Inwestycje ekologiczne są nie tylko modne, ale i zyskowne

  • Materiał partnera
opublikowano: 15-10-2021, 15:52

W 2025 roku aktywa ESG będą stanowić 57 proc. wartości wszystkich europejskich funduszy inwestycyjnych, według prognoz PwC Luxembourg, podczas gdy w 2019 r. było to tylko 15 proc. W Polsce też coraz więcej TFI stawia na spółki, które zyskują na zielonej transformacji.

Zrównoważone finansowanie nabiera coraz większego znaczenia. Rządy przeznaczają miliardy na wspieranie proekologicznych działań firm, a inwestorzy coraz chętniej dobierają do swoich portfeli akcje spółek, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Także firmy zarządzające aktywami przykładają coraz większą wagę do oceny czynników pozafinansowych. Zwłaszcza, że zyski spółek wprowadzających działania związane z ESG, związanych ze środowiskiem naturalnym (E – Environment), społeczeństwem (S – Social) oraz ładem korporacyjnym (G – Governance) rosną, a akcje drożeją.

Jednym z najmłodszych funduszy ESG jest Generali Akcji Ekologicznych, który poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Eco Solutions wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV inwestuje w spółki działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od innych działających na rynku różni się sposobem dobierania spółek do portfela. Większość TFI stosuje selekcję negatywną, która polega na wykluczeniu inwestycji w kontrowersyjnych emitentów lub w spółki, które zanieczyszczają środowisko, np. energetyczne lub wydobywcze. Sycomore Eco Solutions, a za nim Generali Akcji Ekologicznych stosuje selekcję pozytywną - inwestuje wyłącznie w spółki, które mają pozytywny wpływ na otoczenie.

Podstawą selekcja spółek

Fundusz Sycomore Eco Solutions, w którego tytuły uczestnictwa inwestuje Generali Akcji Ekologicznych, działa od 2015 r. i inwestuje przede wszystkim w spółki europejskie, zyskujące na transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym oraz ekologii. Zarządza nim zespół z firmy Sycomore Asset Management – jednego z pionierów inwestowania w duchu ESG, którzy prowadzą czteroetapową selekcję spółek.

Na wstępie monitorują ok. 3 tys. najbardziej płynnych i notowanych na rynkach europejskich firm. Spośród nich wybierają około 600, które spełniają warunki Greenfin Label, realizują politykę SRI, czyli są odpowiedzialne społecznie i mają dodatni rating NEC (Net Environmential Contribution) – wskaźnik, który mierzy wpływ każdego produktu i usługi na transformację ekologiczną. Odrzucane są spółki, które choćby częściowo mają negatywny wpływ ekosystem lub mają niski rating ESG.

W trzecim etapie spółki poddawane są ocenie w autorskim modelu SPICE opracowanym przez Sycomore AM, który obejmuje: społeczeństwo i dostawców (Society & Suppliers), ludzi (People), inwestorów (Investors), klientów (Clients) oraz środowisko (Environment). Muszą też wywierać pozytywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także na społeczeństwo, swoich klientów, dostawców i pracowników. Ostatecznie pod uwagę brane są te firmy, które w pięciostopniowej skali ratingu SPICE, mają co najmniej 3 pkt. Dopiero w ostatnim etapie prowadzona jest analiza finansowa. Po takim procesie do portfela trafia 50-70 spółek, które zdaniem zespołu zarządzających, mają największy potencjał wzrostu.

W portfelu funduszu Sycomore Eco Solutions znajdują się akcje m.in. takich firm jak Schneider Electric, która jest liderem cyfrowej transformacji w zarządzaniu energią i automatyce, Alstom, która produkuje m.in. autobusy elektryczne, Befesa, specjalizująca się recyclingu metali czy Veolia, która wprowadza rozwiązania wodorowe. Wszystkie działają zgodnie z długoterminowymi trendami ESG, a nie chwilową modą.

ESG to również zysk

Bardzo dokładna selekcja spółek dobieranych do portfela przynosi efekty. Fundusz Sycomore Eco Solutions zyskał w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku ponad 17 proc., w ciągu ostatnich trzech lat prawie 50 proc., a w ciągu pięciu 84 proc. - niemal dwukrotnie więcej od swojego benchmarku, którym jest indeks MSCI Europe NR.

Najlepszy w historii funduszu był 2020 rok, w którym zyskał ponad 28 proc., mimo zawirowań na rynkach związanych z pandemią, ponieważ w tym czasie bardzo dobrze radziły sobie spółki związane z transformacją środowiskową. ESG to więc trend, który daje inwestorom nie tylko możliwości przyczyniania się do świadomego inwestowania i wspierania zrównoważonego rozwoju, ale również generowania zysków.

Generali Akcji Ekologicznych działa od 28 maja 2021 roku i inwestuje co najmniej 70 proc. aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Eco Solutions. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycjami w ekologiczne rozwiązania, chcą skorzystać na zielonej rewolucji, akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne i mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

– Generali Akcji Ekologicznych to propozycja dla inwestorów, którzy poszukują możliwości lokaty kapitału w rozwiązania proekologiczne, a przez to świadomie chcą przyczynić się do działań na korzyść naszej planety. Coraz więcej instytucji oraz inwestorów indywidualnych poszukuje inwestycji związanych z szeroko pojętym czynnikiem ESG. Inwestowanie w akcje ekologiczne wpisuje się w długoterminowy trend, w którym to wygrywają spółki, kierujące się polityką zrównoważonego rozwoju oraz działalnością na rzecz czystszego środowiska naturalnego – podkreśla Marek Straszak, zarządzający subfunduszem.

Dążenie do równowagi

Generali Investment TFI podkreśla, że wśród najważniejszych przyczyn rosnącego zainteresowania uwzględnianiem czynników ESG w inwestowaniu, jest nieefektywne zaangażowanie kapitału w przedsięwzięcia o dużej kosztochłonności zewnętrznej. Należą do nich np. inicjatywy emitujące dużo zanieczyszczeń, zaangażowane w działalność szkodzącą społeczeństwu i narażone na nowe podatki, koszty administracyjne lub spadek wartości środków trwałych. Te czynniki mogą doprowadzać do spadku wartości aktywów i obniżać stopę zwrotu.

– Z drugiej strony, jeżeli inwestujemy w przedsięwzięcia adaptujące swoją działalność tak, aby dążyć do zrównoważonego prowadzenia biznesu, to zwiększamy szanse na kreowanie dodatkowej wartości dla inwestorów w dłuższym terminie względem inwestycji, które nie biorą pod uwagę czynników ESG – podsumowuje Marek Straszak.

Od marca 2021 roku obowiązują zapisy przyjętego przez Parlament i Radę Europejską „Rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach” lub „SFDR”. Celem rozporządzenia jest zapewnienie inwestorom końcowym jednolitych informacji na temat zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju oraz promowanie czynników ESG w działalności związanej z inwestycjami finansowymi.

Data startu: Generali Akcji Ekologicznych – 28 maja 2021, Sycomore Eco Solutions – sierpień 2015

Wartość aktywów netto: Generali Akcji Ekologicznych – 19,3 mln PLN, Sycomore Eco Solutions – 590,8 mln EUR (dane na koniec września 2021 r.)

Minimalna pierwsza i kolejna wpłata: 100 zł

Opłata manipulacyjna za nabycie/odkupienie: bezpośrednio w GI TFI (w tym za pośrednictwem kanałów online) - 0%, maksymalnie 5 %

Opłata za zarządzanie: maksymalnie 2,5%, aktualnie pobierana – 2 %(w skali roku)

Nota prawna

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A, które działa na podstawie decyzji KNF z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Generali Akcji Ekologicznych to subfundusz wyodrębniony w Generali Fundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.

Informacja tutaj zawarte nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacją dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Generali Akcji Ekologicznych cechuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz dużą zmiennością wartości aktywów netto. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych Generali Akcji Ekologicznych; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Przy zbywaniu i odkupywaniu j.u. mogą być pobierane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszem wynosi 2,5% rocznie. Na dzień sporządzenia noty, wynagrodzenie zmienne nie jest pobierane.

Generali Akcji Ekologicznych nie odzwierciedla wprost wyników Sycomore Eco Solutions. Zasady polityki inwestycyjnej oraz ograniczenia inwestycyjne Sycomore Eco Solutions znajdują się w statucie Generali Fundusze SFIO w sekcji dotyczącej Generali Akcji Ekologicznych.

Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane