KGHM <KGHM.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 90.872 tys. zł

KGHM <KGHM.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 90.872 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 1.253.623 1.082.876 3.455.170 3.229.006 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 202.847 213.554 660.466 744.550 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.248.397 1.076.557 3.439.771 3.209.112 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5.226 6.319 15.399 19.894 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -990.921 -952.658 -2.797.957 -2.719.627 w tym: - od jednostek powiązanych -164.984 -189.502 -528.960 -634.138 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -986.371 -947.392 -2.784.764 -2.702.028 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -4.550 -5.266 -13.193 -17.599 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 262.702 130.218 657.213 509.379 IV. Koszty sprzedaży -19.277 -15.522 -59.382 -48.714 V. Koszty ogólnego zarządu -99.388 -107.653 -303.521 -309.779 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 144.037 7.043 294.310 150.886 VII. Pozostałe przychody operacyjne 10.694 52.265 46.504 123.254 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -134 -15 195 454 2. Dotacje 68 40 204 120 3. Inne przychody operacyjne 10.760 52.240 46.105 122.680 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -48.112 -12.289 -120.651 -82.097 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -1.156 -3.767 -36.783 -8.101 3. Inne koszty operacyjne -46.956 -8.522 -83.868 -73.996 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 106.619 47.019 220.163 192.043 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 54.141 112.307 414.788 344.847 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1.019 - 48.787 4.399 - od jednostek powiązanych 156 - 1.290 4.399 2. Odsetki, w tym: 27.867 43.978 85.813 140.143 - od jednostek powiązanych 23.320 31.727 71.052 101.531 3. Zysk ze zbycia inwestycji 51.973 61.160 131.000 65.366 4. Aktualizacja wartości inwestycji -38.163 -17.456 124.291 61.211 5. Inne 11.445 24.625 24.897 73.728 XI. Koszty finansowe -27.348 -32.221 -253.210 -205.294 1. Odsetki, w tym: -22.945 -46.023 -70.800 -126.104 - dla jednostek powiązanych - - -21 - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 9.304 11.202 -138.201 -35.072 4. Inne -13.707 2.600 -44.209 -44.118 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 133.412 127.105 381.741 331.596 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - 3 16 -6 1. Zyski nadzwyczajne - 3 20 3 2. Straty nadzwyczajne - - -4 -9 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 133.412 127.108 381.757 331.590 XV. Podatek dochodowy -42.540 -14.303 -101.918 -53.823 a) część bieżąca -53.596 5.707 -112.940 -65.324 b) część odroczona 11.056 -20.010 11.022 11.501 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - 480 - 480 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 90.872 113.285 279.839 278.247 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 256.138 -55.270 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 200.000.000 200.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,28 -0,28 - - Średnia ważona rozwo????? 33 75 46 98 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - 43 3. Aktualizacja wartości inwestycji 5 -523 892 - 4. Inne -136 409 15 445 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 8.636 8.230 12.845 12.712 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 -1 25 25 1. Zyski nadzwyczajne - -1 25 25 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 8.636 8.229 12.870 12.737 XV. Podatek dochodowy 1.931 1.382 2.960 2.729 a) część bieżąca 1.931 1.382 2.960 2.729 b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 6.705 6.847 9.910 10.008 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 15.411 13.292 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11.221.250 11.221.250 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,37 1,18 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. Data sporządzenia raportu: 28-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ