ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU - Lublin

ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU - Lublin

Cel

Strategia zrównoważonego rozwoju wspiera firmę w realizacji celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Przedsiębiorstwa włączające społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Resposibility, CSR) do głównego nurtu zarządzania, osiągają dobre wyniki finansowe, pozwalające na satysfakcjonujący rozwój oraz utrzymanie miejsc pracy, zapewniają pracownikom godziwe warunki pracy oraz angażują się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Z zasobów naturalnych korzystają w sposób, który nie powoduje ich degradacji i nie zagraża pogorszeniu warunków życiowych przyszłych pokoleń.
Z przygotowanego w 2012 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości raportu „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu” wynika, że pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna zaledwie 31% przedstawicieli firm działających w Polsce. Dwie trzecie tych, których przedstawiciele deklarują znajomość tego terminu, realizuje działania z nią związane. W grupie firm ogólnopolskich zdecydowanie rzadziej są to firmy mikro (56% wskazań) niż pozostałe firmy (80% wskazań). 38% uczestników badania wskazuje na problemy finansowe w związku z realizacją zasad CSR. Ponadto „nie ma na te działania czasu”, „temat jest zbyt złożony” oraz po prostu – „brakuje wiedzy, jak te działania realizować”.
Wobec takiej diagnozy organizatorzy cyklu konferencji „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” przyjęli, iż kluczowe jest dążenie do odpowiedzi na najczęstsze obawy związane z CSR zgłaszane przez przedsiębiorstwa w Polsce, szczególnie małe i średnie. Sposobem będzie eksponowanie praktycznych aspektów stosowania CSR w firmach w oparciu o wytyczne międzynarodowe i przykłady dobrych praktyk liderów w poszczególnych regionach kraju.


Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest:

  • Promowanie zasad społecznej odpowiedzialności w oparciu o międzynarodową normę w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO 26000
  • Edukacja zarządzających firmami w dziedzinie społecznej odpowiedzialności
  • Stworzenie platformy wymiany praktyk w zakresie realizacji normy ISO 26000
  • Praktyczne podejście do wdrażania zasad CSR w firmach.

Misją wydarzenia jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez edukację małego i średniego biznesu w zakresie jego społecznej odpowiedzialności oraz promocję idei zrównoważonego rozwoju. Patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Skarbu Państwa.
„Jak pokazał zrealizowany na zlecenie PARP raport oceniający stan wdrażania standardów CSR zgodnych z normą ISO 26000, jest na tym polu bardzo wiele do zrobienia - ponad 50% firm nie spełnia podstawowych wymogów prawa w zakresie CSR. Niezbędne jest więc pilne podjęcie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do sektora przedsiębiorstw, które pomogą zmienić ten stan rzeczy i uczynić polski biznes bardziej prospołecznym i prośrodowiskowym. Projekt w pełni wpisuje się w ten cel.” – powiedział Rafał Baniak, Wiceminister Skarbu Państwa o cyklu konferencji „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Szczegółowe informacje

Anna Szlubowska
T +48 22 250 29 31
a.szlubowska@pb.pl


Zakłady Azotowe PUŁAWY SA

Zakłady Azotowe PUŁAWY SAto firma o zasięgu globalnym - druga pozycja w produkcji nawozów azotowych w UE, trzecia w produkcji melaminy w świecie. W ostatnich 3 latach wydała na inwestycje ok. 1 miliarda złotych. Poziom eksportu (realizowanego od USA po Japonię) stanowi 50% obrotów Spółki. PUŁAWY od 2005 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadziły udane akwizycje, przejmując GZNF Fosfory i Azoty-Adipol w Chorzowie.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl


Martis CONSULTING

Martis CONSULTING jest agencją strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Agencja prowadzi działalność od 2001 r. Jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej jest partnerem jednej z największych na świecie niezależnych sieci agencji PR – IPREX. Należy do niej 70 agencji ze 104 biurami w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Bliskim Wschodzie oraz Azji. Martis CONSULTING należy do Związku Firm Public Relations. Agencja specjalizuje się w doradztwie strategicznym, strategiach i raportowaniu CSR, PR korporacyjnym i finansowym. Martis CONSULTING jest jedyną firmą doradczą mającą status EduPartnera Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako jedyna agencja PR jest także partnerem merytorycznym Szkoły Głównej Handlowej w realizacji Podyplomowych studiów relacji inwestorskich i komunikacji finansowej.


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Mercure Lublin


Lublin

Współorganizator

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy