Zarząd działa kolegialnie z zastrzeżeniem spraw, które stosownie do postanowień Regulaminu Zarządu lub Regulaminu Organizacyjnego mogą być powierzone poszczególnym członkom Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa jego członków, a wszyscy członkowie Zarządu zostali zaproszeni.
3. Z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Organizację prac Zarządu oraz szczegółowy zakres i tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. § 29.
Zarząd zarządza Bankiem i reprezentuje go. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów Banku, należą do zakresu działania Zarządu. § 30.
Prezes Zarządu Banku:
1) kieruje działalnością Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom,
2) reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej,
3) wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje służbowe i inne przepisy regulujące działalność Banku. § 31.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo - dwaj prokurenci działający łącznie.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą wymienioną w ust. 1 lub z innym pełnomocnikiem. VIII. Organizacja Banku. § 32.
Organizację wewnętrzną Banku określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. § 33.
Bank posiada strukturę jednozakładową i jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. § 34.
1. W Banku działa kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowość i rzetelność składanych sprawozdań finansowych.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej określa Zarząd Banku. IX. Kapitały i Fundusze Banku. § 35.
1. Funduszami własnymi Banku są:
1) fundusze podstawowe,
2) fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych
- pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe
2. Funduszami podstawowymi są:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
4) fundusz ryzyka ogólnego, 5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych.
- pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe. § 36.
1. Fundusz ryzyka ogólnego tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.
2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się z zysku po opodatkowaniu i jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
3. Decyzje o użyciu funduszu ryzyka ogólnego podejmuje Zarząd Banku. § 37.
1. Bank tworzy z zysku po opodatkowaniu fundusze specjalne. Regulaminy funduszy specjalnych uchwala Rada Nadzorcza.
2. Funduszem specjalnym jest fundusz świadczeń socjalnych, przeznaczony na nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi świadczone przez jednostkę organizacyjną na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. § 38. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku po opodatkowaniu, z nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z uiszczanych przez akcjonariuszy dopłat, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych Banku. § 39.
Kapitał rezerwowy tworzony jest niezależnie od kapitału zapasowego Banku
z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. § 40.
Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szczególnych strat i wydatków Banku. W szczególności może być przeznaczony na:
1) pokrycie strat powstałych wskutek realizacji nowatorskich przedsięwzięć zakończonych negatywnym wynikiem,
2) pokrycie innych strat spowodowanych czynnikami obiektywnymi niezależnymi od Banku. X. Gospodarka finansowa Banku, podział zysku, rachunkowość. § 41.
Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest w oparciu o roczne plany finansowe zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku określa Zarząd Banku. § 42.
Zysk Banku po opodatkowaniu przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) fundusz ryzyka ogólnego,
4) dywidendę dla akcjonariuszy, która może być zaoferowana także w formie akcji nowej emisji,
5) fundusze specjalne tworzone z zysku Banku po opodatkowaniu,
6) inne cele. § 43. Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rachunkowość prowadzona jest według planu kont. Organizację i sposób prowadzenia księgowości ustala Zarząd Banku. § 44.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. XI. Postanowienia końcowe. § 45.
1. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Banku będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Sprawozdanie finansowe Bank ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski - B".
3. Bank może dodatkowo zamieszczać ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2 w dzienniku Rzeczpospolita.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. W § 8 ust.2:
a) dodaje się pkt 6a) w brzmieniu:
"6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego",
b) pkt 14) otrzymuje brzmienie:
"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych",
c) dodaje się pkt 17) w brzmieniu:
"17) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granice oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami".
2. W § 8 ust. 3:
a) W pkt 4) po wyrazach: "funkcji depozytariusza" dodaje się wyrazy: "banku-reprezentanta obligatariuszy",
W rezultacie § 8 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) wykonywanie czynności powierniczych, w tym wykonywanie funkcji depozytariusza, banku-reprezentanta obligatariuszy, a także prowadzenie na zlecenie ksiąg rachunkowych w tym rejestrów uczestników funduszy"
b) w pkt 11) po wyrazach: "pośrednictwo ubezpieczeniowe" dodaje się wyrazy: "i finansowe",
W rezultacie § 8 ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) świadczenie usług underwritingowych, leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, jak i działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,"
3. W § 8 dodaje się ust. 4a. w brzmieniu:
"4a. Bank może uczestniczyć finansowo lub operacyjnie w projektach i przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z jednostkami powiązanymi z Bankiem oraz z jednostką dominującą Banku".
Jednocześnie Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 maja 2003 r. złożą w ING Banku Śląskim zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, imienne świadectwa depozytowe.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w lokalu Banku w Katowicach ul. Sokolska 34, w dniach od 12 do 19 maja 2003 r. z wyjątkiem soboty i niedzieli, w godzinach od 10.00 do 15.00.
Data sporządzenia raportu: 23-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / ING Bank Slaski &lt;SLAS.WA&gt; 12/2003: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku...