Nowe procedury w zakresie Zamówień Publicznych

Nowe procedury w zakresie Zamówień Publicznych

17 stycznia 2019 / Warszawa

1495 zł netto od 4 października do 23 listopada

1795 zł netto od 24 listopada do 17 stycznia

Nowe procedury w zakresie Zamówień Publicznych
 / 17 stycznia 2019 / Warszawa  / 1495 zł netto Zarejestruj się

Cel

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zarówno zamawiający jak i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zaproszeni eksperci przedstawią zmiany jakie dotyczą zarówno samego ogłoszenia przetargu, jak i właściwego przygotowania dokumentacji. Nowe prawo zamówień publicznych ma zreformować dotychczasowy system zamówień publicznych. Warsztaty będą okazją do tego, aby dowiedzieć się, jakie prawa oraz obowiązki mają zamawiający i wykonawcy.

Do udziału w Warsztacie zapraszamy:

 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów ds.:

o Zamówień publicznych
o Przetargów
o Zakupów
o Sprzedaży

 • Dyrektorów i Managerów Działów Prawnych
 • Przedstawicieli organów państwowych, samorządowych, podmiotów prawa publicznego i stowarzyszeń zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli dwóch stron postępowania: zamawiającego i wykonawcy!


Uczestnikom Warsztatu gwarantujemy:

 • wiedzę przekazaną przez znakomitych ekspertów,
 • materiały zawierające informacje przekazywane podczas spotkania,
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie i zdobytą wiedzę,
 • warsztatową formułę spotkania – możliwość zadania pytania prowadzącym ekspertom i tym samym uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w prasie czy Internecie,
 • najwyższy poziom merytoryczny i najbardziej aktualną wiedzę.

Więcej udzielonych zamówień publicznych, wzrosła ich wartość

Puls Biznesu
19-09-2018


W 2017 r. udzielono ponad 139 tys. zamówień publicznych, to przeszło 10 tys. więcej niż w poprzednim roku; wzrosła także wartość udzielonych zamówień - poinformował w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju p.o. szefa UZP Hubert Nowak.

Nowak przedstawiał posłom sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. Według dokumentu, w roku 2017 udzielono ponad 139 tys. zamówień wobec 129 tys. w 2016 r. Wzrosły także kwoty: w 2016 r. udzielono zamówień na 107 mld zł., a w 2017 na 163 mld zł. (...)

Program

Czwartek, 17 stycznia

09:30

Rejestracja, poranna kawa

Warszawa, None, None
10:00

Elektronizacja zamówień publicznych – kwestie praktyczne

 • Agnieszka Wachowska - Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Tomasz Krzyżanowski - Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Wymagania w ustawie Pzp. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych oraz w rozporządzeniach wykonawczych :

- przegląd i ogólna charakterystyka zmian w przepisach

 • Forma składania ofert i innych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja wykonawca – zamawiający

- wymagania informacyjne zamawiającego wobec wykonawców (SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu)
- poświadczanie za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, kiedy kopia a kiedy oryginał
- możliwość skorzystania przez zamawiającego z posiadanych –papierowych – oświadczeń w nowych postępowaniach
- forma pełnomocnictwa
- kto powinien posiadać podpis elektroniczny po stronie wykonawców i zamawiających

 • Ustawowe warunki zastosowania tradycyjnej formy papierowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Odpowiedzialność zamawiającego, wykonawcy i dostawcy platformy zakupowej za nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania

- obowiązek informacyjny zamawiającego a odpowiedzialność z tytułu problemów ze złożeniem oferty przez wykonawców
- rozgraniczenie odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy oraz dostawcy platformy zakupowej

Warszawa, None, None
11:30

Przerwa na kawę i networking

Warszawa, None, None
11:50

RODO oraz tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

 • Jarosław Sroka - Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

RODO a zamówienie publiczne

 • Obowiązki Zamawiającego
  - Klauzule
  - Przekazane informacje
 • Obowiązki Wykonawcy:
  - Klauzule
  - Konsekwencje braku certyfikatów = możliwość odrzucenia oferty

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

 • Tajemnica przedsiębiorstwa a jawność oferty
 • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Sposób, termin. Następstwa prawne nieskutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w KIO
Warszawa, None, None
13:30

Lunch

Warszawa, None, None
14:20

Oświadczenia Wykonawcy – przesłanki wykluczenia w orzecznictwie KIO i ETS

 • Jarosław Sroka - Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Możliwość powoływania się przez wykonawcę na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum w przypadku gdy faktycznie nie uczestniczył w realizacji zamówienia (Esaprojekt C-387/14)
 • Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Skutki przedstawienia nieprawdziwych informacji w JEDZ
 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy a self-cleaning
Warszawa, None, None
15:20

Dopuszczalność modyfikacji umów zawieranych w trybie zamówień publicznych

 • Jarosław Sroka - Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Kiedy można zmienić umowę zawartą w trybie zamówień publicznych?

- Interpretacja UZP – zmiana umowy w związku ze wzrostem płacy minimalnej
- Interpretacja UZP – zmiana umowy w związku ze zmianą podatku VAT

 • Ugoda a zmiana umowy - Sprawa C 549/14 - Finn Frogne A/S
 • Test pressetext – dalej aktualny ? – Dyrektywa czy polska ustawa PZP do zmiany umowy zamówienia zawartej między 18.04.2016 r. a 28.07.2016 r. ?
 • Kto może zawnioskować kontrolę w przypadku podejrzenia naruszenia?
 • Przykłady naruszeń – wynik przeprowadzonej kontroli UZP w 2016 r.
Warszawa, None, None
16:20

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • Tomasz Krzyżanowski

  Tomasz Krzyżanowski

  Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Jarosław Sroka

  Jarosław Sroka

  Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Agnieszka Wachowska

  Agnieszka Wachowska

  Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1495 zł netto od 4 października do 23 listopada

Zarejestruj się