Jelfa <JELF.WA> Plan Strategiczny PF JELFA SA na lata 2003 - 2008

Jelfa <JELF.WA> Plan Strategiczny PF JELFA SA na lata 2003 - 2008 PLAN STRATEGICZNY PF JELFA SA NA LATA 2003 - 2008 Raport bieżący nr 15/2003 Zarząd Spółki PF JELFA SA podaje do wiadomości raport o przyjęciu do realizacji "Planu Strategicznego na lata 2003 - 2008". Rok 2003 jest rokiem kończącym realizację programu restrukturyzacji przyjętego przez Spółkę na lata 2000 - 2003. W okresie tym przeprowadzono między innymi następujące działania restrukturyzacyjne: · racjonalizacja portfela produktów w celu wyeliminowania produktów skrajnie nierentownych, · redukcja zatrudnienia o około 23%, · outsourcing działalności pomocniczej (służba zdrowia, ochrona mienia, utrzymanie czystości), · likwidacja produkcji syntez na Wydziale Chemicznym, · sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wydział Organopreparatów, · wydzielenie i sprzedaż majątku nie związanego z produkcją, · poprawa warunków GMP i przygotowanie zaplecza badawczo - rozwojowego i kontroli jakości oraz podjęcie działań zmierzających do otrzymania certyfikatów GLP. Pomimo zabezpieczenia w niezbędne środki finansowe, Spółce nie udało się kupić takich licencji na nowe produkty, których sprzedaż zagwarantowałaby akcjonariuszom satysfakcjonujący zwrot z zainwestowanego kapitału. Brak zadowalających efektów w tym obszarze restrukturyzacji oraz zaawansowany wiek portfela produktów spowodowały obniżenie konkurencyjności PF JELFA SA. W celu zmiany niekorzystnych tendencji oraz w związku z dążeniem do realizacji oczekiwań inwestorów w zakresie maksymalizacji wartości dodanej, Zarząd Spółki opracował i przyjął do realizacji "Plan Strategiczny na lata 2003 - 2008". Podjęcie decyzji poprzedziły badania, których celem była diagnoza sytuacji Spółki na tle rynku w obliczu nasilającej się konkurencji i w perspektywie dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów Unii Europejskiej. W celu realizacji tego zadania Zarząd PF JELFA SA podjął współpracę z grupą profesjonalnych konsultantów reprezentujących firmę doradczą z USA - Plexus Ventures LLC - świadczącą usługi w zakresie strategicznego doradztwa handlowego, tendencji rozwoju przemysłu farmaceutycznego, biotechnologii oraz w zakresie dystrybucji leków na całym świecie. Opracowany został plan strategiczny rozwoju firmy na lata 2003 - 2008, ukierunkowany na strategię produktową, sprzedaży oraz na poprawę rentowności. Zarząd Spółki zdefiniował cele przewidziane do realizacji w okresie najbliższych pięciu lat w ujęciu ilościowym, wartościowym i jakościowym. Oczekiwanym efektem jest osiągnięcie w roku 2008 zamiaru strategicznego w postaci udziału w sprzedaży na rynku krajowym w ujęciu wartościowym na poziomie 2,7% oraz 10-ej pozycji wśród funkcjonujących firm farmaceutycznych. Poza zwiększeniem udziału w rynku krajowym, Spółka ma na celu zaktywizowanie działalności eksportowej oraz uzyskanie 30% udziału sprzedaży realizowanej przez Spółkę w sprzedaży całkowitej. Spółka planuje zwiększenie udziału w rynku krajowym. W roku 2008 wartość sprzedaży ma osiągnąć poziom około 435 milionów złotych. Sprzedaż eksportowa docelowo ma wynieść około 186 milionów złotych. W 2008 roku całkowita sprzedaż w PF JELFA SA sięgnie poziomu około 621 milionów złotych. Niniejsza tabela przedstawia wielkości docelowe ujęte w planie strategicznym. Parametr 2002 Wykonanie 2008 Zamiar Udział w rynku detalicznym 1,52% 2,7% Pozycja na rynku detalicznym 23* 10 Sprzedaż krajowa 198 mln PLN 435 mln PLN Sprzedaż eksportowa 49 mln PLN 186 mln PLN Udział eksportu w sprzedaży całkowitej 19,8% 30,0% Marża zysku ze sprzedaży 41,9% 56,0% Koszty marketingu i sprzedaży 18,5% 29,0% Marża zysku operacyjnego 13,6% 20,0% Marża zysku netto 10,6% 15,0% * Źródło: IMS Health Zrealizowanie celów strategicznych wiąże się z wydatnym zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, poprawą rentowności aktualnego portfela produktów, wprowadzeniem nowych produktów, racjonalizacją kosztów oraz aktywizacją działań marketingowo - sprzedażowych. Diagnoza aktualnej sytuacji Spółki pozwoliła na zdefiniowanie różnicy pomiędzy bieżącym potencjałem a zamiarami strategicznymi. Różnica ta nazwana luką, zostanie zrealizowana poprzez maksymalizację przychodów oraz zysków ze sprzedaży istniejących produktów, zakup nowych licencji na leki innowacyjne i generyczne. Działania te pozwolą na wyższe pozycjonowanie portfela produktów Spółki oraz na uzyskanie wyższych marż. Z w/w powodów w latach 2004 - 2008 Spółka zamierza przeznaczyć na zakup technologii, dokumentacji, know-how oraz licencji na nowe produkty łączne nakłady inwestycyjne w kwocie około 100 milionów złotych. Tabela przedstawia szacowaną wielkość luki dla głównych parametrów. Parametr 2008 Zamiar 2008 Prognoza LUKA Udział w rynku detalicznym 2,7% 1,8% 0,9% Pozycja na rynku detalicznym 10 18 8 pozycji Sprzedaż krajowa 435 mln PLN 287 mln PLN 148 mln PLN Sprzedaż eksportowa 186 mln PLN 99 mln PLN 87 mln PLN Zysk operacyjny 124 mln PLN 63 mln PLN 61 mln PLN W oparciu o analizy wyspecjalizowanych jednostek badawczych Zarząd Spółki dokonał wyboru sześciu głównych obszarów terapeutycznych zapewniających rozwój Spółki. Są to: · układ sercowo - naczyniowy · metabolizm · choroby ośrodkowego układu nerwowego · opieka zdrowotna kobiet · leki przeciwwrzodowe · reumatologia i dermatologia. Szybkie zmiany na rynku, wzrost konkurencyjności w poszczególnych obszarach działania Przedsiębiorstwa oraz szybka dywersyfikacja ilościowo-wartościowa na polskim rynku farmaceutycznym były sygnałem do podjęcia pierwszych działań już w roku 2003. W wyniku podjętej przez Zarząd Spółki decyzji o przyjęciu "Planu Strategicznego na lata 2003 - 2008", w drugiej połowie 2003 roku uruchomiono szereg mechanizmów rozpoczynających proces realizacji celów strategicznych. Przebudowana została struktura marketingowo - handlowa Spółki, która zaowocuje poprawą komunikacji rynkowej pomiędzy PF JELFA SA i klientami. Na koniec roku 2002 zatrudnienie w strukturach handlowych wynosiło 80 osób, natomiast na koniec 2003 roku zatrudnionych będzie 150 osób; przewidywany stan zatrudnienia do połowy 2004 r. będzie wynosił około 200 osób. W świetle zmian przeprowadzonych w strukturach handlowych przedsiębiorstwa, firma zaczyna być postrzegana przez poważne koncerny i firmy farmaceutyczne jako konkurent profesjonalne przygotowany do aktywnej oraz skutecznej sprzedaży sprawdzonych i poszukiwanych leków. W celu realizacji założeń strategicznych i ich bieżącego monitorowania Spółka wdrożyła w drugiej połowie roku 2003 jedno z najnowocześniejszych narzędzi do zarządzania - Balanced Scorecard (Zrównoważona Karta Wyników). Od 1.01.2004 r. w PF JELFA SA rozpocznie funkcjonowanie Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania mySAP.com. Zdaniem Zarządu działania zawarte w przyjętym Planie Strategicznym przyniosą oczekiwany efekt w postaci realizacji zamierzeń strategicznych w latach 2003-2008, co powinno przyczynić się do wzrostu satysfakcji inwestorów. Data sporządzenia raportu: 11-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ