Jutrzenka <JUTZ.WA> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA
opublikowano: 12-07-2002, 16:32

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Raport bieżący Nr 13/2002

Zarząd PC "Jutrzenka" S.A. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 398 i 399 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 sierpnia 2002 roku na godzinę 10,30. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoszczy, w sali Kinoteatru, przy ul. Dwernickiego 1.

Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3.Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej i uchwał 4.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zmiany Statutu b)umorzenia akcji 5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady Nadzorczej 6.Zamknięcie Zgromadzenia

Świadectwa depozytowe składa się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 53, w dniach od 9 sierpnia do 16 sierpnia 2002 r., w godzinach 9,00 - 15,00. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonują rejestracji w dniu Zgromadzenia w budynku Kinoteatru w godzinach 9,00 - 10,30. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać odpis aktualny z właściwego rejestru; osoby nie wymienione w rejestrze jako uprawnione do reprezentacji podmiotu winny legitymować się prawidłowym pełnomocnictwem pisemnym, z należycie uiszczoną opłatą skarbową. W związku z zamierzoną zmianą Statutu podaje się: § 10.a. - dotychczas nie występował - proponowana treść: "1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. 2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz ich umarzanie następuje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia" § 21a. ust. 1. - treść dotychczasowa: "Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i w Statucie Spółki, należą sprawy: a/wyznaczania dnia ustalania prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty, b/emisji obligacji, w tym obligacji z prawem do zamiany obligacji na akcje Spółki [obligacje zamienne] oraz obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki [obligacje z prawem pierwszeństwa]" - treść proponowana: "Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i w Statucie Spółki, należą sprawy: a/wyznaczania dnia ustalania prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty, b/emisji obligacji, w tym obligacji z prawem do zamiany obligacji na akcje Spółki [obligacje zamienne] oraz obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki [obligacje z prawem pierwszeństwa] c) uchwalania umarzania akcji".

Projekty uchwał na NWZA 24 sierpnia '02

Uchwała 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki Akcyjnej, sporządzonego 13 lutego 1993 roku przez Adama Arczykowskiego - notariusza w Bydgoszczy (repertorium A Nr 378/1993 ze zmianami) w następujący sposób: a] po § 10. dodaje się § 10a. w brzmieniu: "1.Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. 2.Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz ich umarzanie następuje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia" b]w § 21a. ust. 1. dodaje się postanowienie oznaczone literą c) w brzmieniu: "c)uchwalania umarzania akcji". Uzasadnienie: Podstawowym celem wykupu akcji celem umorzenia jest spełnienie przez Jutrzenkę jako spółkę publiczną standardów wskazanych dla podmiotów o takim statusie. Poza tym istotne są inne cele, takie jak: - zwiększenie płynności akcji w obrocie wewnętrznym jak i na Giełdzie; - koncentracja kapitału; - wyeliminowanie lub zmniejszenie liczby akcji uprzywilejowanych w głosowaniu; - wyeliminowanie lub ograniczenie liczby akcji poza obrotem publicznym; - poprawienie wskaźnika zwrotu z kapitałów własnych.

Uchwała 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 359. i art. 362. §1. pkt 5) kodeksu spółek handlowych oraz § 10 a. Statutu uchwala: 1] Zezwolić na umorzenie akcji własnych Spółki za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z obniżeniem kapitału zakładowego. 2]* W celu umorzenia Spółka nabędzie do 959.700 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A oraz do 150.000 sztuk akcji na okaziciela, notowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Nabywanie akcji zakończy się w dniu 31 stycznia 2003 roku. 3]* Nabycie jednej akcji serii A nastąpi za cenę równą kwocie 30,00 zł, a jednej akcji pozostałych serii po cenie wyznaczonej przez kurs notowań w dniu nabycia, nie wyższej niż średnia z kursów zamknięcia w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę niniejszego NWZA. 4]* Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji może nastąpić o kwotę nie wyższą niż 3.329.100,00 złotych 2]** W celu umorzenia Spółka nabędzie do 959.700 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A oraz do 250.000 sztuk akcji na okaziciela, notowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Nabywanie akcji zakończy się w dniu 31 stycznia 2003 roku. 3]** Nabycie jednej akcji serii A nastąpi za cenę równą średniej z kursów zamknięcia w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę niniejszego NWZA powiększonej o 10%, a jednej akcji pozostałych serii po cenie wyznaczonej przez kurs notowań w dniu nabycia, nie wyższej niż średnia z kursów zamknięcia w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę niniejszego NWZA. 4]** Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji może nastąpić o kwotę nie wyższą niż 3.629.100,00 złotych. * wariant pierwszy ** wariant drugi 5]Upoważnić Zarząd do podejmowania decyzji o nabyciu akcji w celu umorzenia i wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania tej Uchwały. 6]Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 7]Uchwała wchodzi w życie z dniem ujawnienia zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Data sporządzenia raportu: 12-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Jutrzenka &lt;JUTZ.WA> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy