Jak uniknąć kłopotów w obliczu zbliżającej się upadłości?

Ryzyko upadłości często wiąże się ze sporym dyskomfortem i utrudnia normalne funkcjonowanie. Bierność jest wówczas jednak najgorszym rozwiązaniem, dlatego warto dowiedzieć się, jakie działania podjąć, zanim upadłość stanie się faktem.

Designed by mindandi / Freepik

Prowadzenie każdej działalności wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem. Choć jeszcze do niedawna dobra koniunktura sprawiała, że mogliśmy z optymizmem spoglądać w przyszłość, obecnie kryzys wywołany przez globalną pandemie COViD-19 zagroził bezpieczeństwu zarówno pracodawców, jak i pracowników. Niepewna sytuacja na rynku oraz wielka niewiadoma, jaką pozostają długofalowe skutki kwarantanny, z pewnością przełożą się na konieczność ogłoszenia upadłości firm oraz upadłości konsumenckich. Te z kolei wiążą się z wieloma dodatkowymi obowiązkami. Warto przygotować się do tego procesu jak najlepiej, aby uniknąć zbędnej odpowiedzialności i w jak największym stopniu ochronić stan swoich finansów. Jednocześnie warto również pomyśleć o działaniach prewencyjnych, które pomogą uchronić się przed widmem upadłości.

Sprawdź program webinarium "Prawo upadłościowe - nowelizacja oraz zmiany wprowadzone tarczą 2.0", 28 maja, 11:00 >>

Upadłość – co to oznacza?

Chociaż często posługujemy się tym terminem, często mamy problemy z określeniem, czym właściwie jest upadłość i kiedy zachodzą przesłanki pozwalające o niej mówić. Tymczasem odpowiedzi na większość pytań dotyczących upadłości firm znajdziemy w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Artykuł 10 stanowi, że „upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”. Sama niewypłacalność jest natomiast powiązana z niewykonywaniem wymagalnych zobowiązań, z tym że sąd może oddalić wniosek, jeżeli opóźnienie w spłacie nie przekracza trzech miesięcy, a ich suma nie przekracza 10% wartości bilansowej dłużnika, chyba że ma to charakter trwały. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, którym zostaje ona przyznana odrębną ustawą, mogą zostać uznane za niewypłacalne także jeżeli ich zobowiązania przekroczą wartość majątku pomimo regulowania zobowiązań.

Wiedza i praktyka

Podjęcie odpowiednich kroków w obliczu upadłości – niezależnie od tego czy jest to upadłość firmy, czy upadłość konsumencka – wymaga olbrzymiej wiedzy i umiejętności zastosowania jej w praktyce. Warto pamiętać o tym, że złe wybory w tym kluczowym momencie mogą nie tylko przełożyć się na stan naszych finansów, ale narazić nas również na odpowiedzialność karną. Należy więc przede wszystkim uzyskać dostęp do wiedzy ekspertów. Dobrym sposobem na jej zdobycie będzie webinar  "Prawo upadłościowe - nowelizacja oraz zmiany wprowadzone tarczą 2.0" podczas którego eksperci podzielą się sprawdzonymi sposobami na uniknięcie kłopotów w przypadku zbliżającej się upadłości.

Przewidzieć upadłość firmy

Chociaż znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, na którą nikt nie mógł się przygotować, zwykle upadłość firmy to rezultat długotrwałego procesu, który można przewidzieć. Nie inaczej jest również w warunkach pandemii koronawirusa, jednak w tym przypadku tempo zachodzenia destrukcyjnych dla podmiotu procesów może być jeszcze szybsze. Jak wynika z danych zaprezentowanych przez analityków KRD, spośród 282 firm, które ogłosiły upadłość w pierwszym półroczu 2019 roku, aż 28% widniało w bazach dłużników jeszcze na rok wcześniej, a z czasem ten odsetek rósł aż do poziomu 52,1% w dniu ogłoszenia upadłości. Kluczem do uchronienia się przed upadłością jest więc sprawowanie bieżącej kontroli nad finansami przedsiębiorstwa i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

Upadłość osób fizycznych

Upadłość dotyczy nie tylko firm, ale również konsumentów. W tym przypadku przesłanki są bardzo podobne i również sprowadzają się do niewypłacalności. Jednocześnie jednak sąd nie uzna wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli jest ona rezultatem świadomego działania dłużnika. Według danych KRD aż 62% spośród 3715 osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w pierwszym półroczu 2019 roku znajdowało się w tym momencie w rejestrach dłużników. Pół roku wcześniej ponad połowa z nich odnotowywała poważne problemy ze spłatą zobowiązań. Jak widać, sytuację w wielu przypadkach można przewidzieć, a najgorszym sposobem jest wówczas bierność. Szczególnie często konieczność ogłoszenia upadłości spotyka się w grupie wiekowej 36-45 lat, a więc w okresie, w którym powinniśmy już uporządkować nasz budżet i życie finansowe. Dlatego też najlepiej zapobiegać i skoncentrować się na dobrych praktykach, pozwalających na zabezpieczenie swojej przyszłości i uniknięcie upadłości.

Bezskuteczność działań

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach niewypłacalność i powiązana z nią upadłość mogą wiązać się z dodatkowymi kłopotami, nie tylko tymi o finansowym charakterze. Wielu dłużników, zdając sobie sprawę z tego, że bankructwa nie uda się uniknąć, zaczyna szukać sposobów na wyprowadzenie majątku prywatnego lub firmowego, aby nie był objęty działaniami egzekucyjnymi. Taką sytuację również skrupulatnie reguluje jednak prawo upadłościowe. W art. 127 znajdziemy informację o bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości dokonanych w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość otrzymanego świadczenia. Art. 128 stanowi natomiast, że odpłatne czynności prawne dokonane wobec masy upadłości w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne. W przypadku spółek lub osób prawnych dotyczy to również wspólników, ich reprezentantów, małżonków, a także spółek powiązanych i ich wspólników, reprezentantów lub małżonków.

Odpowiedzialność może być większa

Jak widać, ukrywanie lub wyzbywanie się majątku w obliczu zbliżającej się upadłości jest często bezskuteczne, może być także ryzykowne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w art. 300 kodeksu karnego. Zgodnie z nim: 

Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Na tym sankcje jednak się nie kończą: jeżeli działania mają na celu udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, ustawodawca przewidział za to karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jeżeli natomiast liczba wierzycieli jest większa, kara może wynieść od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Spokój i porozumienie

W sytuacji zbliżającej się upadłości firmy lub upadłości konsumenta przede wszystkim należy zachować spokój i podejmować racjonalne działania. Chociaż to niezwykle trudne, to jednocześnie jedyny sposób na ograniczenie skutków niewypłacalności i uniknięcie zdecydowanie poważniejszych konsekwencji. Liczy się także aktywność: poszukiwanie sposobu na spłatę zadłużenia i wypracowanie kompromisu może ułatwić wyjście z kłopotów, a jednocześnie będzie także solidnym argumentem w sądzie. Bierność i unikanie kontaktu z wierzycielami jest zawsze najgorszym rozwiązaniem. Warto także wdrożyć jak najszybciej rozwiązania prewencyjne, skupiające się przede wszystkim na kontroli finansów firmowych lub osobistych. W dobie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa dobrym rozwiązaniem może stać się również skorzystanie z propozycji oferowanych przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej. Ich umiejętne zastosowane może uratować podmiot i pozwolić na uniknięcie upadłości w najbardziej burzliwym okresie.

Autor: Paweł Łaniewski

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.