Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2004 - Uchwały ZWZA - część 2

opublikowano: 06-05-2004, 18:21

Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2004 - Uchwały ZWZA - część 2 b) mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od zakończenia Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁY
§ 15
1. Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
§ 16
1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 17
1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
5. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większości dwóch trzecich głosów.
GŁOSOWANIE
§ 18 1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymuje się". Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny.
§ 19
1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innej osoby, głosować nad uchwałą dotyczącą:
a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
b) sporu między nim a Spółką,
c) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki.
§ 20
1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
b) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
c) w sprawach osobowych,
d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 21
1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.
2. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do wyrażenia pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, dziesięciominutowego uzasadnienia sprzeciwu oraz trzyminutowej repliki.
§ 22
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
PROTOKOŁY ZGROMADZENIA
§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy prawo o notariacie.
3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-427 Kodeksu Spółek Handlowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 5 maja 2004 r.
w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej VII kadencji
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Uchyla się Uchwałę Nr 2/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
2. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji na 5 osób. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 5 maja 2004 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej VII kadencji
Na podstawie art.390 i art.392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Uchyla się Uchwałę Nr 4/2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
2. Ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej VII kadencji w sposób następujący:
a) Przewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.800,-zł,
b) Wiceprzewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500,-zł
c) Członkowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,-zł
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 5 maja 2004 r.
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VII kadencji
Na podstawie art.385 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 17 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. W ramach wyborów uzupełniających członkiem Rady Nadzorczej VII Kadencji zostali wybrani:
- Stanisław Gutsche
- Romuald Pawlak
- Joanna Praska-Kruszyńska
- Konrad Marchlewski
- Paweł Guziejewski
2. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej Spółki
STANISŁAW GUTSCHE, 52 lata
Wykształcenie
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki przedsiębiorstwa, studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowe Studium Pedagogiczne na UŁ, staże zagraniczne Przebieg kariery zawodowej
2002 - nadal 1/2 etatu adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
2000 - nadal Dyrektor Zarządzający Towarzystwa Finansowego "TOFIKA" Sp. z o. o.
1999 - 2000 Prezes Zarządu Towarzystwa Finansowego "TOFIKA" Sp. z o. o.
1998 - 1999 Prezes Zarządu INVEST BANK S.A. 1997 - 1998 Dyrektor Oddziału Bank Austria Creditanstalt S.A. w Łodzi
1996 - 1997 Prezes Zarządu Elektromis Dom Inwestycyjny Sp. z o. o. w Poznaniu
1995 - 1997 Przewodniczący Rady Nadzorczej PRÓCHNIK S.A.
1994 - 1996 Wiceprezes i Prezes Zarządu Banku Przemysłowego S.A. w Łodzi
1994 - 1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej INVAR S.A.
1992 - 1993 Dyrektor Członek Zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. w Krakowie
1992 staż finansowy w Wielkiej Brytanii
1990 staż bankowy i finansowy w Wielkiej Brytanii
1989 - 1992 Prezes Zarządu Grupy Konsultingowej "PASSA" Sp. z o. o. w Łodzi
1979 - 1992 Adiunkt w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
ROMUALD PAWLAK, 46 lat
Wykształcenie
Wykształcenie wyższe. Magister Informatyki i Cybernetyki Ekonomicznej - Uniwersytet Łódzki, Podyplomowe Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw, szkolenia w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych.
Przebieg kariery zawodowej
2001- nadal Członek Rad Nadzorczych spółek z Grupy I&B System
2003 - 2004 Prezes Zarządu INVAR CONSULTING Sp. z o. o.
2002 - 2003 Wiceprzewodniczący RN INVAR & BIURO SYSTEM S.A.
2000 - 2002 Członek Zarządu INVAR & BIURO SYSTEM S.A.
1995 - 2000 Prezes Zarządu INVAR System S.A.
1995 - 2001 V-ce Prezes Zarządu INWAR S.A.
1992 - 1995 Prezes Zarządu INWAR S.A.
1988 - 1992 Prezes Zarządu INWAR Sp. z o. o.
1981 - 1988 Programista, Kierownik Działu Projektowania i Programowania Ośrodka Informatycznego WUS w Sieradzu
JOANNA PRASKA-KRUSZYŃSKA, 32 lata
Wykształcenie Wykształcenie wyższe. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończone Podyplomowe Studium Pedagogiczne (Politechnika Łódzka), Kurs na Maklerów Papierów Wartościowych Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, kursy instruktora sportu, uprawnienia Sędziego w dyscyplinie taniec sportowy.
Przebieg kariery zawodowej
Od 2004 Asystent w Katedrze Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (otwarty przewód doktorski)
1996-2003 Asystent w Katedrze Ekonomii i Marketingu Politechniki Łódzkiej
Od 2000 Nauczyciel Podyplomowego Studium Pracowników Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
Od 1999 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Sportowego Jaszczur
Od 1999 Sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tańca Sportowego
Od 1996 Własna działalność gospodarcza - AMF Doradztwo Marketingowe i Finansowe
Od 1994 Instruktor tańca w Ośrodku Kultury Karolew
KONRAD MICHAŁ MARCHLEWSKI, 35 lat
Wykształcenie
Doktor nauk ekonomicznych (finanse i inwestycje), mgr ekonomii (Uniwersytet Łódzki), mgr inż. budownictwa lądowego (Politechnika Łódzka), studia podyplomowe, staże zagraniczne, szkolenia specjalistyczne.
Przebieg kariery zawodowej
2004- Great Open House sp. z o.o., Doradca Zarządu ds. finansowych
2003 - 2004 Atlas s.j. , dyrektor ekonomiczno-finansowy
2002 Invar&Biuro System S.A., członek zarządu, dyrektor ds. restrukturyzacji
1994 - 2002 Bank Przemysłowy SA w Łodzi:
2001 - 2002 Dyrektor Banku odpowiedzialny za: restrukturyzację, bankowość inwestycyjną, klientów strategicznych, działalność dewizową.
1998 - 2001 Dyrektor Banku odpowiedzialny za: operacje skarbowe, międzybankowe, bankowość inwestycyjną, back-office,
1995 - 1998 Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej
1994 - 1995 Departament Kredytowy, specjalista
1993 - 2002 Uniwersytet Łódzki, Katedra Inwestycji i Nieruchomości -adiunkt
2001 Urząd Miasta Łodzi Opracowanie programu finansowania inwestycji komunalnych w ramach programu ISPA
1999 Ministerstwo Gospodarki, Doradca ds. restrukturyzacji sektorowej
W latach 1998-2004 Członek Rad Nadzorczych m.in.:
- BTUiR "Heros-Life,
- Polski Dom Maklerski S.A. w Warszawie
- BP Real Nieruchomości SA,
- Invar&Biuro System SA,
- BP Telerwis SA,
- Gipsitech sp. z o.o.,
- Famas S.A.
PAWEŁ GUZIEJEWSKI, 37 lat
Wykształcenie
Magister ekonomii. Posiada licencje maklerską 68.
Przebieg pracy zawodowej
Obecnie - Dyrektor Inwestycyjny BIOGEMED Członek Rad Nadzorczych MIRACULUM S.A., POLON S.A. Prokurent Laboratorium "Kolastyna" S.A. Wykładowca MBA Uniwersytetu Łódzkiego
Współwłaściciel DI Guziejewski & Albrecht Sp. z o. o.
Były pracownik Banku Inicjatyw Gospodarczych
Były pracownik HSBC
UCHWAŁA NR 13/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 5 maja 2004 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust.3 i 4 i zastępuje nową w brzmieniu:
"3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 600 sztuk akcji imiennych serii "A",
- 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A",
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B",
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C",
- 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D",
- 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D",
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E",
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F",
- 3.750.000 sztuk akcji imiennych serii "G",
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H",
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I".
4. Akcje imienne serii A, D i G są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Każda akcja serii A, D i G daje 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu."
2. Skreśla się w § 8 ust.5,6, dotychczasowe ustępy 7,8,9,10,11 oznacza się jako 5,6,7,8,9.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 5 maja 2004 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 21 i zastępuje nową w brzmieniu:
1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.112.500,-zł (słownie: dwanaście milionów sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) w okresie do 31 marca 2007 r. Akcje w ramach podwyższenia docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 31 marca 2007 r.
3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady Nadzorczej.
Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji jest zgodne z długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest dalsza konwersja wierzytelności na akcje Spółki, pozyskanie kapitału dla realizacji celów strategicznych Grupy Kapitałowej oraz poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych jej rozwojem. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji emisji w ramach kapitału docelowego, nie pozbawia ich możliwości nabywania tych akcji na zasadach ogólnych w ramach publicznej subskrypcji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala się, co następuje:
1. W § 9:
a) Skreśla się dotychczasową treść ust.2 i zastępuje nową w brzmieniu:
"2.Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi."
b) skreśla się ust.1, dotychczasowe ustępy 2,3 oznacza się jako 1,2.
2. W § 16:
a) skreśla się pkt. g, i, j, dotychczasowe punkty h, k, l, ł, m, n, o, p oznacza się odpowiednio jako g, h, i, j, k, l, ł, m,
b) dodaje się pkt. n i o w brzmieniu:
"n. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia własnych akcji w przypadku gdy mają być one zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
o. podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,"
3. W § 17 skreśla się dotychczasową treść ust. 1, 3 i 7 i zastępuje nową w brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 (pięciu do siedmiu) członków.
3. Członków następnych Rad Nadzorczych powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję. Kadencja trwa pięć lat.
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady."
4. W § 18:
a) skreśla się w ust.3 dotychczasową treść pkt. a, b i d i zastępuje nową w brzmieniu:
a) zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągania zobowiązania lub rozporządzania majątkiem spółki, a w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,
d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
b) skreśla się w ust.3 dotychczasowy pkt.e, dotychczasowe punkty f,g,h oznacza się jako e,f,g.
5. W § 19:
a) skreśla się dotychczasową treść ust.3 i 4 i zastępuje nową w brzmieniu:
"3. Prezesi Zarządów następnych powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów.
4. Wiceprezesa i Członków następnych Zarządów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Wiceprezesa i Członków następnych Zarządów na wniosek Prezesa Zarządu."
b) dodaje się ust. 5, 7 i 8 w brzmieniu:
"5. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencje trwającą 5 lat.
7. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
8. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu."
6. Dotychczasowe §§ 22,23,24,25 oznacza się jako §§ 23,24,25,26.
7. Dodaje się § 22 w brzmieniu:
"§ 22 Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
8. Skreśla się treść § 25 (dawny § 24) i zastępuje nową w brzmieniu:
"§ 25 Rada Nadzorcza obowiązana jest każdorazowo ustalić jednolity tekst Statutu oraz upoważniona do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
UCHWAŁA NR 16/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 5 maja 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki na lata 2004 - 2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
działając na podstawie art.393 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje i zatwierdza kierunki rozwoju Spółki na lata 2004 - 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba stron 11
Data sporządzenia raportu: 06-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Invar Biurosys &lt;BISY.WA&gt; RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2004 - Uchwały ZWZA - część 2