Kopex <KOPE.WA> 82/2003 - Zwołanie NWZA na dzień 28 listopada 2003 roku

Kopex <KOPE.WA> 82/2003 - Zwołanie NWZA na dzień 28 listopada 2003 roku 82/2003 - ZWOŁANIE NWZA NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2003 ROKU
Zarząd "KOPEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 - działając na podstawie art. 398 i art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 400 § 1 Ksh oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt.1 i § 48 ust.2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 listopada 2003 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Grabowa 1 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna".
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej - będącym pracownikiem Spółki oraz prokurentem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez KOPEX S.A. akcji spółki Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. w Tarnowskich Górach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez KOPEX S.A. akcji spółki KONSALNET S.A. w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez KOPEX S.A. akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółek w których Spółka posiada 100 % udziałów w sprawach:
10.1. zmiany przedmiotu działalności i zmiany umowy spółki "Kopex - Engineering" Sp. z o.o. w Katowicach.
10.2. podwyższenia kapitału zakładowego, objęcia udziałów i zmiany umowy spółki "Kopex Leasing System" Sp. z o.o. w Katowicach. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, pok. 113 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na podstawie art. 407 § 1 Ksh na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Zgodnie z art. 407 § 2 Ksh odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będzie wydawany na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania na sali obrad, na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 07-11-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy