KGHM <KGHM.WA> Zwołanie ZWZ KGHM Polska Miedź S.A. - 29 maja 2003 r.

KGHM <KGHM.WA> Zwołanie ZWZ KGHM Polska Miedź S.A. - 29 maja 2003 r. ZWOŁANIE ZWZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - 29 MAJA 2003 R. Raport bieżący 16/2003 Zarząd KGHM Polska Miedź Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, wpisanej w dniu 29 czerwca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 2 oraz § 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 29 maja 2003 r., początek o godz.11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty z ubiegłych lat obrotowych. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002 i wniosku Zarządu o pokrycie straty z ubiegłych lat obrotowych. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2002 i wniosku Zarządu o pokrycie straty z ubiegłych lat obrotowych. 10. Podjęcie uchwał: - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002, - o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002, - o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2002, - o pokryciu straty z ubiegłych lat obrotowych. 11. Podjęcie uchwał: - o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, - o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002. 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2002. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2002. 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2002. 15. Podjęcie uchwał: - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2002, - o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2002. 16. Informacja Zarządu o wdrożeniu w Spółce "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" oraz oświadczeniu, jakie Spółka zobowiązana jest w tym zakresie złożyć. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 18. Uchwalenie nowego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 19. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie obrad. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.: 1. W § 19 w ust.6 na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje następujące wyrazy : "i powinien być publicznie dostępny". 2. W § 20 ust.2 punkt 5, po wyrazie "Spółki" dodaje się następujące wyrazy : "i coroczne przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki". 3. W § 22 w ust.3, po kropce dodaje się drugie zdanie, w następującym brzmieniu: "Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, powinno być uzasadnione na piśmie, przez składającego takie żądanie". 4. W § 22 w ust.4, kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się drugą część zdania, w następującym brzmieniu: "w terminie wskazanym w żądaniu, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady". 5. W § 22 dodaje się ustępy 6-8, w następującym brzmieniu: "6.Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem. 8. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie". 6. W § 25 dodaje się ust.3, w następującym brzmieniu: "3. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad wraz z istotnymi materiałami do uchwał, z zastrzeżeniem przepisu art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, powinny być przedstawiane akcjonariuszom na ich żądanie, wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz dokonanie ich oceny". 7. W § 28 dodaje się ustępy 3 i 4, w następującym brzmieniu: "3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni być obecni w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to Walnych Zgromadzeń, których porządek obrad obejmuje sprawy, dla których rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej lub wszystkich członków Zarządu nie jest konieczna. 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie spraw finansowych Spółki". 8. Dotychczasową treść § 34 oznacza się jako ust.1 oraz dodaje się ustęp 2, w następującym brzmieniu: "2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do corocznego przedkładania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, która powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnianym akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się zapoznać z raportem przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem". Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz.U. Nr 118, poz.754 z późniejszymi zmianami/, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2003 r. do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Lubinie /59-301/ przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, Wydział Organizacyjny, I piętro, pokój nr 101 i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Data sporządzenia raportu: 04-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ