Rozszerzone raportowanie niefinansowe

Rozszerzone raportowanie niefinansowe

Cel

Rok 2017 to okres, w którym wiele spółek w Polsce będzie musiało podjąć decyzje dostosowujące ich dotychczasowy model sprawozdawczości do wymogów określonych w nowych przepisach, tj. w zmienionej Ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych. Zmiany te płyną z Dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Wiele z podmiotów objętych obowiązkiem rozszerzonego raportowania niefinansowego po raz pierwszy ujawni te informacje w sprawozdaniach po zakończeniu 2017 r.

Obecnie przed spółkami podlegającymi nowym przepisom szereg decyzji – jakie dane niefinansowe powinny zaraportować, jak i w jakim zakresie je sprawnie i rzetelnie pozyskać oraz w jakiej formie je ostatecznie przedstawić. Tym zagadnieniom będzie poświęcone dwudniowe wydarzenie – konferencja połączona z praktycznymi zajęciami warsztatowymi.

Ministerstwo Finansów szacuje, iż w Polsce nowym wymogom w zakresie ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych podlegać będzie ok. 300 podmiotów, jednak ze zmianami muszą się liczyć także ich kontrahenci.

Przepisy wskazują, iż obowiązkiem objęte będą tzw. Jednostki Zainteresowania Publicznego, czyli banki, zakłady ubezpieczeń, emitenci, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, jednostki ubiegające się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, krajowe instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego. Nowe wymogi dotyczyć będą także dużych grup kapitałowych, w których jednostką dominującą jest JZP. W każdym z tych przypadków do oceny, czy dany podmiot podlega zmienionym przepisom, będą miały zastosowanie odpowiednie kryteria określające skalę prowadzonej działalności, tj. liczba zatrudnionych pracowników oraz wielkość przychodów lub aktywów.

O ile nowe wymagania precyzują kryteria zaliczenia spółki do grona firm objętych obowiązkiem rozszerzonego raportowania, o tyle sam zakres ujawnianych informacji niefinansowych wskazany jest na tyle ogólnie, iż każdy z podmiotów będzie musiał przeprowadzić analizę ich doboru pod kątem adekwatności i istotności. A zakres tej analizy jest dość szeroki, bo obejmuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Spółki będą udzielały odpowiedzi na pytania o stosowane w tym zakresie polityki oraz zidentyfikowane ryzyka i sposoby zarządzania nimi w celu ich ograniczenia.

Tematy te powinny znaleźć się także w kręgu zainteresowania firm współpracujących ze spółkami objętymi nowymi wymogami, ponieważ część z nich będzie dążyła do przedstawienia podejścia do wspomnianych kwestii w swoich łańcuchach dostaw. Spowoduje to konieczność dostarczenia takiemu kontrahentowi pewnych rozszerzonych informacji sprawozdawczych.

Ujawnianie rozszerzonych informacji niefinansowych niesie wiele korzyści zarówno dla firm objętych tym obowiązkiem, jak i dla wszystkich zainteresowanych ich działalnością i uzyskiwanymi przez nie wynikami. Transparentne i zobiektywizowane informacje z tego zakresu będą ważną informacją zarządczą oraz staną się wartościowe dla partnerów biznesowych i klientów, inwestorów i analityków, instytucji nadzorujących i regulatorów, ale także dla przyszłych pracowników i członków społeczności lokalnych, w których te firmy funkcjonują. Im samym zaś pomoże to lepiej zarządzać tak ważnymi kwestiami i dzięki temu podnosić spółkom swoją konkurencyjność.

Tym wszystkim zagadnieniom poświęcona będzie konferencja, podczas której dowiemy się:

 • jak interpretować nowe obowiązki,
 • jak najlepiej się do nich przygotować,
 • jaki standard i format sprawozdawczości przyjąć,
 • oraz w jaki sposób udoskonalić swoją działalność, by zwiększyć wartość firmy.


Adresatami wydarzenia są m.in.:

 • Członkowie zarządów i dyrektorzy finansowi spółek objętych nowymi wymogami;
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie i analizę ryzyka w obszarach wskazanych przez Dyrektywę 2014/95/UE (kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu);
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie w firmach zasad społecznej odpowiedzialności i raportowanie społeczne;
 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działania firmy z przepisami prawa i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami (compliance);
 • Biegli rewidenci;
 • Osoby reprezentujące firmy współpracujące lub ubiegające się o współpracę z podmiotami objętymi nowymi wymogami.


W pierwszym dniu wydarzenia skoncentrujemy się na przedstawieniu:

 • nowych wymogów w zakresie ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych oraz kontekstu decyzji o ich wprowadzeniu;
 • kwestii mogących budzić wątpliwości w zakresie zastosowania nowych wymogów;
 • kwestii doboru informacji sprawozdawczych oraz możliwych wskaźników efektywności;
 • nowego obowiązku w kontekście podejścia do zarządzania oraz procedur należytej staranności i analizy ryzka w obszarach niefinansowych;
 • oczekiwań informacyjnych oraz sposobów interpretacji i wykorzystania informacji niefinansowych ze strony różnych grup odbiorców;
 • współdziałania osób odpowiedzialnych za raportowanie finansowe i niefinansowe;
 • korzyści płynących z nowych obowiązków dla raportujących firm i ich interesariuszy;
 • dobrych praktyk z perspektywy wyników wiodących konkursów na najlepsze raporty.


W drugim dniu wydarzenia podczas praktycznych zajęć ich uczestnicy poznają:

 • różne standardy zarządzania i raportowania kwestii niefinansowych;
 • sposoby organizacji prac w zakresie pozyskiwania informacji niefinansowych;
 • dobre praktyki w zakresie przygotowywania raportu niefinansowego;
 • zasady dobrego raportu niefinansowego;
 • warunki zapewnienia jakości zewnętrznej weryfikacji informacji niefinansowych;
 • sposoby komunikowania nowych informacji sprawozdawczych na zewnątrz organizacji;
 • możliwe formy publikacji wyników niefinansowych.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji!

Aldona Mlonek
Project Manager

Patron merytoryczny
Martis CONSULTING to firma doradztwa strategicznego. Funkcjonujący w jej ramach Dział Audytu i CSR specjalizuje się w problematyce compliance (m.in. bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, budowa kultury zgodności), etyki biznesu (m.in. programy etyczne i prewencja nadużyć) oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (m.in. strategie i programy CSR oraz raportowanie niefinansowe i zintegrowane).

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Centrum Konferencyjne NIMBUS (Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa)


Warszawa

Patron

Patron Merytoryczny

Patron Medialny