IZNS SA Raport bieżący IZNS SA nr 11/2003 - dotyczy projektów uchwał ZWZ Spółki

PROSPER Spółka Akcyjna
opublikowano: 16-05-2003, 17:04

IZNS SA Raport bieżący IZNS SA nr 11/2003 - dotyczy projektów uchwał ZWZ Spółki RAPORT BIEŻĄCY IZNS SA NR 11/2003 - DOTYCZY PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZ SPÓŁKI
Zarząd Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA przedstawia treść projektów uchwał na ZWZ Spółki, które odbędzie się w dniu 26 maja 2003 roku w siedzibie Spółki :
P R O J E K T
Uchwała nr 1/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: .......................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Nadzorczej IZNS S.A. w Iławie ......................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. przyjmuje porządek obrad
w kształcie przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 3/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w składzie:
1. ....................................................................................... 2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 4/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od
1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 5/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 Ustawy
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie finansowe IZNS S.A. w Iławie za rok 2002 obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 16.346.769,28 zł. (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., wykazujący stratę netto w kwocie: 1.067.215,60 zł. (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 1.067.215,60 zł. (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),
5. rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto
w kwocie: 13.242,80 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 6/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2002.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
ZWZ uchwla, że strata netto za rok 2002 w wysokości 1.067.215,60 zł. (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) pokryta zostanie z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 7/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 Prezesowi Zarządu IZNS S.A. Panu Tomaszowi Zawackiemu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 Prezesowi Zarządu Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie Panu Tomaszowi Zawackiemu za okres działalności od 12 marca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 8/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 Członkowi Zarządu IZNS S.A. Panu Wiesławowi Edlingowi.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 Członkowi Zarządu Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie Panu Wiesławowi Edlingowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T Uchwała nr 9/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 Prezesowi Zarządu IZNS S.A. Panu Józefowi Bandelewskiemu.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 Prezesowi Zarządu Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie Panu Józefowi Bandelewskiemu za okres działalności od 01 stycznia 2002 r. do 12 marca 2002 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 10/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 członkom Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie, tj.:
- Bogumile Piekarec za działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
- Wacławie Draszewskiej za działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
- Sylwestrowi Strużynie za działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
31 grudnia 2002 r.
- Saturninowi Fadrowskiemu za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 21 maja 2002 r.
- Jerzemu Jelińskiemu za okres działalności od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 21 maja 2002 r.
- Ewie Monice Gregorczyk za okres działalności od dnia 21 maja 2002 r. do dnia
31 grudnia 2002 r.
- Pawłowi Robertowi Zimnemu za okres działalności od dnia 21 maja 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
absolutorium za okres ich działalności.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
P R O J E K T
Uchwała nr 11/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 25 maja 2003 roku
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie.
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art.385 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1.
Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie następujące osoby: ................................................
................................................
................................................
§2
W miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie w osobach:
.................................................
.................................................
................................................. §3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................
P R O J E K T Uchwała nr 12/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. z dnia 26 maja 2003 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład majątku Spółki.
Działając na podstawie art.393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 pkt 3 Statutu Spółki oraz uchwala się co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS S.A. w Iławie wyraża zgodę na sprzedaż:
a) działki gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 9.340 m2, zabudowanej budynkami produkcyjnymi, magazynowymi i trafostacji
o łącznej powierzchni użytkowej 3.804,7 m2, położonej przy
ul. Grunwaldzkiej w Iławie nr ewid. 120/17, wchodzącej w skład nieruchomości opisanych w księdze wieczystej KW Nr 18639, o wartości księgowej wg stanu na 28.02.2003 r wynoszącej 628.867 zł,
b) działki gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 5.833 m2, zabudowanej budynkami produkcyjnymi i biurowo - socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 1.800,6 m2, położonej przy ul. Grunwaldzkiej
w Iławie, nr ewid. 120/16, wchodzącej w skład nieruchomości opisanych
w księdze wieczystej KW Nr 18639, o wartości księgowej wg stanu na 28.02.2003 r wynoszącej 355.878 zł,
c) działki gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 13.310 m2, zabudowanej trzema budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.569,7 m2, położonej przy ul. Jagiełły w Iławie , nr ewid. 120/15, wchodzącej w skład nieruchomości opisanych w księdze wieczystej KW Nr 18639, o wartości księgowej wg stanu na 28.02.2003 r. wynoszącej 447.339 zł,
d) działki gruntowej w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 2.896 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 1.594 m2, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Iławie, nr ewid. 120/5, objętej księgą wieczystą KW Nr 21240, o wartości księgowej wg stanu na 28.02.2003 r. wynoszącej 231.584 zł.
§ 2 Wymienione w § 1 działki sprzedane zostaną wraz z budynkami w ramach przetargu nieograniczonego, a w przypadku bezskuteczności przetargu, z wolnej ręki.
§ 3
1. Przetarg nieograniczony na przedmiot określony w § 1 zostanie zorganizowany w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. IZNS S.A. zaprosi osoby chętne do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Spółki oraz w prasie, tj. na łamach "Rzeczpospolitej" i "Gazety Olsztyńskiej". Wadium wynosić będzie 1 % ceny wywoławczej. Jednocześnie IZNS S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
2. Cena wywoławcza w przetargu wyniesie:
a) kwotę 995.000 zł w odniesieniu do przedmiotu wskazanego w § 1 lit. a,
b) kwotę 360.000 zł w odniesieniu do przedmiotu wskazanego w § 1 lit. b,
c) kwotę 610.000 zł w odniesieniu do przedmiotu wskazanego w § 1 lit. c,
e) kwotę 300.000 zł w odniesieniu do przedmiotu wskazanego w § 1 lit. d.
§ 4
W razie bezskuteczności przetargu, Zarząd IZNS S.A. sprzeda przedmiot wymieniony w § 1 z wolnej ręki, jednakże cena sprzedaży nie może być niższa niż:
a) suma 900.000 zł w odniesieniu do przedmiotu określonego w § 1 lit. a,
b) suma 310.000 zł w odniesieniu do przedmiotu określonego w § 1 lit. b,
c) suma 520.000 zł w odniesieniu do przedmiotu określonego w § 1 lit. c,
d) suma 230.000 zł w odniesieniu do przedmiotu określonego w § 1 lit. d.
§ 5 Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zarząd będzie kierować się kryteriami cenowymi, przy czym preferowana będzie oferta złożona przez oferenta zainteresowanego zakupem przynajmniej dwóch działek. Zarząd nie zawrze umowy sprzedaży z oferentem budzącym wątpliwości co do swej wiarygodności lub proponującemu niekorzystne warunki płatności.
§ 6
W przypadku wyłonienia kupującego na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać każdorazowo zgodę Rady Nadzorczej Spółki na podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1.
§ 7
Zarząd na Walnym Zgromadzeniu następującym bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży którejkolwiek z działek złoży najwyższemu organowi Spółki właściwe sprawozdanie.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................
Data sporządzenia raportu: 16-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PROSPER Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / IZNS SA Raport bieżący IZNS SA nr 11/2003 - dotyczy projektów uchwał ZWZ Spółki