Kogeneracja <KGEN.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 23.528 tys. zł

Kogeneracja <KGEN.WA> Strata netto w 3 kw. 2003 r. wyniosła 23.528 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-07-2003 do 01-07-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 30-09-2003 30-09-2002 01-01-2003 do 31-01-2002 do 30-09-2003 30-09-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 41.566 50.660 244.576 222.916 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 0 8.839 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41.364 50.504 244.139 222.390 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 202 156 437 526 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 64.827 75.022 261.186 237.672 w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 64.688 74.896 260.869 237.214 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 139 126 317 458 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -23.261 -24.362 -16.610 -14.756 IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 1.993 1.899 6.923 5.614 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -25.254 -26.261 -23.533 -20.370 VII. Pozostałe przychody operacyjne 79 572 19.674 2.030 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -1.168 0 0 0 2. Dotacje 0 ????? 1.365 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -22.336 -25.352 -2.686 -15.023 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -22.336 -25.352 -2.686 -15.023 XV. Podatek dochodowy 1.192 -113 8.699 1.649 a) część bieżąca 0 -873 0 0 b) część odroczona 1.192 760 8.699 1.649 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 298 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -23.528 -25.239 -11.385 -16.970 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -23.528 -25.239 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14.900.000 14.900.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,58 -1,69 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 14.900.000 14.900.000 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,58 -1,69 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Data sporządzenia raportu: 28-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ