Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń

Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń

1395 zł netto od 16 lutego do 4 kwietnia

Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń
 / 4 kwietnia 2019 / Warszawa  / 1395 zł netto Zarejestruj się

Cel

Program warsztatów obejmuje charakterystykę urządzeń przesyłowych, ich podział, stan prawny oraz sposoby pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowy urządzeń. Następnie omówione zostaną służebne części nieruchomości niezbędne na różnych etapach realizacji i eksploatacji urządzeń.

Część merytoryczna wydarzenia obejmuje zasady określania wartości szkód inwestycyjnych, wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.

Prezentowane sposoby określania w/w wartości i wynagrodzeń zostaną szczegółowo omówione w przykładach obliczeniowych.

Zapraszam do grona uczestników warsztatów Urządzenia przesyłowe oraz zasady szacowania szkód i wynagrodzeń, które odbędą się w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • praktyczne ujęcie zagadnień
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu:
 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

Zapewniamy uczestnikom warsztatów bezpłatny parking na terenie hotelu.

Program

Czwartek, 4 kwietnia

08:15

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

12.30 Przerwa na lunch

15.30 Przerwa na kawę

17.00 Zakończenie warsztatów

Warszawa, None, Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1
08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Warszawa, None, Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1
09:00

Urządzenia przesyłowe, podział, status prawny, uwarunkowania związane z pozyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowy urządzeń i korzystania z nieruchomości w czasie ich eksploatacji

 • umowa cywilnoprawna
 • przymus sądowy
 • przymus administracyjny na podstawie art.124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • z mocy prawa

Służebne części nieruchomości na różnych etapach budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych

 • obszar lub strefa oddziaływania urządzenia
 • pas ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości
 • pas budowy
 • pas eksploatacyjny
 • pas służebności przesyłu
 • pas bezumownego korzystania z nieruchomości

Szkody inwestycyjne związane z urządzeniami przesyłowymi i zasady ich szacowania

 • szkoda lokalizacyjna na skutek prawnej lokalizacji urządzenia w dokumentach planistycznych
 • szkoda na skutek posadowienia urządzenia i pozostawienie go trwale na nieruchomości
 • utracone pożytki i inne szkody powstałe w trakcie budowy urządzenia
 • zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ust.1 u.g.n. lub na podstawie specustaw

Określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod urządzenia przesyłowe

 • określanie wartości nieruchomości przeznaczonych pod urządzenia przesyłowe
 • określanie wartości nieruchomości zajętych pod urządzenia przesyłowe

Służebność przesyłu oraz zasady określania wartości służebności i wynagrodzenia za jej ustanowienie

 • istota i rodzaje służebności
 • wartość służebności przesyłu i wynagrodzenie za jej ustanowienie
 • zasady określania wartości służebności przesyłu
 • zasady określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych do budowy i urządzeń istniejących na nieruchomościach
 • uwzględnienie wpływu innych urządzeń istniejących na nieruchomości i mających wspólne części służebnych pasów na wartość służebności przesyłu oraz wynagrodzenie za jej ustanowienie

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego oraz zasady określania wynagrodzenia

 • charakterystyka bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych według orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • zasady określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych

Przykłady szacowania szkód inwestycyjnych, wartości służebności przesyłu i wynagrodzeń

Warszawa, None, Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1
17:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

Prelegenci

 • Jerzy Dąbek

  Jerzy Dąbek

  Rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony

  Rzeczoznawca majątkowy i geodeta uprawniony, specjalizuje się w szacowaniu szkód inwestycyjnych i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi. Współautor publikacji książkowych „Vademecum - Przewodnik dobrych praktyk do ustanawiania oraz wyceny służebności infrastruktury technicznej dla zakładów sieciowych”, 2010 r. pod redakcja prof. dr Stanisławy Kalus, „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną”, 2013 r. I wydanie i 2014 r. II wydanie, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Współautor standardów wyceny opracowanych w ramach Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: Standard „Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej”, 2002 r., Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych”, 2017 r. Kierownik zespołu redakcyjnego projektu standardu zawodowego „Zasady określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi” przygotowywanego w ramach prac zespołu powołanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prelegent w zakresie tematyki urządzeń przesyłowych na szkoleniach prowadzonych dla rzeczoznawców majątkowych i przedsiębiorców przesyłowych.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Miejsce

Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1


Warszawa

1395 zł netto od 16 lutego do 4 kwietnia

Zarejestruj się

Patron Medialny