Menedżer XXI wieku. Nauka przez działanie, czyli jak zostać U!Liderem

Menedżer XXI wieku. Nauka przez działanie, czyli jak zostać U!Liderem

Menedżer XXI wieku. Nauka przez działanie, czyli jak zostać U!Liderem
 / 21 listopada 2014 / Warszawa

Cel


"Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat” – Henry Ford

Kim jest U!Lider? To lider, który:
 • buduje autorytet dzięki uczeniu innych i dbałości o ich rozwój, a jednocześnie sam uczy się od innych;
 • potrafi połączyć działanie, relacje i wiedzę;
 • uczy swój zespół i organizację w działaniu;
 • jest bardziej skoncentrowany na You (Ty) i My, niż na Ja;
 • chce i wie jak integrować ludzi, zespoły i otoczenie wokół celu, myśli i działa systemowo;
 • wspiera partnerstwo, deleguje, ufa i budzi zaufanie;
 • korzysta z nowoczesnych narzędzi ułatwiających komunikowanie się w zespołach takich jak: Action Learning czy coaching zespołowy;
 • rozumie wymogi gospodarki i potrafi pracować na rzecz budowania innowacyjnej, elastycznej i uczącej się organizacji!
Dowiedz się:
 • Jakie będą zadania i kompetencje lidera w epoce wiedzy
 • Jak można świadomie przekształcić trudności występujące w zespole w sytuacje edukacyjne
 • Jak w praktyce kształtować komunikację opartą na podejściu partnerskim
 • Rozwiń zdolności pracy z konfliktem i kryzysem nieodłącznie towarzyszącym zmianom.

Zapraszamy Państwa na konferencję i warsztaty, które dotyczą podstawowego problemu świata biznesowego: zdolności ludzi, zespołów i organizacji do szybkiego uczenia się i zmiany. Sądzimy, a nasi klienci przypuszczenie to potwierdzają, że potrafimy wnieść konkretny wkład do wiedzy i praktyki budowania szybko uczących się, elastycznych organizacji.
Tajemnica tkwi w dwóch słowach: nauka i działanie. Nie jest to coś, co mamy we krwi, biorąc pod uwagę skoncentrowany na dyscyplinie i nauczaniu pamięciowym sposób uczenia w szkołach. Organizacje czeka rewolucja polegająca na ponownym uczeniu się, jak się uczyć. Kto ma ją przeprowadzać? Oczywiście - liderzy. Konferencja dotyczyć będzie zadań i kompetencji lidera w epoce wiedzy.
Skoncentrujemy się na takiej metodologii pracy z zespołami i organizacjami, która sprawi, że będą żyły wraz z rynkiem, sprawnie inicjując i realizując zmiany. Chcemy podzielić się konkretnym know how, opowiedzieć o przykładach. Jednak jednego elementu naszej metodyki nie udowodnimy ex catedra: zmianę i rozwój lider zawsze musi zacząć się od siebie. Być może spotkanie z nami będzie konkretnym krokiem w tej drodze.
Warsz­taty prowadzone będą Metodą TROP, co oznacza naukę przez doświad­czanie i dialog. Zgod­nie z ideą U!Lidera©, naj­skutecz­niej­szym spo­so­bem roz­wijania wiedzy i umie­jęt­no­ści jest działanie, a następ­nie jego analiza.
Warsz­taty oparte są o metody aktywne pozwalające na prze­życie licz­nych inspirujących sytu­acji. Uczest­nicy dzielą się rów­nież własnym doś­wiad­cze­niem zawodowym i analizują realne problemy, wspól­nie szukając ich roz­wiązań. W ten spo­sób w prak­tyce uczą się metod Action Lear­ning i coachingu. Przy­glądają się pracy lidera z per­spek­tywy sys­temowej. Roz­wijają umiejęt­ność stosowania tech­nik wła­ściwych dla tego podej­ścia.
Rów­nocześnie uczest­nicy otrzymują infor­macje zwrotne, dzięki czemu pogłębiają samo­świa­do­mość. Działamy w duchu tezy Jaca Jakubow­skiego, mówiącej, że “samoocena powinna być adekwatna, a poczucie własnej war­to­ści jak naj­wyż­sze”. Poprzez wgląd w siebie uzyskują zro­zumienie dla procesów psychologicz­nych towarzyszących roz­wojowi ludzi i zespołów.

Grupa Trop

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Jagoda Pietkiewicz

Junior Project Manager

Miejsce

Kijowska 1, Redakcja Pulsu Biznesu


Warszawa

Partner Merytoryczny