Renegocjacja umów najmu lokali handlowo - usługowych w galeriach handlowych - praktyczne aspekty

Renegocjacja umów najmu lokali handlowo - usługowych w galeriach handlowych - praktyczne aspekty

31 marca 2021 / Online

149 zł netto do 31 marca

Cel

Obostrzenia wprowadzone przez rząd w związku z pandemią koronawirusa spowodowały konieczność zamknięcia większości lokali handlowych.

W trakcie szkolenia eksperci kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy przedstawią najważniejsze aspekty związane z tematem renegocjowania umów najmu lokali handlowych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz regulacje i wytyczne wprowadzane w trakcie pandemii koronawirusa.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona odpowiedzialności najemcy z tytułu zapłaty czynszu za okres zamknięcia lokalu w sytuacji braku złożenia oświadczenia o przedłużeniu umowy najmu, a także wskazaniu możliwych podstaw prawnych i faktycznych obniżenia czynszu najmu w okresie ograniczonego funkcjonowania galerii handlowej.


Podczas webinaru również:

 • Wpływ epidemii koronawirusa na umowy najmu i dzierżawy w galeriach handlowych
 • Regulacje i wytyczne koronawirusowe dotyczące umów najmu i dzierżawy w galeriach handlowych
 • Zobowiązania stron w umowie najmu i w umowie dzierżawy
 • Zabezpieczenie interesów stron umowy najmu i dzierżawy w galeriach handlowych na czas renegocjacji lub na czas sporu sądowego.


Program

Środa, 31 marca

11:00 13:00

I. Praktyczne aspekty renegocjacji umów najmu lokali handlowo – usługowych w galeriach handlowych w związku z przepisami kodeksu cywilnego i regulacjami koronawirusowymi

 • Emilia Chmielewska, Adwokat, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Rafał Klimek, Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy


1. Umowa jako źródło zobowiązania stron stosunku cywilnoprawnego.

a) postanowienia umowy jako podstawa określenia rozkładu ryzyka stron

b) zasada swobody umów i jej ograniczenia

c) ograniczenia w rozkładzie ryzyka kontraktowego


2. Zobowiązania stron w umowie najmu i w umowie dzierżawy.

a) świadczenia stron w umowie najmu i umowie dzierżawy (świadczenia główne, uboczne i pomocnicze)

b) umowa najmu i dzierżawy jako umowa wzajemna (zobowiązania wzajemne, korelaty zobowiązań wzajemnych)

c) cel świadczenia w umowie najmu i dzierżawy (art. 354 § 1 k.c.)

d) specyfika umowy najmu lokalu w galerii handlowej (umowa mieszana, kwestia efektu synergii itd.)


3. Zasady ogólne wykonania i skutki niewykonania zobowiązania

a) należyta staranność przy wykonywaniu zobowiązania jako granica zobowiązania dłużnika (art. 355 k.c.)

b) odpowiedzialność kontraktowa za niewykonanie zobowiązania (art. 471 k.c. i nast.)

c) rozkład ryzyka przy wykonywaniu zobowiązania

d) siła wyższa a wykonanie zobowiązania


4. Instytucje kodeksu cywilnego określające rozkład ryzyka kontraktowego przy umowie najmu lub dzierżawy oraz uprawnienia stron wynikające z wpływu epidemii koronawirusa na zobowiązania

a) rękojmia przy umowie najmu i dzierżawy (art. 664 k.c.)

b) następcza niemożliwość świadczenia za którą nie odpowiada żadna ze stron (art. 495 k.c.)

c) uprawnienia wynikające z wzajemnego charakteru umowy najmu i dzierżawy (art. 487 § 2 k.c.)

d) obniżenie czynszu dzierżawnego (art. 700 k.c.)

e) klauzula rebus sic stantibus (art. 3571 § 1 k.c.)


5. Istotne regulacje i wytyczne koronawirusowe dotyczące umów najmu i dzierżawy w galeriach handlowych

a) zakazy lub nakazy z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi wpływające na wykonywanie umów najmu i dzierżawy w galeriach handlowych (wpływ bezpośredni i wpływ pośredni na umowę najmu w galerii handlowej)

b) wygaszenie wzajemnych zobowiązań z art. 15ze specustawy koronawirusowej i konsekwencje braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w przepisach

c) wytyczne epidemiologiczne dotyczące galerii handlowych i lokali handlowo - usługowych


6. Wpływ epidemii koronawirusa na umowy najmu i dzierżawy w galeriach handlowych

a) wpływ bezpośredni na zobowiązania stron

b) wpływ pośredni na zobowiązania stron


7. Zabezpieczenie interesów stron umowy najmu i dzierżawy w galeriach handlowych na czas renegocjacji lub na czas sporu sądowego

a) przedsądowe zabezpieczenie renegocjacji umowy najmu lub dzierżawy

b) sądowe zabezpieczenie roszczeń stron umowy najmu lub dzierżawy

 • 120 min.
Online, ,
13:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Online, ,

Prelegenci

 • Emilia Chmielewska

  Emilia Chmielewska

  Adwokat, Senior Associate Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej i prawem cywilnym. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Doradza i uczestniczy w negocjacjach oraz mediacjach. Specjalizuje się we współpracy z branżami związanymi z architekturą, budownictwem, ochroną środowiska oraz branżami kreatywnymi, zwłaszcza filmową. Uczestniczyła w licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego, prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego w architekturze i budownictwie. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: rozdziałów monografii Prawo Farmaceutyczne (Wolters Kluwer, 2016) poświęconych aptekom internetowym oraz prawom pacjenta w aptece oraz artykułów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących problematyki wspólnych znaków towarowych gwarancyjnych. Laureatka nagrody Ministra Gospodarki w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pt. Nadużycie prawa do znaku towarowego poprzez używanie w funkcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyła także w specjalistycznych kursach m.in. z zakresu technik negocjacji (University of Michigan), psychologii przesłuchania świadków (Open University), teorii i zarządzania marką (University of East Anglia) oraz zagadnień prawa międzynarodowego (Graduate Institute of International and Development Studies, UCLouvain). Posługuje się biegle językiem angielskim.
 • Rafał Klimek

  Rafał Klimek

  Radca prawny, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
  Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z obsługą prawną procesu inwestycyjnego i obrotem nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami administracji, sądami powszechnymi i sądami polubownymi, w szczególności reprezentuje inwestorów w sprawach legalności aktów planistycznych, w sporach powstałych przy realizacji inwestycji oraz w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich w procesie inwestycyjnym. Doradza przy nabywaniu nieruchomości, uzyskiwaniu decyzji poprzedzających przystąpienie do realizacji inwestycji oraz przy tworzeniu struktur korporacyjnych służących optymalizacji zamierzeń inwestycyjnych. W kancelarii kieruje zespołem Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja, a także uczestniczy w pracach zespołów Rozwiązywanie sporów i arbitraż oraz Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne. Bierze udział jako ekspert w pracach parlamentarnych zespołu ds. uregulowania stosunków własnościowych. Prowadzi szkolenia z zakresu audytu prawnego nieruchomości oraz praw autorskich do dokumentacji projektowej. Uczestniczył jako prelegent w debacie telewizyjnej dotyczącej projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Autor publikacji Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeń w „Kwartalniku Prawa Prywatnego” oraz współautor artykułu Instytucja gospodarczej niemożliwości świadczenia w zobowiązaniach umownych w systemie common law oraz prawie niemieckim – szkic prawnoporównawczy w czasopiśmie „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe Krakowskiej Szkoły Biznesu w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

149 zł netto do 31 marca

Zarejestruj się