KGHM <KGHM.WA> Projekty uchwał na ZWZ 29.05.2003 r. - część 2

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
opublikowano: 28-04-2003, 16:37

KGHM <KGHM.WA> Projekty uchwał na ZWZ 29.05.2003 r. - część 2 "3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni być obecni w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to Walnych Zgromadzeń, których porządek obrad obejmuje sprawy, dla których rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej lub wszystkich członków Zarządu nie jest konieczna.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie spraw finansowych Spółki".
VIII. Dotychczasową treść § 34 oznacza się jako ust.1 oraz dodaje się ustęp 2 w następującym brzmieniu :
"2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do corocznego przedkładania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, która powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnianym akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się zapoznać z raportem przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem".
IX. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego.
Krótkie uzasadnienie:
Projektowane zmiany zmierzają do wdrożenia i realizacji w spółce Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych, zaleconych do stosowania w uchwale Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 16 października 2002 r.
Realizacja tego zamierzenia, wymaga zaproponowanych zmian statutu KGHM Polska Miedź S.A., poprzez odpowiednie wprowadzenie do jego treści postanowień wynikających z Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.
Projekt /15/ do punktu porządku obrad 18
Uchwała Nr ......./2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź SA
Na podstawie postanowień § 28 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje :
I. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i integralną cześć protokołu.
II. Regulamin wchodzi w życie od dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia.
III. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. - akt notarialny repertorium: A Nr 11131/97 z dnia 10 października 1997 r.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem punktu II.
Krótkie uzasadnienie:
Projektowane zmiany Regulaminu zmierzają do wdrożenia i realizacji w spółce Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych, zaleconych do stosowania w uchwale Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 16 października 2002 r.
Realizacja tego zamierzenia, wymaga zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., poprzez odpowiednie wprowadzenie do jego treści postanowień wynikających z Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.
Załącznik do Uchwały Nr ......./2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 maja 2003 r.:
REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Z SIEDZIBĄ W LUBINIE
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w oparciu o postanowienie § 28 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego regulaminu.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia
§ 2.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 22 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
Przygotowanie Walnego Zgromadzenia
§ 3.
1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności :
a) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki, b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem.
Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
§ 4.
1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy :
a) sprawdzić, czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru,
c) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
d) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
e) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.
4. Lista obecności po jej sporządzeniu, jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
§ 5.
1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego, spośród dowolnej liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy jako kandydaci na Przewodniczącego.
Tryb prowadzenia obrad
§ 6.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Zgromadzenia, nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z obradami, a w szczególności co do :
a) zarządzenia głosowania,
b) udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu,
c) ograniczania prawa głosu,
d) zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Uczestnikom zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
§ 7.
Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.
§ 8.
1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi dotyczących obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art.428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
Podejmowanie uchwał i głosowanie
§ 9.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych akcjonariuszy.
3. Głosy akcjonariuszy nie biorących udziału w głosowaniu, a obecnych na sali obrad, traktowane są jako głosy wstrzymujące się. Akcjonariusz, który w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, zobowiązany jest wyrejestrować swoją obecność przed głosowaniem, w czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
4. Nieważne będą głosy uczestników Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem lub uchwałą i przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale.
5. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza w ten sam sposób w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
§ 10.
1. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.
2. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
§ 11.
1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien być szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.
2. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy, która została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, złożony zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz postanowień Statutu Spółki.
§ 12.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
2. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia, należy przyjąć do protokołu jego pisemne oświadczenie.
Tryb głosowania w sprawie wyborów i odwołania
§ 13.
1. Z zastrzeżeniem postanowień § 14 regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory, odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia lub akcjonariusza i przy braku sprzeciwu ze strony któregokolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na wszystkich kandydatów łącznie.
2. Listę kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
4. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowanie celem wyłonienia wybranego.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów, które następnie podlegają ujawnieniu w protokole Walnego Zgromadzenia.
6. Zasady określone w ust.1-3 oraz 5 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach.
Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami
§ 14.
1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę cześć akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru. 5. Wybór członków Rady, w sposób określony w ust.1 i 3, nie dotyczy tej części Rady, która jest wybierana przez pracowników Spółki.
§ 15.
Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
§ 16.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
§ 17.
Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 14 ust.3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania grupami.
§ 18.
Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 14 ust.1 regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.
§ 19.
Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §§ 14-18 regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków Rady wybranych przez pracowników Spółki.
Komisja Skrutacyjna
§ 20. Na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
§ 21.
1. W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, do jej obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi elektronicznej głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Komisja Skrutacyjna ma prawo zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół każdego głosowania, zawierający wyniki głosowania, sporządzony przez Komisję, w tym także wyedytowany przy zastosowaniu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów.
Postanowienia końcowe
§ 22.
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
§ 23.
Na żądanie akcjonariusza, Zarząd jest zobowiązany zapewnić doręczenie akcjonariuszowi odpisu niniejszego regulaminu.
Projekt /16/ do punktu porządku obrad 19
Uchwała Nr ......./2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie : zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje :
I.Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 2 (dwa).
2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 2,5 (dwa i pięć dziesiątych).
3. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 2,2 (dwa i dwie dziesiąte).
4. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, w okresie od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, stosuje się zasadę wynagradzania określoną w podpunkcie 1 niniejszej uchwały.
5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w podpunktach 1, 2 i 3, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
6. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunktach 1, 2 i 3 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie do Rady Nadzorczej lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunktach 1, 2 i 3 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
9. Spółka również pokrywa lub zwraca koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
10. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w podpunktach 1, 2 i 3 oraz od innych świadczeń Spółki na rzecz członka Rady Nadzorczej, podlegających podatkowi zgodnie z ustawą.
II.Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, określone w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Nr 9 z dnia 28 maja 1996 r.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 28-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / KGHM &lt;KGHM.WA&gt; Projekty uchwał na ZWZ 29.05.2003 r. - część 2