Menedżer XXI wieku. Nauka przez działanie, czyli jak zostać U!Liderem

Menedżer XXI wieku. Nauka przez działanie, czyli jak zostać U!Liderem

Cel


"Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat” – Henry Ford

Kim jest U!Lider? To lider, który:
 • buduje autorytet dzięki uczeniu innych i dbałości o ich rozwój, a jednocześnie sam uczy się od innych;
 • potrafi połączyć działanie, relacje i wiedzę;
 • uczy swój zespół i organizację w działaniu;
 • jest bardziej skoncentrowany na You (Ty) i My, niż na Ja;
 • chce i wie jak integrować ludzi, zespoły i otoczenie wokół celu, myśli i działa systemowo;
 • wspiera partnerstwo, deleguje, ufa i budzi zaufanie;
 • korzysta z nowoczesnych narzędzi ułatwiających komunikowanie się w zespołach takich jak: Action Learning czy coaching zespołowy;
 • rozumie wymogi gospodarki i potrafi pracować na rzecz budowania innowacyjnej, elastycznej i uczącej się organizacji!
Dowiedz się:
 • Jakie będą zadania i kompetencje lidera w epoce wiedzy
 • Jak można świadomie przekształcić trudności występujące w zespole w sytuacje edukacyjne
 • Jak w praktyce kształtować komunikację opartą na podejściu partnerskim
 • Rozwiń zdolności pracy z konfliktem i kryzysem nieodłącznie towarzyszącym zmianom.

Zapraszamy Państwa na konferencję i warsztaty, które dotyczą podstawowego problemu świata biznesowego: zdolności ludzi, zespołów i organizacji do szybkiego uczenia się i zmiany. Sądzimy, a nasi klienci przypuszczenie to potwierdzają, że potrafimy wnieść konkretny wkład do wiedzy i praktyki budowania szybko uczących się, elastycznych organizacji.
Tajemnica tkwi w dwóch słowach: nauka i działanie. Nie jest to coś, co mamy we krwi, biorąc pod uwagę skoncentrowany na dyscyplinie i nauczaniu pamięciowym sposób uczenia w szkołach. Organizacje czeka rewolucja polegająca na ponownym uczeniu się, jak się uczyć. Kto ma ją przeprowadzać? Oczywiście - liderzy. Konferencja dotyczyć będzie zadań i kompetencji lidera w epoce wiedzy.
Skoncentrujemy się na takiej metodologii pracy z zespołami i organizacjami, która sprawi, że będą żyły wraz z rynkiem, sprawnie inicjując i realizując zmiany. Chcemy podzielić się konkretnym know how, opowiedzieć o przykładach. Jednak jednego elementu naszej metodyki nie udowodnimy ex catedra: zmianę i rozwój lider zawsze musi zacząć się od siebie. Być może spotkanie z nami będzie konkretnym krokiem w tej drodze.
Warsz­taty prowadzone będą Metodą TROP, co oznacza naukę przez doświad­czanie i dialog. Zgod­nie z ideą U!Lidera©, naj­skutecz­niej­szym spo­so­bem roz­wijania wiedzy i umie­jęt­no­ści jest działanie, a następ­nie jego analiza.
Warsz­taty oparte są o metody aktywne pozwalające na prze­życie licz­nych inspirujących sytu­acji. Uczest­nicy dzielą się rów­nież własnym doś­wiad­cze­niem zawodowym i analizują realne problemy, wspól­nie szukając ich roz­wiązań. W ten spo­sób w prak­tyce uczą się metod Action Lear­ning i coachingu. Przy­glądają się pracy lidera z per­spek­tywy sys­temowej. Roz­wijają umiejęt­ność stosowania tech­nik wła­ściwych dla tego podej­ścia.
Rów­nocześnie uczest­nicy otrzymują infor­macje zwrotne, dzięki czemu pogłębiają samo­świa­do­mość. Działamy w duchu tezy Jaca Jakubow­skiego, mówiącej, że “samoocena powinna być adekwatna, a poczucie własnej war­to­ści jak naj­wyż­sze”. Poprzez wgląd w siebie uzyskują zro­zumienie dla procesów psychologicz­nych towarzyszących roz­wojowi ludzi i zespołów.

Grupa Trop

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Kijowska 1, Redakcja Pulsu Biznesu


Warszawa

Partner Merytoryczny