ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna

ASI Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Cel

Nawet do 10 mln zł i 5 lat więzienia grozi zarządowi za brak rejestracji ASI i działalność bez wymaganego zezwolenia.

W 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja była wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, było wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.

Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF nieregulowanej wcześniej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie takiej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.

Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

  • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy ustawodawstwa w zakresie wspierania innowacyjności
  • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności ASI i jej zarządzającego
  • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
  • ASI jako instytucja obowiązana na podstawie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • transgraniczne aspekty funkcjonowania ASI
  • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności odpowiadającej działalności zastrzeżonej dla ASI

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny