KFM <KFMW.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 560 tys. zł

KFM <KFMW.WA> Zysk netto w 2002 r. wyniósł 560 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 44.420 36.996 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 20.175 15.185 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41.830 35.441 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2.590 1.555 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 30.375 27.654 w tym: - od jednostek powiązanych 17.602 15.817 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28.045 26.127 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.330 1.527 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 14.045 9.342 IV. Koszty sprzedaży 1.352 929 V. Koszty ogólnego zarządu 11.178 10.877 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.515 -2.464 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.036 488 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 6 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 1.021 482 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.788 2.573 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 3. Inne koszty operacyjne 1.788 2.573 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 763 -4.549 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 983 1.267 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 73 668 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 910 599 XI. Koszty finansowe 1.230 803 1. Odsetki, w tym: 366 12 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 864 791 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 516 -4.085 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 8 -1 1. Zyski nadzwyczajne 27 1 2. Straty nadzwyczajne 19 2 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 524 -4.086 XV. Podatek dochodowy -36 386 a) część bieżąca - - b) część odroczona -36 386 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 560 -4.472 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 560 -4.472 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.800 1.800 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 -2,48 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 1.800 1.800 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 -2,48 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Kujawska Fabryka Manometrów KFM S.A. Data sporządzenia raportu: 28-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ