Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji

Cel

Warsztat przeznaczony dla osób zarządzających w firmach oraz instytucjach.

Zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, czyli stwarzać takie warunki i atmosferę w pracy w których nie jest on stosowany czy tolerowany.

„Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu. Pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jeśli w postępowaniu mającym za przedmiot odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności” *

*Zródło: wyrok Sądu Najwyższego , z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11

Dlaczego warto szkolić w tym zakresie?

 • UWAGA! Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi - zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy pracodawca powinien stwarzać takie warunki i atmosferę w pracy w których mobbing nie jest stosowany czy tolerowany.
 • Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji wpływa na motywację, efektywność i poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników, ale i na powodzenie realizacji celów biznesowych całej organizacji.
 • Praca w środowisku wolnym od mobbingu czy dyskryminacji jest ogromną wartością dodaną dla całej organizacji, ale i dla poszczególnych jednostek z których się ona składa.
 • Aktywna walka z tymi zjawiskami zdecydowanie podnosi morale pracowników, pozytywnie wpływa na odbiór naszej marki na rynku, ale też zabezpiecza przed zbędnymi, ewentualnymi kosztami.
 • Odpowiednia edukacja pracowników z zakresu mobbingu i dyskryminacji zdecydowanie obniża możliwość pojawienia się tych zjawisk w organizacji.

W związku z tym, zapraszamy na wyjątkowy warsztat w pełni poświęcony przeciwdziałaniu mobbingowi oraz dyskryminacji!


Co podczas warsztatu?

 • Uświadomimy konieczność przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji, zgodnie z ustawą z 2004 roku, nakładającą na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku.
 • Przedstawimy możliwość identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na dyskryminację i mobbing w organizacji przez przełożonych i pracowników.
 • Umożliwimy poznanie regulacji oraz konsekwencji prawnych, a także możliwości roszczeń przysługujących pracownikom z tytułu mobbingu i dyskryminacji.
 • Uświadomimy konsekwencje wystąpienia mobbingu oraz dyskryminacji w organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy.
 • Wskażemy najczęstsze błędy w zakresie równego traktowania, które mogą naruszać prawa pracowników.
 • Zaprezentujemy modele prawidłowych relacji interpersonalnych w organizacji.
 • Umożliwmy poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach poprzez podejmowanie właściwych działań dotyczących całej organizacji w ramach prewencji antymobbingowej oraz na poziomie relacji, poprzez konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.


Co buduje wartość naszego warsztatu?

 • Uczestnicy będą pracować wg modelu D. Kolba, dotyczącego uczenia się dorosłych: Doświadczenie > Refleksja > Teoria > Praktyka.
 • Forma treningu aktywnego.
 • Praca będzie odbywała się na przykładach, kazusach, wzorach dokumentów, aktach prawnych wraz z krótkimi wykładami będącymi elementami wprowadzenia w omawiane zagadnienia. Metoda pomocna w praktycznym przyswajaniu wiedzy, rozpoznawaniu efektywnych i nieefektywnych strategii działania, przenoszeniu wiedzy nabytej na szkoleniu do realiów zawodowych.
 • Przedstawimy przykłady dobrych praktyk w polskich organizacjach.
 • Pojawią się dyskusje aktywizujące uczestników. Umożliwi to prezentowanie i dostrzeganie różnych punktów widzenia, dzielenie się poglądami, doświadczeniami, a to wpłynie na praktyczne przyswajanie wiedzy.
 • Przekażemy wiedzę teoretyczną za pomocą wykładów, prezentacji. Zapewnimy materiały szkoleniowe oraz polecimy lektury uzupełniające.


Kto powinien wziąć udział?

 • Prezesi Zarządów
 • Dyrektorzy
 • Managerowie
 • Dyrektorzy HR

… oraz wszyscy Ci, którzy zarządzają i dbają o odpowiednią edukację swoich pracowników!

Zapraszam serdecznie do udziału,
Renata Grzeszczak, Project Managero ANTY MOBBING DYSKRYMINACJA:

Od wielu lat prowadzimy szkolenia oraz doradztwo z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Organizacjach. Przeszkoliłyśmy w tym obszarze ponad 2.800 osób z bardzo wielu organizacji, zarówno o charakterze komercyjnym jak i jednostek administracji państwowej. Mamy przekonanie, że wiedza na ten temat oraz działania profilaktyczne są bardziej efektywne niż interwencja post factum. Zwłaszcza w przypadku procesu mobbingu, rozciągniętego w czasie, wieloetapowego zjawiska, powinny dobrze działać „bezpieczniki antymobbingowe” w systemie, jakim jest organizacja.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Warszawa, Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny