KAREN NOTEBOOK SA Projekty uchwał na ZWZA Spółki Karen Notebook S.A. w dniu 06 czerwca 2003 roku - część 2

KAREN NOTEBOOK SPÓŁKA AKCYJNA
28-05-2003, 18:46

KAREN NOTEBOOK SA Projekty uchwał na ZWZA Spółki Karen Notebook S.A. w dniu 06 czerwca 2003 roku - część 2 „Karen Notebook" S.A.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Karen Notebook" S.A. przyjmuje tekst jednolity wyżej powołanego Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą numer 16, w następującym brzmieniu:
STATUT SPÓŁKI
KAREN NOTEBOOK Spółka Akcyjna
(tekst jednolity)
§ 1
Spółka działa pod firmą KAREN NOTEBOOK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN NOTEBOOK S.A.
§ 2
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§ 3
3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granica.
3.2 Spółka może tworzyć oddziały, zakłady wytwórcze, usługowe oraz handlowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granica.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§5
Przedmiotem działalności Spółki jest:
22.11.Z Wydawanie książek
22.12.Z Wydawanie gazet
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza
22.21.Z Drukowanie gazet
22.22 Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
24.65.Z Produkcja nie zapisanych nośników informacji
29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
30.01.Z Produkcja maszyn biurowych
30.02.Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej
31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych
32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej
32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej
32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego
33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej
33.20. B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
33.40 Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków
45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych
51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu , handlu i transportu wodnego
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych
52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepowa
52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
52.72.Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
52.73.Z Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
63.12.Z Magazynowanie i przechowywanie towarów
64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
70.11 Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.31.Z Działalność agencji obsługi nieruchomości
70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
72. l 0.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
72.30.Z Przetwarzanie danych
72.40.Z Działalność związana z bazami danych
72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.30.Z Badania i analizy techniczne
74.40.Z Reklama
74.84. B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
§ 6 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.350.000 złotych (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.350.000 (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z czego 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F oraz 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G, wszystkie o wartości nominalnej l ,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
6.2 Kapitał zakładowy może również zostać podwyższony poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki, w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub emisji nowych akcji.
6.3 Akcje Spółki mogą być umarzane z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego. Akcja może być umarzana za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Szczegółowe warunku umorzenia określa Zarząd Spółki. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna spełniać warunki określone w art. 359§2 kodeksu spółek handlowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.
§ 7
Władzami Spółki są:
1.Zarząd,
2.Rada Nadzorcza,
3.Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD
§ 8
8.1 Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a kadencja każdego następnego Zarządu trzy lata.
8.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który powołany jest przez Walne Zgromadzenie.
8.3Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
§ 9
9.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
9.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
§ 10
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 11
11.1 W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 11.2 Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
B. RADA NADZORCZA
§12
12. l Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
12.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. 12.3 Członkowie ustępującej Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani.
12.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
§ 13
13.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
13.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
§ 14
14. l Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z regulaminem pracy Rady uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu, prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
§ 15 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady.
§ 16
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
§17
17.l Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
17.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1.badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2.badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3.coroczne badanie i zatwierdzania planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4.składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
5.zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
6.wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
7.podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia spółek i przystępowania do nich,
8.wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nieobjętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości oraz praw majątkowych.
§ 18 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
C. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§ 19
19.1.Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.
19.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego następnego roku obrachunkowego.
19.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.
19.4 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 19.3.
19.5 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1.w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przepisanym terminie,
2.jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 19.3., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w paragrafie 19.4.
§ 20 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
§21
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki. § 22
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
§ 23
23. l. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1.rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy, 2.podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokryciu strat,
3.udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
23.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów z uwzględnieniem art. 415 §§ 2 i 3 kodeksu spółek handlowych w sprawach:
1.zmiany Statutu,
2.emisji obligacji, w tym emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3.umorzenia akcji,
4.obniżenia kapitału zakładowego, 5.zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
6.połączenia Spółki z inną spółką,
7.rozwiązania Spółki.
23.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
§ 24
24. l. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
24.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
§25
25. l. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
25.2 Walne Zgromadzenie może ustalić swój regulamin.
§ 26
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.
§27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy w zakresie:
1.ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
2.rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowych za ubiegły rok obrotowy, 3.podejmowania uchwał o podziale zysku i pokryciu straty oraz tworzenia funduszy celowych,
4.udzielania członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5.wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, 6.wyboru członków Zarządu na pierwszą kadencję,
7.podnoszenia lub obniżania kapitału zakładowego,
8.zmiany Statutu Spółki,
9.rozwiązania i likwidacji Spółki,
10.rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
11.uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej,
12.określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
13.umarzania akcji Spółki.
§ 28
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 29 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 30
W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
§ 31
31.1. Z uwzględnieniem art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1. kapitał zapasowy,
2. fundusz inwestycji,
3. dodatkowy kapitał rezerwowy,
4. dywidendy,
5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
31.2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.
§ 32
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita" z wyjątkiem tych ogłoszeń,
które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.
Data sporządzenia raportu: 28-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KAREN NOTEBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / KAREN NOTEBOOK SA Projekty uchwał na ZWZA Spółki Karen Notebook S.A. w dniu 06 czerwca 2003 roku - część 2