Komunikat po posiedzeniu RPP

DI
opublikowano: 30-09-2009, 15:13

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna wynosi 3,50 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., a redyskonta weksli 3,75 proc. w skali rocznej.

Ostatnie dane wskazują na dalszą poprawę aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych oraz w strefie euro, choć aktywność ta utrzymuje się na niskim poziomie. W obu gospodarkach nastąpiła dalsza poprawa większości wskaźników koniunktury oraz ponownie nieznacznie podwyższono prognozy wzrostu PKB na 2010 r. Obecnie trudno ocenić skalę i trwałość oczekiwanego ożywienia, szczególnie w warunkach utrzymujących się problemów sektora finansowego i stopniowego ograniczania pakietów stymulacyjnych.

W największych gospodarkach utrzymał się – związany z globalną recesją oraz wcześniejszym obniżeniem cen żywności i surowców – spadek ogólnego poziomu cen, choć jego skala była mniejsza niż w poprzednim miesiącu.

Według wstępnych szacunków GUS, w II kw. 2009 r. PKB w Polsce wzrósł o 1,1% r/r, tj. silniej niż oczekiwano. Wzrost PKB w II kw. 2009 r. wynikał głównie z dodatniego wkładu eksportu netto, przy jednoczesnym spadku popytu krajowego, na który złożyło się dalsze wyhamowanie konsumpcji oraz spadek inwestycji i zapasów.
Dane miesięczne za III kw. 2009 r., w tym dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlanomontażowej oraz sprzedaży detalicznej, a także większość wskaźników koniunktury sygnalizują
dalszą poprawę aktywności gospodarczej. Utrzymuje się niekorzystna sytuacja na rynku pracy: spada zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw oraz rośnie stopa bezrobocia (po uwzględnieniu czynników sezonowych), czemu towarzyszy dalsze obniżenie dynamiki nominalnych i realnych wynagrodzeń. Niekorzystnie na wzrost gospodarczy wpływa ograniczenie akcji kredytowej, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw.

W sierpniu br. roczna inflacja CPI wzrosła do 3,7%, pozostając powyżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5%, a także nieznacznie powyżej górnej granicy odchyleń od celu określonej na poziomie 3,5%. Do nieznacznego wzrostu inflacji przyczynił się przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen żywności. Utrzymywanie się rocznego wskaźnika inflacji na podwyższonym poziomie wynika w znacznym stopniu z dotychczasowych podwyżek cen regulowanych oraz wcześniejszej deprecjacji kursu złotego. Relatywnie wysoki poziom inflacji bazowej wskazuje, że skala osłabienia popytu nie w pełni zrekompensowała efekt wzrostu cen regulowanych i wcześniejszej deprecjacji kursu walutowego.W ocenie Rady, w najbliższym okresie inflacja może nadal kształtować się na podwyższonym poziomie głównie ze względu na relatywnie wysoki roczny wskaźnik cen żywności oraz cen regulowanych, w tym przede wszystkim cen nośników energii. Jednak w średnim okresie niska
presja popytowa i ograniczenie tempa wzrostu kosztów pracy powinny prowadzić do spadku inflacji.

Rada ocenia prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego za wyższe od prawdopodobieństwa, że inflacja będzie wyższa od celu. Jednocześnie Rada ocenia, że w ostatnich miesiącach prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego uległo zmniejszeniu. W ocenie Rady, oczekiwana poprawa globalnej koniunktury, dokonane obniżki stóp procentowych NBP wraz ze zmniejszeniem stopy rezerwy obowiązkowej powinny sprzyjać powrotowi gospodarki na ścieżkę potencjalnego tempa wzrostu.

Decyzje Rady w nadchodzących miesiącach będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji, sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie, informacje dotyczące sektora finansów publicznych oraz kształtowanie się kursu złotego.

Rada będzie nadal analizowała wpływ zmian sytuacji na krajowym rynku międzybankowym na działanie mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce.

Rada podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktach prawnych niezbędnych dla przyjęcia euro w Polsce.

Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Założeń polityki pieniężnej na rok 2010, a także przyjęła Prognozę bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej na 2010 r. oraz Międzynarodową pozycję inwestycyjną Polski w 2008 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane