KFM <KFMW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 189 tys. zł

KFM <KFMW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 189 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 21.973 11.816 71.245 44.420 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 14.755 4.990 42.669 20.175 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20.640 11.206 65.712 41.830 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.333 610 5.533 2.590 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 16.708 7.911 56.608 31.029 w tym: - od jednostek powiązanych - 4.527 - 17.602 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15.603 7.379 51.905 28.699 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.105 532 4.703 2.330 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5.265 3.905 14.637 13.391 IV. Koszty sprzedaży 891 450 2.997 1.352 V. Koszty ogólnego zarządu 2.265 3.016 8.706 10.524 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2.109 439 2.934 1.515 VII. Pozostałe przychody operacyjne 161 317 815 1.036 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 - 5 15 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 157 317 810 1.021 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.368 557 2.701 1.788 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 1.368 557 2.701 1.788 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 902 199 1.048 763 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 286 192 1.034 983 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: -9 6 13 73 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 277 186 1.021 910 XI. Koszty finansowe 1.061 371 3.859 1.230 1. Odsetki, w tym: 111 81 341 366 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 950 290 3.518 864 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 127 20 -1.777 516 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - 4 - 8 1. Zyski nadzwyczajne - 11 - 27 2. Straty nadzwyczajne - 7 - 19 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 127 24 -1.777 524 XV. Podatek dochodowy -62 -152 -380 -36 a) część bieżąca - - - - b) część odroczona -62 -152 -380 -36 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 189 - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 189 176 -1.397 560 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 189 176 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.800 1.800 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,10 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Kujawska Fabryka Manometrów KFM S.A. Data sporządzenia raportu: 02-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ