Integracja oznacza rewolucję dla firm

Mira Wszelaka
22-01-2004, 00:00

Za 100 dni staniemy się częścią jednolitego rynku europejskiego. Polscy przedsiębiorcy będą więc podlegać wielu nowym obowiązkom.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie spore zmiany w funkcjonowaniu firm. Najważniejszą będzie przystąpienie do jednolitego rynku europejskiego (JRE). Polska jako członek Unii będzie korzystać z czterech zasad funkcjonowania JRE — swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób.

Będzie lżej

W przypadku towarów zniesione zostaną bariery w postaci kontroli oraz formalności administracyjnych i celnych. Znikną także różne bariery techniczne w swobodnym przepływie towarów, a wyrób, który będzie spełniał wymagania rynku polskiego, będzie jednocześnie spełniał normy techniczne na terenie całej Unii. Od 1 maja znikną opóźnienia spowodowane kontrolą graniczną oraz zmniejszą się koszty transportu. Przestaną też obowiązywać cła antydumpingowe nałożone przez UE na niektóre polskie towary. Takie cła zaczną też chronić polskich producentów przed nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nasza akcesja obniży jednak poziom ochrony krajowego rynku przed konkurencją z UE.

W zakresie świadczenia usług zniesione zostaną bariery miejsca zamieszkania i obywatelstwa, a kraje członkowskie będą uznawać zarówno kwalifikacje, jak i praktykę w zawodzie. Przedsiębiorcy będą mieli równe prawa w świadczeniu usług o charakterze przemysłowym, handlowym, rzemiosła i wolnych zawodów. Oprócz sektorów objętych tzw. wspólną polityką, np. transport i komunikacja, Unia nie reguluje szczegółowo zasad działalności usługowej. Ogranicza się jedynie do zapobiegania praktykom monopolistycznym i zachowania reguł konkurencji.

Przejściowe ograniczenia dotyczyć będą świadczenia usług w Niemczech i Austrii. Przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce nie będą mogli świadczyć w Niemczech usług dekoracji wnętrz, budowlanych, sprzątania i czyszczenia obiektów. W Austrii zakaz obejmie dodatkowo uprawę roli, produkcję wyrobów ze skał i kamienia naturalnego, produkcję konstrukcji metalowych, działalność detektywistyczną i ochroniarską, opiekę domową i pomoc osobom starszym.

Nie tak od razu

Z kolei swoboda przepływu kapitału pozwoli polskim firmom m.in. na wybór inwestora i kredytodawcy z szerszej oferty oraz łatwiejszy zakup nowych technologii, co ma poprawić ich konkurencyjność.

Wiele wymogów stawianych przez UE będzie odroczonych w czasie dzięki wynegocjowanym okresom przejściowym. Najdłuższe z nich dotyczą ochrony środowiska i sięgają 2017 r.

Przepisy, którym muszą sprostać przedsiębiorcy już od 1 maja 2004 r.

Branża spożywcza

* wdrożenie przez wszystkie firmy powiązane z łańcuchem żywnościowym (produkcja, transport, handel i dystrybucja, gastronomia) systemu wewnętrznej kontroli produkcji HACCP

* dostosowanie do standardów unijnych zakładów branży spożywczej, które nie zostały objęte okresem przejściowym, oraz wszystkich zakładów utylizacyjnych

* zniesienie kontyngentów w handlu z UE, w handlu rolnym zaczną obowiązywać limity produkcyjne

* wpuszczenie unijnych jednostek na tereny polskiej strefy połowów

* rozpoczęcie redukcji floty rybackiej

* producenci wódek muszą wyeliminować z obrotu handlowego pojemność butelek: 0,25 l, 0,75 l, 1,75 l, w obrocie pozostaną 0,35 l, 0,7 l, 1,5 l, pozostałe pojemności nie ulegną zmianie

* wszystkie wódki wyprodukowane w Polsce i z polskich surowców niezależnie od nazw własnych, np. Extra Żytnia, Luksusowa, Krakus, Victory, XXI Excellent, będą dodatkowo oznakowane napisem Polish Vodka.

Transport

* polscy przewoźnicy będą musieli posiadać zabezpieczenie finansowe wysokości 9 tys. EUR za pierwszy samochód oraz po 5 tys. EUR za każdy następny

* przewoźnicy uzyskają pełen dostęp do międzynarodowych przewozów towarowych i osobowych

* zacznie obowiązywać uproszczony system wydawania zezwoleń

* zapewnienie licencjonowanym przedsiębiorstwom kolejowym częściowego (20 proc. rocznej ogólnej zdolności przepustowej) dostępu do Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN).

Wyroby przemysłowe

* wchodzą przepisy nakładające na wszystkich producentów urządzeń podlegających dyrektywom nowego podejścia, czyli m.in. elektronicznych, elektrycznych, maszyn, zabawek obowiązek oznakowania CE. Oznaczenie CE nie może być stosowane na produktach nie objętych wymaganiem jego stosowania. Oznakowanie to nie jest symbolem jakości, lecz znakiem zgodności z wymaganiami podstawowymi wyznaczonymi w dyrektywie, które w każdej chwili może być skontrolowane. Towary nie spełniające tego wymogu zostaną natychmiast wycofane z rynku. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie na rynek wadliwego produktu może podlegać karom grzywny, ograniczenia wolności lub obu tym karom łącznie.

* Polska zostanie automatycznie objęta jednolitym prawem znaków towarowych. Nie oznacza to unieważnienia wewnętrznego systemu regulacji prawa znaków towarowych, lecz jedynie przystąpienie do systemu znaku towarowego wspólnoty — Community Trademark. System ten daje właścicielowi znaku możliwość jego ochrony i używania go we wszystkich państwach UE.

Pomoc publiczna

* Skarb Państwa (SP) może korzystać z przywileju tzw. złotej akcji, ale tylko w sytuacjach podyktowanych względami społecznymi lub bezpieczeństwa narodowego. SP może może posiadać złotą akcję w spółkach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które pierwotnie stanowiły własność państwową, a następnie zostały sprywatyzowane. Państwo utrzymuje wówczas na czas procesu prywatyzacji pozycję uprzywilejowaną przez zachowanie prawa do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec decyzji organów spółki.

* od dnia akcesji państwo musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej (KE) na udzielenie pomocy danemu przedsiębiorcy, chyba że pomoc mu udzielona nie przekroczy w ciągu 3 kolejnych lat 100 tys. EUR. Pomoc może być udzielana indywidualnie (konkretnemu przedsiębiorcy i na ściśle określony cel) bądź w ramach tzw. programu pomocowego. Drugi przypadek upraszcza procedurę przed KE: adresaci pomocy w nim wyszczególnieni mogą otrzymywać pomoc publiczną przez określony czas i w ustalonych granicach, bez konieczności otrzymywania każdorazowo zgody KE

* pomoc dla sektora motoryzacyjnego do 30 proc. kosztów inwestycji.

Instytucje finansowe

* instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, kantory, instytucje ubezpieczeniowe, komisy, lombardy, duże zakłady jubilerskie, kancelarie notarialne) będą podlegały obowiązkowi stałego wewnętrznego monitorowania i zgłaszania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej wszelkich transakcji wartości powyżej 15 tys. EUR.

* zostaną całkowicie zliberalizowane transfery transgraniczne

* Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ze względu na działalność o charakterze społeczno-publicznym nie będą podlegały wspólnotowym regulacjom prawnym, które dotyczą finansowych podmiotów prywatnych.

Farmacja

* objęcie dodatkowym świadectwem ochronnym SPC (do pięciu lat) produktów patentowych, które zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu po 1 stycznia 2000 r. Aby otrzymać tego typu świadectwo, producent powinien o nie wystąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia akcesji lub od dnia pierwszego dopuszczenia produktu na rynek.

BHP

* dostosowanie do przepisów BHP w zakresie wymiany przestarzałych maszyn użytkowanych w produkcji, wprowadzenie środków bezpieczeństwa dla pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.

Węgiel

* sektor węgla kamiennego będzie musiał sprostać warunkom konkurencji.

Podatki

* zmieni się podstawa opodatkowania

— z 7 do 22 proc. na materiały budowlane, odzież dziecięcą, obuwie dziecięce, instrumenty muzyczne oraz niektóre wyroby związane z ochroną zdrowia

— wzrost ze zwolnienia do 22 proc. na usługi sportowo-rekreacyjne oraz pogrzebowe

* nałożenie lub wzrost z 0 do 3 proc. na środki produkcji rolnej, produkty i usługi rolnicze

* duże firmy z SSE ulokowane przed 2000 r. będą mogły liczyć na pomoc 75 proc. kosztów inwestycji, pozostałe na 50 proc.

* trwałe zwolnienie na stosowanie obowiązującej 0-proc. stawki VAT na usługi międzynarodowego transportu pasażerskiego

* zwolnienie z podatku VAT podatników uzyskujących obroty roczne poniżej 40 tys. zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Integracja oznacza rewolucję dla firm