Instal Lublin <INLU.WA> Znacząca umowa

Instal Lublin <INLU.WA> Znacząca umowa ZNACZĄCA UMOWA Raport bieżący nr 18/2003 Zarząd "INSTAL-LUBLIN" S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2003 r., otrzymał podpisaną umowę, na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji pary wodnej, ciepła technologicznego oraz instalacji wod-kan na budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Pileckiego róg Ghandi. Zamawiający: Budimex-Dromex S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 82-Oddział Centralny Obiektów Kubaturowych Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. Lublin ul. L. Herc 9 Termin realizacji: do 20.12.2003 roku, Wartość kontraktu: 1 881 600,- zł + VAT Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%wartości umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 96-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, jednocześnie obowiązuje gwarancja na urządzenia, armaturę, osprzęt- zgodnie z gwarancjami producenta. W umowie ustalono odpowiedzialność w formie kar umownych. -za opóźnienie w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru-1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia; -za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmii-0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia; -za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy; Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. Kryterium uznania tej umowy za znaczącą - 10% kapitałów własnych INSTAL-LUBLIN S.A., które na dzień 30.09.2003 r. (raport za III kwartał 2003r.) wynoszą 14 715 tys. zł. Data sporządzenia raportu: 17-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ