Krakchemia <KRAK.WA> Publikacja aktualnych oświadczeń dotyczących zasad ładu korporacyjnego w spółce

Jacek Zalewski
06-05-2004, 19:36

Krakchemia <KRAK.WA> Publikacja aktualnych oświadczeń dotyczących zasad ładu korporacyjnego w spółce PUBLIKACJA AKTUALNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SPÓŁCE
RB 19/2004
Zarząd F.H. "KrakChemia" S.A. informuje, że na podstawie uchwał Rady Nadzorczej spółki oraz Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w dniu 6 maja 2004 roku Firma Handlowa "KrakChemia" S.A. przyjęła do stosowania trzy kolejne zasady ładu korporacyjnego, a mianowicie zasadę nr 27, 38 i 39, których treść brzmi :
Zasada 27
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.
Zasada 38
Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
Zasada 39
Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.
W związku z powyższym Na podstawie par. 22a ust. 2 i Regulaminu Giełdy zgodnie zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. publikuje aktualne oświadczenie o treści :
Oświadczenie
dotyczące przestrzegania w Firmie Handlowej "KrakChemia" S.A.
ZASAD DOBRYCH PRAKTYK W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH
(zasad ładu korporacyjnego)
Na podstawie par. 22a ust. 2 i 3 Regulaminu Giełdy zgodnie z par. 2 ust. 1 uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2002 r. i par. 2 ust. 1 uchwały nr 273/2002 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2002 r. zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. oświadcza iż : Na podstawie podjętych uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.H. "KrakChemia" S.A., spółka przestrzega ZASADY DOBRYCH PRAKTYK W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (zasady ładu korporacyjnego) przyjęte przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy, za wyjątkiem następującej zasady :
Zasada 20
1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
Wyjaśnienie :
Akcjonariusze spółki są przede wszystkim osobami fizycznymi, któe skupiają akcje, dające im prawo do 72,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W konsekwencji takiej struktury akcjonariatu, 4/5 członków Rady Nadzorczej stanowią osoby desygnowane przez tych akcjonariuszy. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w dniu 6 maja 2004 roku powołało w skład Rady Nadzorczej osobę z rekomendacji kwalifikowanych instytucji finansowych nie powiązaną z głównymi akcjonariuszami spółki. Tym samym jedna z pięciu osób Rady Nadzorczej jest członkiem niezależnym.
W opinii akcjonariuszy taki skład Rady Nadzorczej umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i zabezpiecza zarówno interesy akcjonariuszy większościowych jak też akcjonariuszy mniejszościowych, ale także innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki.
W związku z powyższym Spółka nie określiła jednak szczegółowych kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej. Nie jest także spełniony warunek wyrażania zgody w uchwałach przez przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej w poszczególnych sprawach.
Data sporządzenia raportu: 06-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Krakchemia &lt;KRAK.WA&gt; Publikacja aktualnych oświadczeń dotyczących zasad ładu korporacyjnego w spółce