Internet Group <ARIL.WA> Plan połączenia Spółek Internet Group S.A. i ZIGZAG Sp. z o.o. oraz odrębne... - część 1

03-11-2003, 13:53

Internet Group <ARIL.WA> Plan połączenia Spółek Internet Group S.A. i ZIGZAG Sp. z o.o. oraz odrębne... - część 1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK INTERNET GROUP S.A. I ZIGZAG SP. Z O.O. ORAZ ODRĘBNE SPRAWOZDANIA ZARZĄDÓW SPÓŁEK INTERNET GROUP S.A. I ZIGZAG SP. Z O. O.
Warszawa, dnia 31 października 2003 r.
Raport bieżący Nr 22/2003 Zarząd Spółki Internet Group Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2003 roku, złożył w sądzie rejestrowym plan połączenia Spółki Internet Group S.A. ze Spółką ZIGZAG Sp. z o.o., sporządzony w oparciu o dane finansowe według stanu na dzień 30 września 2003 roku. Połączenie będzie dokonane w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Zarząd Spółki Internet Group Spółka Akcyjna złożył wniosek o ogłoszenie planu połączenia Spółki Internet Group S.A. ze Spółką ZIGZAG Sp. z o.o. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W niniejszym raporcie bieżącym Zarząd Spółki Internet Group S.A. zamieszcza treść planu połączenia, przygotowanego zgodnie z art. 499 par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz odrębne sprawozdania Zarządu Spółki Internet Group Spółka Akcyjna oraz Zarządu Spółki ZIGZAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przygotowane zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych.
PLAN POŁĄCZENIA
Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 31 października 2003 roku przez Zarządy Spółek:
1) INTERNET GROUP Spółka Akcyjna zwana w dalszej części INTERNET GROUP S.A. lub Stroną, z siedzibą w Warszawie, adres: 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6; kapitał zakładowy 7.860.000 zł, wpisana w dniu 4.10.2001 roku do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000045531, reprezentowana przez Marcina Zygmunta MARSZAŁKA - Prezesa Zarządu i Edytę Annę KOWALCZUK - Wiceprezesa Zarządu
2) ZIGZAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana w dalszej części ZIGZAG Sp. z o.o. lub Stroną, z siedzibą w Warszawie, adres: 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6; kapitał zakładowy 11.250.000 zł, wpisana w dniu 7.05.2001 r. do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008626, reprezentowana przez Edytę Annę KOWALCZUK - Wiceprezesa Zarządu i Artura Antoniego HLEBOWICZ - Wiceprezesa Zarządu
Niniejszy plan połączenia przygotowany został na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 516 par. 5, par. 6 ma on charakter uproszczony.
STRONY NINIEJSZYM postanawiają, co następuje:
TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK
1.1. Spółka przejmująca - INTERNET GROUP S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6; kapitał zakładowy 7.860.000 zł, wpisana w dniu 4.10.2001 roku do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045531, reprezentowana przez Marcina Zygmunta MARSZAŁKA - Prezesa Zarządu i Edytę Annę KOWALCZUK - Wiceprezesa Zarządu.
1.2. Spółka przejmowana - ZIGZAG Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6; kapitał zakładowy 11 250 000 zł, wpisana w dniu 7.05.2001 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008626, reprezentowana przez Edytę Annę KOWALCZUK - Wiceprezes Zarządu i Artura Antoniego HLEBOWICZ - Wiceprezes Zarządu.
SPOSÓB ŁĄCZENIA
2.1. Połączenie będzie dokonane w sposób określony w art. 492 par.1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. na Spółkę INTERNET GROUP S.A. Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. należy do Spółki INTERNET GROUP S.A., połączenie będzie dokonane na podstawie art. 515 Kodeksu spółek handlowych, bez przyznawania w zamian dodatkowych udziałów i bez podwyższania kapitału zakładowego. Dopłat nie przewiduje się.
2.2. Majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę INTERNET GROUP S.A., aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.
PRAWA PRZYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ
3.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikowi Spółki ZIGZAG Sp. z o.o., ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce ZIGZAG Sp. z o.o.
SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
4.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści ani dla członków organów Spółki INTERNET GROUP S.A. ani Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
5.1 W związku z tym, że Spółka INTERNET GROUP S.A. zamierza przejąć i kontynuować działalność Spółki ZIGZAG Sp. z o.o., która jest zgodna z dotychczasowym brzmieniem przedmiotu działalności określonym w Statucie Spółki INTERNET GROUP S.A., statut Spółki INTERNET GROUP S.A. nie ulegnie zmianie.
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
6.1. Zarządy Spółek: INTERNET GROUP S.A. oraz ZIGZAG Sp. z o.o. uznały wartość majątków na podstawie wartości księgowej na dzień 30 września 2003 roku. Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku do planu połączenia.
OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
7.1. Do planu połączenia zostaną dołączone oświadczenia Zarządów Spółek: INTERNET GROUP S.A.oraz ZIGZAG Sp. z o.o., o stanie księgowym Spółki przejmowanej na dzień 30.09.2003 roku oraz o stanie księgowym Spółki przejmującej na dzień 30.09.2003 roku.
DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK
8.1. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego. Z dniem połączenia Spółka INTERNET GROUP S.A. przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółki ZIGZAG Sp. z o.o.
Załączniki:
(a) Projekty uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INTERNET GROUP S.A. i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
(b) Ustalenie wartości majątku Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. na dzień 30.09.2003 roku,
(c) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek: INTERNET GROUP S.A. oraz ZIGZAG Sp. z o.o., sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2003 roku.
Powyższy plan połączenia wraz z wszystkimi załącznikami został uzgodniony i podpisany w dniu
31 października 2003 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą, na dowód czego wymienione Strony złożyły podpisy:
W imieniu ZIGZAG Sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej:
____________________ __________________
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Edyta Kowalczuk Artur Hlebowicz
W imieniu Internet Group S.A., jako Spółki Przejmującej:
________________ _________________
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Marcin Marszałek Edyta Kowalczuk
Załącznik nr 1
Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą ZIGZAG Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. ze Spółką Internet Group. S.A. Uchwała nr ....... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZIGZAG Sp. z o.o. z dnia ............. 2003 r. w sprawie połączenie Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. ze Spółką Internet Group. S.A. par. 1.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZIGZAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia podjąć uchwałę o dokonaniu połączenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZIGZAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką Przejmowaną, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250.000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008626, przez przejęcie, w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze przeniesienia całości majątku ZIGZAG na Spółkę Internet Group Spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką Przejmującą, o kapitale zakładowym 7 860 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 04.10.2001 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045531. Połączenie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w planie połączenia, uzgodnionym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą w dniu 31 października 2003 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ......, z dnia ....... par. 2.
W związku z połączeniem, o którym mowa w par.1 Uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w planie połączenia, o którym mowa w par. 1 par.3
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w par.1.
W imieniu Spółki ZIGZAG Sp. z o.o.:
____________________ __________________
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Edyta Kowalczuk Artur Hlebowicz
Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Internet Group. S.A. w sprawie przejęcia Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. przez Spółkę
Internet Group. S.A. Uchwała nr ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Group S.A. z dnia ....... 2003 r. w sprawie udziału Spółki Internet Group. S.A. w przejęciu Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. par. 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Group. S.A. postanawia podjąć uchwałę o dokonaniu połączenia ze spółką pod firmą ZIGZAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką Przejmowaną, o kapitale zakładowym w wysokości 11.250.000 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008626, przez jej przejęcie, w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w drodze przeniesienia całości majątku ZIGZAG na Spółkę Internet Group Spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką Przejmującą, o kapitale zakładowym 7 860 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 04.10.2001 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045531. Połączenie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w Planie Połączenia, uzgodnionym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą w dniu 31 października 2003 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ......, z dnia ....... par. 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę składników majątkowych tworzących przedsiębiorstwo Spółki Przejmowanej, w szczególności na nabycie firmy, znaków towarowych, ksiąg handlowych, nieruchomości i ruchomości, patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych, wierzytelności i zobowiązań, opisanych szczegółowo w Planie Połączenia, o którym mowa w par. 1. par. 3.
Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie przez przejęcie odbywa się na podstawie art. 515 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. par. 4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w par.1 powyżej. par. 5.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony Spółki dla dokonania połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki.
W imieniu Spółki Internet Group S.A., jako Spółki Przejmującej:
________________ _________________
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Marcin Marszałek Edyta Kowalczuk
Załącznik nr 2
I. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2003 roku
Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki ZIGZAG Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie, adres: 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6; kapitał zakładowy 11 250 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008626, zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), działając na podstawie art. 499 par.1 - par. 3 KSH.
II. Opis i charakter połączenia
Plan połączenia Spółki Internet Group S.A. ze Spółką ZIGZAG Sp. z o.o. z wyszczególnieniem przenoszonych aktywów i pasywów do Spółki Przejmującej, został przedstawiony we Wstępie do planu połączenia oraz w Szczegółowych Zasadach Połączenia.
III. Podstawa określenia wartości majątku ZIGZAG Sp. z o.o.
Wartość majątku Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. określono na podstawie sporządzonego bilansu Spółki ZIGZAG sp. z o.o. na dzień 30 września 2003 roku zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, zwaną dalej "Ustawą". Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz Bilans Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. zostały przedstawione w "Oświadczeniu o stanie księgowym Spółki ZIGZAG Sp. z o.o.", stanowiącym Załącznik nr 3 do "Planu połączenia Spółek Internet Group Spółka Akcyjna i ZIGZAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". IV. Wartość majątku Spółki ZIGZAG Sp. z o.o.
Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku ZIGZAG Sp. z o.o. wyznaczono
jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 30 września 2003 roku: Aktywa (1) = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 6 437 272,60 zł Zobowiązania (2) = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 3 695 914,57 zł Wartość majątku = Aktywa netto = (1) - (2) = 2 741 358,03 zł
Wartoś?????2003 ?????wej składników majątkowych, - trwałą utratę wartości, - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, - wszystkie poniesione koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, - rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń,
- zasada istotności - uwzględniono wszystkie operacje gospodarcze istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny.
Zastosowane zasady wyceny
Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonano zgodnie z Ustawą. Poniżej przedstawione zostały zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów:
- Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są przedstawione według kosztu nabycia pomniejszonego
o umorzenie. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową, zgodnie z Ustawą.
Okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych
są następujące: - wartość firmy 5 lat - programy komputerowe 2 lata
- Rzeczowy majątek trwały
Rzeczowy majątek trwały jest przedstawiany po historycznej cenie nabycia, koszcie wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenie).
Środki trwałe umarza się metodą liniową i degresywną w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji rachunkowej.
Środki trwałe amortyzowane są wg stawek amortyzacyjnych określanych przepisami podatkowymi z zastosowaniem dopuszczalnych współczynników ich podwyższenia.
Stosowane stawki amortyzacji w stosunku do środków trwałych są następujące:
- urządzenia techniczne i maszyny 10,0% - 60,0%
- środki transportu 20,0%
- pozostałe środki trwałe 20,0%
Środki trwałe o wartości niższej niż 1.000,00 zł amortyzowane jednorazowo, ewidencjonowane są pozabilansowo.
- Zapasy
Zapasy materiałów i towarów są wykazywane w wartości netto (pomniejszanej o odpisy aktualizacyjne). Wycena zapasów następuje według rzeczywistych cen zakupu.
W przypadku, gdy zapasy utraciły swoją wartość użytkową, przekraczają potrzeby Spółki
lub podlegają obniżce cen spowodowanej konkurencją, ceny zakupu są obniżane do ceny sprzedaży netto.
Ustalenie wartości rozchodu następuje przy zastosowaniu metody FIFO.
Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej
o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.
- Należności
Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o rezerwy. Rezerwy na należności tworzone są w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników oraz na podstawie struktury wiekowej. Rezerwy na roszczenia sporne tworzone są w przypadku skierowania sprawy do sądu.
Należności długoterminowe są to należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.
- Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług korzysta Spółka, ustalonego dla danej waluty na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, nie wyższego jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane wraz z naliczonymi odsetkami. Odsetki te odnosi się na dobro przychodów finansowych.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono, nie późniejszych jednakże niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez ZIGZAG Sp. z o.o., lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, które powstały przed datą bilansu, a których kwota i data rozliczenia nie są jeszcze znane. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu.
- Kapitały własne
Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
- Rezerwy
Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji gospodarczych w toku. Rezerwy na wątpliwe należności, zapasy, finansowy majątek trwały, środki trwałe są wykazywane jako pomniejszenie salda odpowiednich aktywów w bilansie. Pozostałe rezerwy są wykazywane w pasywach Spółki.
Spółka ze względu na straty podatkowe, możliwe do odliczenia, odstąpiła od tworzenia rezerwy, jak również aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
- Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania są wykazywane jako krótkoterminowe, jeśli termin ich wymagalności jest krótszy niż jeden rok od daty bilansowej.
- Waluta obca
Transakcje przeprowadzone w walutach obcych księgowane są według obowiązującego na dzień przeprowadzenia operacji średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP. Zapłata realizowana jest według kursu kupna bądź sprzedaży stosowanego przez bank, z którego usług korzysta ZIGZAG Sp. z o.o.
Natomiast zrealizowane różnice kursowe wynikające z różnych dat zaksięgowania i rozliczenia transakcji wykazywane są jako przychody finansowe lub koszty finansowe.
Należności i zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu kursu kupna bądź sprzedaży stosowanego przez bank, z którego usług korzysta ZIGZAG Sp. z o.o. ustalonego dla danej waluty na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Wynikające z wyceny na dzień bilansowy nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, zaliczane są do kosztów operacji finansowych, natomiast nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, zaliczane są do przychodów finansowych.
W imieniu Spółki ZIGZAG Sp. z o.o.:
____________________ __________________
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Edyta Kowalczuk Artur Hlebowicz
Załącznik A
Bilans Spółki ZIGZAG sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 września 2003 roku. AKTYWA Rok 2002 IX 2003 zł zł
A. AKTYWA TRWAŁE 2 497 786,97 1 575 183,50
I. Wartości niematerialne i prawne 971 398,34 647 475,09

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Internet Group &lt;ARIL.WA&gt; Plan połączenia Spółek Internet Group S.A. i ZIGZAG Sp. z o.o. oraz odrębne... - część 1