PPP w sektorze ochrony zdrowia, a fundusze europejskie

PPP w sektorze ochrony zdrowia, a fundusze europejskie

28 września 2010 / Wrocław

PPP w sektorze ochrony zdrowia, a fundusze europejskie
 / 28 września 2010 / Wrocław

Cel

W dniu 28 września 2010 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja PPP w sektorze ochrony zdrowia, a fundusze europejskie. Spotkanie jest organizowane w ramach Akademii Funduszy Europejskich, projektu poświęconego tematyce wspierania przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej, realizowanego wspólnie przez Puls Biznesu oraz Europejskie Centrum Przedsiębiorczości jako partnera merytorycznego.

Wejście w życie nowych ustaw regulujących współpracę publiczno-prywatną, czyli ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (ustawa PPP) oraz ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (ustawa o koncesji) rozpoczęło nowy etap rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy współpracy podmiotu publicznego z partnerem prywatnym. Wcześniej obowiązująca, pierwsza ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie w 2005 r., zamiast otworzyć rynek na współpracę sektora publicznego i prywatnego przyczyniła się do powiększenia wątpliwości w jakim celu i jak stosować PPP. Pierwszy rok obowiązywania nowych regulacji zaowocował kilkudziesięcioma ogłoszonymi postępowaniami na wybór podmiotu zewnętrznego do współpracy przy różnych projektach. Otwarcie się samorządów na tę formułę wskazuje, że po kilku latach nastąpił przełom w myśleniu o firmach prywatnych jako partnerach działania dla celu publicznego.

Ochrona zdrowia to jeden z głównych sektorów, w których samorządy zdecydowały się na realizację projektów w formule PPP. Spośród 34 projektów zakładających współpracę publiczno-prywatną zgłoszonych w 2009 r. 6 projektów dotyczyło dużych inwestycji infrastrukturalnych w tym obszarze. Wartość najdroższego z nich przekraczała 140 mln zł, a najmniejsze opiewały na poniżej 5 mln zł. Orędownikiem formuły PPP jest Komisja Europejska. Na poziomie unijnym modele PPP wykorzystywane są głównie w sektorze transportowym (drogi i szlaki kolejowe), budynków publicznych (szkoły, szpitale, więzienia) i ochronie środowiska (oczyszczalnie ścieków, utylizacja odpadów). Zdaniem Komisji Europejskiej można znaleźć wiele dowodów na to, że dzięki PPP można: stworzyć efekt dźwigni w stosunku do finansowania prywatnego i połączyć środki prywatne ze środkami publicznymi, rozłożyć koszty sfinansowania infrastruktury na cały okres jej użytkowania, co zmniejsza obciążenia budżetu sektora publicznego na początku procesu inwestycyjnego i pozwala przyspieszyć jego realizację, zwiększyć szanse na terminowe i zgodne z planem finansowym oddawanie inwestycji, zredukować koszty i zapewnić lepszy stosunek jakości do ceny dzięki wykorzystaniu efektywności i potencjału innowacyjnego sektora prywatnego, podzielić ryzyko między sektor publiczny i prywatny, wspomagać zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz prace badawczo-rozwojowe, zwiększyć udziały firm z Unii Europejskiej w rynkach zamówień publicznych w krajach trzecich.

Fundusze strukturalne na lata 2007-2013 wspierają rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Państwach Członkowskich poprzez trzy inicjatywy: JASPERS, JESSICA, JEREMIE. By wzmocnić partnerstwo publiczno-prywatne, szczególnie w obliczu obecnego kryzysu finansowego, Komisja EuropejŹska ma zamiar jeszcze w 2010 r. podjąć m. in. działania na rzecz usunięcia dyskryminacji partnerstwa publiczno-prywatnego przy rozdzielaniu środków unijnych. W Polsce dotychczas żaden z realizowanych projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia nie został dofinansowany ze środków unijnych. Dofinansowanie z funduszy europejskich uzyskały natomiast 4 projekty sportowo-rekreacyjne. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Pulsem Biznesu, dostrzegając korzyści jakie może przynieść realizacja projektów inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia w formule PPP oraz w odpowiedzi na zainteresowanie potencjalnych partnerów PPP postanowili zorganizować tematyczną konferencję poświęconą PPP w sektorze ochrony zdrowia w kontekście funduszy europejskich. Podczas konferencji poruszone zostaną takie zagadnienia jak: PPP w polityce gospodarczej rządu, doświadczenia firm europejskich w realizacji projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia. Uczestnicy dowiedzą się jakie są uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięć typu PPP w Polsce oraz jak model ten sprawdza się w innych państwach UE. Tematyka spotkania obejmie również sposoby finansowania tego typu projektów poprzez instytucje finansowe (np. banki) oraz sposoby ubezpieczania realizacji dofinansowanych projektów.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Wrocław

Partner

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny