Uchylamy rąbek tajemnicy odnośnie zmian związanych z ochroną poufnych informacji handlowych

W dniu 5 lipca 2016 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

W dniu 5 lipca 2016 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (dalej: „Dyrektywa”) . Dyrektywa powinna być zaimplementowana w Polsce do 9 czerwca 2018 r.

Dyrektywa wyznacza minimalne standardy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a więc państwa członkowskie będą mogły przyjąć bardziej restrykcyjne przepisy.

W Polsce implementacja Dyrektywy oznacza głównie zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „uznk”) jak i również ustawy o ochronie konkurencji2 i konsumentów. W wyniku zmian doprecyzowano definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, wskazano jakie działania w stosunku do cudzych informacji stanowią czyny nieuczciwej konkurencji etc.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z nową definicją, tajemnicą przedsiębiorstwa objęte będą informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów, posiadają wartość gospodarczą, nie są powszechnie znane osobom, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile przedsiębiorca uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął uzasadnione, w danych okolicznościach, działania w celu zachowania ich w poufności (są poufne).

Nie ulega wątpliwości, że ochrona informacji wrażliwych jest istotna dla ogromnej większości podmiotów rynkowych, a w szczególności tych, których działalność opiera się na know-how czy pewnych działaniach innowacyjnych. W obecnym stanie prawnym za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa grozi zarówno odpowiedzialność pracownicza, jak i cywilna, a nawet karna.

Jednakże, uruchomienie tych przepisów wymaga inicjatywy podmiotu pokrzywdzonego naruszeniem. A więc, również podjęcia działań, dzięki którym możliwe będzie wyegzekwowanie należytej ochrony informacji stanowiących tajemnicę. Stąd, przedsiębiorcy powinni w sposób świadomy i przemyślany postępować w stosunku do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W wyniku zmian, model staranności w tym zakresie może jeszcze zostać podwyższony.

W nowych przepisach wśród sytuacji, w których może dochodzić do pozyskania, wykorzystywania lub ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazano m.in. działania tzw. „sygnalistów” (whistleblowers), czyli osób objętych obowiązkiem poufności, które ujawniają poufne informacje w celu ukazania nieprawidłowości zachodzących w organizacji. Zgodnie z nowymi przepisami, nie ma charakteru bezprawnego ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa, wtedy kiedy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Implementacja Dyrektywy może również wpłynąć na przebieg postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: „uokik”) przewiduje możliwość ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Uokik nie zawiera definicji pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa i w tym zakresie odsyła do uznk.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców. Stąd, warto znać i stosować możliwości zachowania informacji w poufności wynikające z przepisów.

Autor: dr Małgorzata Kozak, radca prawny, of counsel, Affre i Wspólnicy sp. k.

1Dz.Urz. UE z 2016 r. L 157, s. 1
2Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.