Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2003 podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze...

03-11-2003, 12:47

Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2003 podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze... RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2003 PODWYŻSZENIA DOCELOWEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII I
Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 31 października 2003 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Treść Uchwały poniżej.
UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 1/D/2003
INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Z siedzibą w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16
z dnia 31 października2003 r.
W sprawie: podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze
emisji akcji serii I z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
Na podstawie art. 444 § 1 i 4, art. 446, art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 21 Statutu Spółki
Uchwala się co następuje:
1. Podwyższa się docelowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1.000.000,- (jeden milion) złotych i nie wyższą niż 6.900.000,- (sześć milionów dziewięćset tysięcy) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 6.900.000 (sześć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
2. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona i ogłoszona przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, najpóźniej przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji.
3. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem docelowego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Emisja akcji serii I jest emisją podzieloną na dwie transze.
- I transza obejmuje nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji serii I, które mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym przez inwestorów kapitałowych i/lub wkładem niepieniężnym - wierzytelnościami, które przysługują wierzycielom Spółki, w tym także podmiotom, które nabyły od spółek z Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM w drodze cesji wierzytelności znajdujące się na liście wierzytelności układu zatwierdzonego przez sąd gospodarczy i zostały zgodnie z warunkami układu zredukowane,
- II transza obejmuje nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) sztuk akcji serii, które mogą zostać pokryte wkładem niepieniężnym - wierzytelnościami, które znajdują się na liście wierzytelności układu zatwierdzonego przez sąd gospodarczy i zostały zgodnie z warunkami układu zredukowane, z wyłączeniem wierzytelności, dla których przeznaczona jest transza I.
5. Ustala się, iż:
- pakiet akcji obejmowanych za wkłady pieniężne nie może być mniejszy niż 1.000 sztuk akcji,
- akcje objęte w transzy II zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego po upływie 9 miesięcy licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu podwyższonego kapitału.
6. Jeżeli łączna liczba akcji serii I, na które złożono zapisy będzie mniejsza lub równa liczbie akcji oferowanych, wówczas wszystkim inwestorom zostaną przydzielone akcje w liczbie zgodnej z zapisami. W przypadku gdy liczba akcji, na które złożono zapisy, przekroczy liczbę akcji przewidzianych do przydziału, ustala się następujące zasady przydziału akcji serii I:
- pierwszeństwo w przydziale akcji mają podmioty, które obejmują akcje za wkłady pieniężne,
- dla podmiotów obejmujących akcje za wkłady niepieniężne decyduje kolejność zapisów na akcje.
7. Zarząd zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięcia akcji pomiędzy transzami oraz przydziału akcji według swobodnego uznania.
8. Na podstawie art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych i zgody Rady Nadzorczej pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii I.
Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki Akcyjnej INVAR & BIURO SYSTEM i jest całkowicie zasadne, gdyż celem emisji jest zamiana długów Spółki na akcje oraz pozyskanie kapitału. Realizacja tego zamiaru winna poprawić sytuację finansową Spółki, a także poszerzyć krąg akcjonariuszy zainteresowanych jej dalszym rozwojem. Jednocześnie wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nie pozbawia ich możliwości nabywania akcji serii I na zasadach ogólnych.
9. Akcje serii I uczestniczyć będą w zysku przeznaczonym do podziału począwszy od zysku za rok obrotowy 2003, to jest od dnia 1 stycznia 2003 r.
10. Określa się dzień otwarcia publicznej subskrypcji akcji serii I na dzień 8 grudnia 2003 r. Zamknięcia publicznej subskrypcji akcji serii I nastąpi w dniu przydziału akcji przez Spółkę, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2003 r.
11. Zapisy na akcje serii I będą przyjmowane od dnia 8 grudnia 2003 r. do dnia 12 grudnia 2003 r.
12. Przydział akcji serii I zostanie dokonany przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia zapisów na akcje.
13. Zwrot środków pieniężnych z tytułu nie przydzielenia akcji lub przydzielenia mniejszej liczby akcji serii I niż zamówiona rozpocznie się w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia określonego jako dzień przydziału akcji.
14. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu otwarcia publicznej subskrypcji oraz przedłużenia okresu publicznej subskrypcji akcji serii I. Informacja o tym fakcie winna zostać opublikowana i ogłoszona nie później niż na jeden dzień przed pierwotnie ustalonym terminem.
15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna : art.81 ust.1 pkt.2 PPO
Ilość stron raportu : 3 Prezes Zarządu Henryk Kruszek
Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Invar Biurosys &lt;BISY.WA&gt; RAPORT BIEŻĄCY NR 46/2003 podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze...