Kompap <KOMP.WA> uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Piotr Kuczyński
opublikowano: 26-06-2003, 09:11

Kompap <KOMP.WA> uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UCHWAŁY PODJETE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
Raport bieżący nr 18/2003
Zarząd "Kompap" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2003 r.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Bieńkuńskiej przez aklamację.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym N r 107 z dnia 3 VI 2003 r. , poz. 5668.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2002 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 45.101.524,99 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 wykazujący stratę netto w kwocie 1.053.096,14 zł , sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę - 417.616,41 zł oraz informację dodatkową.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2002 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za 2002 r. w wysokości 1.053.096,14 zł pokryć z kapitału zapasowego spółki.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki..
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Zarządu Spółki w osobach Prezesa Zarządu Pana Wiesława Judyckiego oraz Wiceprezesów Zarządu w osobach Pani Longiny Dylik , Pana Konrada Oniszczuka absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela ponadto absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 I 2002 r. do 24 VI 2002 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Kluchowi .
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach Panów Leszka Jachera , Zbigniewa Markowskiego , Zbigniewa Okońskiego , Włodzimierza Rydzkowskiego i Zbigniewa Szachniewicza absolutorium za okres pełnienia obowiązków w roku 2002 .
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie : zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki i nadać mu treść : Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów o ile przepisy Statutu i kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOMPAP S.A. w Łodzi
z dnia 25 VI 2003 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki..
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej Załącznik do protokołu.
Regulamin będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia spółki.
Załącznik do uchwały
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOMPAP S.A. W ŁODZI
§ 1
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i jest zwoływane poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.
§ 2
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze , którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe lub zaświadczenia biura maklerskiego stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji wraz z numerami oraz stwierdzające , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
.
§ 3
1. Na podstawie złożonych świadectw lub zaświadczeń Zarząd Spółki sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmującą imiona i nazwiska /nazwę/ uprawnionych, miejsca ich zamieszkania /siedzibę/, ilość posiadanych akcji oraz ilość przysługujących im głosów.
2. Lista taka powinna być wyłożona w lokalu Zarządu na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę w lokalu Spółki oraz żądać odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia.
§ 4
Walne Zgromadzenie jest ważne i uprawnione do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
§ 5
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego. § 6
1.Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który podejmuje decyzje w tych sprawach na podstawie Statutu, kodeksu spółek handlowego i innych przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.
2.Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu trzyosobową Komisję.
§ 7
1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana .
2.Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia dokonuje się wyboru Przewodniczącego spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
§ 8
Przewodniczący kieruje obradami i uprawniony jest do interpretowania niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
§ 9
1.Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności :
-czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
-ścisłe przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
-udzielanie głosu i odbieranie go,
-przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
-zarządzanie głosowań,
-inne sprawy przewidziane niniejszym Regulaminem, Statutem i kodeksem spółek handlowych. 2.Przewodniczący nie powinien bez ważnych przyczyn składać rezygnacji ze swej funkcji.
3.Przewodniczący nie powinien opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
§ 10
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru 2 - 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej i Uchwał należy:
-sprawdzanie zgodności listy obecności, o której mowa w § 5 z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 3,
-sprawdzanie prawidłowości pełnomocnictw,
-czuwanie nad przebiegiem głosowania i przedstawianie Przewodniczącemu wyników głosowania.
3.Jeżeli liczba akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu nie przekracza 5 , Zgromadzenie może odstąpić od powołania Komisji .Obowiązki Komisji przejmuje w takiej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia.
§ 11
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią surowszych warunków.
§ 12
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.
§ 13
Wybory Przewodniczącego oraz członków Komisji mogą być dokonywane w głosowaniu jawnym . Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków komisji nie przekracza trzech osób, to Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie łącznie co do tych kandydatur.
§ 14
1.Za wybranego uważa się kandydata lub kandydatów, którzy uzyskali na daną funkcję największą ilość głosów .
2.W przypadku uzyskania przez poszczególnych kandydatów takiej samej ilości głosów , Przewodniczący Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie danych kandydatów aż do uzyskania większości.
§ 15
1.Zgromadzenie może odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku gdy za niepodejmowaniem uchwały przemawiają istotne i rzeczowe powody. Zdjęcie sprawy z porządku obrad następuje w formie uchwały .Wniosek w powyższej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.
2.Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
3.Podjęcie uchwały nie jest wymagane w przypadku odstąpienia od powołania komisji Skrutacyjnej w sytuacji o której mowa w § 10 ust. 3 , chyba że przynajmniej jeden z akcjonariuszy wyrazi sprzeciw .
§ 16
1.Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu .
2.Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia należy zamieścić w protokole jego pisemne oświadczenie.
§ 17
1.Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów . Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. Krótkie przerwy w obradach zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach nie stanowią odroczenia obrad jednakże nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
§ 18
1.Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni członkowie Zarządu , Rady Nadzorczej
a także inne osoby zaproszone do udziału w Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą , w szczególności biegły rewident jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
2.W granicach określonych w kodeksie spółek handlowych , podczas obrad Zgromadzenia , Zarząd zobowiązany jest do udzielania akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
§ 19
1.Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym.
2.Wybory dokonywane są osobno na każdego z kandydatów w sposób określony w § 14.
3.Osoba zgłaszająca wniosek o dokonanie wyboru danego członka Rady powinna przedstawić podstawowe dane o kandydacie pozwalające na ustalenie , że dany kandydat w razie wyboru będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób właściwy.
§ 20
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego , wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 21
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.
§ 22
1.Postanowienia Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia , które odbędzie się po uchwaleniu Regulaminu.
2.Zmiany niniejszego Regulaminu mogą następować w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia .
3.Wejście w życie uchwalonych zmian jest możliwe najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.
§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygają przepisy Statutu , kodeksu spółek handlowych lub innych obowiązujących przepisów prawa.
Data sporządzenia raportu: 26-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kompap &lt;KOMP.WA&gt; uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki