KGHM <KGHM.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 131.718 tys. zł

KGHM <KGHM.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 131.718 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 1.285.618 1.251.179 4.740.788 4.480.185 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 238.510 220.811 898.976 965.361 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.253.861 1.246.574 4.693.632 4.455.686 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31.757 4.605 47.156 24.499 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -1.008.242 -1.123.402 -3.806.199 -3.843.029 w tym: - od jednostek powiązanych -172.084 -193.998 -701.044 -828.136 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -980.188 -1.119.459 -3.764.952 -3.821.487 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -28.054 -3.943 -41.247 -21.542 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 277.376 127.777 934.589 637.156 IV. Koszty sprzedaży -20.702 -26.086 -80.084 -74.800 V. Koszty ogólnego zarządu -120.205 -108.637 -423.726 -418.416 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 136.469 -6.946 430.779 143.940 VII. Pozostałe przychody operacyjne 16.090 25.328 62.594 148.582 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 50 -76 245 378 2. Dotacje 69 40 273 160 3. Inne przychody operacyjne 15.971 25.364 62.076 148.044 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -14.804 -86.647 -135.455 -168.744 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -10.265 -20.737 -47.048 -28.838 3. Inne koszty operacyjne -4.539 -65.910 -88.407 -139.906 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 137.755 -68.265 357.918 123.778 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 310.071 172.585 724.859 517.432 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 225 224 49.012 4.623 - od jednostek powiązanych - 224 1.290 4.623 2. Odsetki, w tym: 41.050 59.001 126.863 199.144 - od jednostek powiązanych 25.136 27.805 96.188 129.336 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31.393 65.724 162.393 131.090 4. Aktualizacja wartości inwestycji 232.194 85.530 356.485 146.741 5. Inne 5.209 -37.894 30.106 35.834 XI. Koszty finansowe -260.253 -125.811 -513.463 -331.105 1. Odsetki, w tym: -20.164 -15.022 -90.964 -141.126 - dla jednostek powiązanych - - -21 - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji -227.071 -90.034 -365.272 -125.106 4. Inne -13.018 -20.755 -57.227 -64.873 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 187.573 -21.491 569.314 310.105 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1 -19 17 -25 1. Zyski nadzwyczajne 32 1 52 4 2. Straty nadzwyczajne -31 -20 -35 -29 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 187.574 -21.510 569.331 310.080 XV. Podatek dochodowy -55.859 -2.191 -157.777 -56.014 a) część bieżąca -37.563 24.786 -150.503 -40.538 b) część odroczona -18.296 -26.977 -7.274 -15.476 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 3 - 3 480 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 131.718 -23.701 411.557 254.546 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 411.557 254.546 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 200.000.000 200.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,06 1,27 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 09-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ