Kogeneracja <KGEN.WA> Projekty uchwał na ZWZA KOGENERACJI S.A. - część 1

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
28-05-2003, 07:27

Kogeneracja <KGEN.WA> Projekty uchwał na ZWZA KOGENERACJI S.A. - część 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA KOGENERACJI S.A.
Raport 9/2003
Zarząd KOGENERACJI S.A. przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 5 czerwca 2003r.
Projekt
Uchwała nr 1/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 786.107.774,07 zł (siedmiuset osiemdziesięciu sześciu milionów stu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu czterech złotych siedmiu groszy);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 13.408.888,24 zł (trzynastu milionów czterystu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych dwudziestu czterech groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego
o kwotę 20.858.888,24 zł (dwudziestu milionów ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych dwudziestu czterech groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku
o kwotę 1.605.703,35 zł ( jednego miliona sześciuset pięciu tysięcy siedmiuset trzech złotych trzydziestu pięciu groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2002, obejmujące:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.039.355.787,26 zł (jednego miliarda trzydziestu dziewięciu milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu złotych dwudziestu sześciu groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 20.904.116,45 zł (dwudziestu milionów dziewięćset czterech tysięcy stu szesnastu złotych czterdziestu pięciu groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 30.557.878,93 zł (trzydziestu milionów pięćset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu ośmiu złotych dziewięćdziesięciu trzech groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku o kwotę 70.778.410,68 zł (siedemdziesięciu milionów siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu dziesięciu złotych sześćdziesięciu ośmiu złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3 A/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Jacky Lacombe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Wiceprezesa Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
- Prezesa Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3 B/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Józefowi Pupce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Prezesa Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
- Wiceprezesa Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
Uchwała nr 3 C/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Udziela się Michaelowi Kowalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
Uchwała nr 3 D/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Mariuszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
Uchwała nr 3 E/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 2 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Krzysztofowi Bernackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
Uchwała nr 3 F/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Marianowi Augustynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
Uchwała nr 4/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
1. Udziela się:
Wojciechowi Tabisiowi
Ryszardowi Francuzowi
Małgorzacie Bączkowskiej
Wiesławowi Draganowi
Marianowi Filipkowi
Marianowi Turkowi Joachimowi Wojaczkowi
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002
2. Udziela się:
Jean-Michel Mazalerat
Mariuszowi Misiakowi
Herman Lüschen
Marc Regnard
Jean-Paul Steinmann
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
3. Udziela się:
Paul Amoravain
Stanisławowi Błachowi
Marianowi Augustynowi
Roland Helmenstein Antoine Jolly
Markowi Salmonowiczowi
Piotrowi Solomonidisowi
Gerard Soufflet
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 5/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: pokrycia straty
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także
§ 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Na pokrycie straty netto za rok 2002 w kwocie 13.408.888,24 złotych (trzynastu milionów czterystu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych 24/100) oraz straty
z poprzednich lat obrotowych w kwocie 3.233.985.91 złotych (trzech milionów dwustu trzydziestu trzech tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu pięciu złotych 91/100) przeznacza się kwotę 16.642.874,15 złotych (szesnastu milionów sześciuset czterdziesty dwóch tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu czterech złotych 15/100) z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 6/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny, a wyszczególnionych w § 2 ust.1 niniejszej uchwały, będących częścią działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9 AM-20, obręb Pl. Grunwaldzki, położonej we Wrocławiu przy ul Łowieckiej 10-24, o całkowitej powierzchni 14,0406 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzykach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97112;
2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny a wyszczególnionych w § 2 ust.2 niniejszej uchwały, będących częścią działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 51, AM-19, obręb Pl. Grunwaldzki. we Wrocławiu przy ul. Kurkowej, o całkowitej powierzchni 2,7510 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzykach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97111;
3. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny, a wyszczególnionych w § 2 ust.3 niniejszej uchwały, będących częścią działki nr 386/1, AM-1, obręb Siechnice, położonej w Siechnicach, przy ul. Fabrycznej 22, o całkowitej powierzchni 4,3800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309.
4. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny a wyszczególnionych w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały, będących częścią działki nr 550/4, AM-2, obręb Siechnice, położonej w Siechnicach, przy ul. Polnej, o całkowitej powierzchni 1,0163 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309.
5. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 1,7109 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Kościuszki, oznaczonego geodezyjnie jako działka 279 AM 3, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309.
6. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,1011 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Fabrycznej, oznaczonego geodezyjnie jako działka 396/1 AM 1, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy
w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 28796.
7. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,5600 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Polnej, oznaczonego geodezyjnie jako działka 552/1 AM 2, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy
w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309.
§ 2
1. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w §1 pkt 1 obejmują:
1) F - Budynek biurowo-gospodarczy.
2) G5 - Budynek warsztatowo-biurowy.
3) R - Budynek biurowy.
4) G4 - Klub Energetyka.
5) G1 - Budynek laboratorium metaloznawstwa.
6) G3 - Budynek gospodarczo- garażowy.
7) H1 - Budynek magazynu głównego.
8) H4 - Wiata magazynu stali.
9) H5 - Hala magazynowa.
10) S - Budynek "Szpakówka".
11) C - Budynek biurowo-inwestycyjny.
12) G2 - Budynek magazynowo-garażowy.
13) T15 - Budynek starej kotłowni K 14.
14) T17 - Budynek kotłowni K7-K13.
15) T12 - Budynek pompowni.
16) P12 - Hala wagonowa z wywrotnicą.
17) T13 - Hala maszyn.
18) D1,D2,D3,D4 - Budynek biurowy. 2. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 2 obejmują:
1) G10 - Garaże.
2) G16 - Składowisko odpadów.
3) G17 - Wiata.
4) G14 - Budynek administracyjny.
5) L - Budynek hali prefabrykowanej.
6) G9 - Budynek magazynu.
7) K - Budynek warsztatowo-socjalny.
8) N2 - Budynek portierni nr 3.
3. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują:
1) C1 - Magazyn główny.
2) D - Budynek administracyjny nr 2.
3) G3 - Łaźnia żeńska i magazyn.
4) G4 - Magazyn modeli i czyściwa.
5) G2 - Garaż nr 2.
4. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 4, obejmują:
1) G8 - Zespół garażowo-warsztatatowy.
2) J - Bungalow.
§ 3
Zbycie nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej uchwały nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w Spółce zasad i trybu zbywania majątku trwałego,
z tym, że zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz prawem własności budynku, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3 uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz VKN Polska
Sp. z o.o.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 7/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji
Na podstawie § 24 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na emisję przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków emisji obligacji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 8/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Postanowienia ogólne § 1
1. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., niniejszym Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie ze złożonym przez Spółkę oświadczeniem o zakresie ich stosowania.
2. Regulamin niniejszy określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze Uchwały. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom.
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Spółki.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia § 2

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Kogeneracja &lt;KGEN.WA&gt; Projekty uchwał na ZWZA KOGENERACJI S.A. - część 1