Kredyt Bank <BKRE.WA> 34/2003 Uchwały podjete podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.... - część 1

25-06-2003, 18:22

Kredyt Bank <BKRE.WA> 34/2003 Uchwały podjete podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.... - część 1 34/2003 UCHWAŁY PODJETE PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KREDYT BANKU S.A. W DNIU 25.06.2003
Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 25 czerwca 2003 roku
Uchwała nr 1/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.z dnia 25 czerwca 2003 roku
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2002 rok
Na podstawie Art. 55 w związku z Art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2002 rok składające się z:
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.423.390.907,72 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliardy czterysta dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze ),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku zamykającego się stratą netto w kwocie 415.865.455,62 PLN (słownie: czterysta piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze ),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego ujemne przepływy pieniężne netto za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku w kwocie - 174.831.002,33 PLN (słownie: minus sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwa złote trzydzieści trzy grosze)
- zestawienia zmian w kapitale własnym
- informacji dodatkowej,
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.z dnia 25 czerwca 2003 roku
w sprawie zmian Statutu Kredyt Banku S.A.
Na podstawie §14 pkt. 5 Statutu Kredyt Banku S.A. uchwala się co następuje: §1
W Statucie Kredyt Banku S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1/ użyte w różnych formach gramatycznych wyrazy "Rada Banku" zastępuje się użytymi we właściwej formie gramatycznej wyrazami "Rada Nadzorcza";
2/ § 5 :
a/ w ust. 1:
- pkt 3: dotychczasowe brzmienie:
"3/ udzielanie kredytów i pożyczek bankowych,";
otrzymuje brzmienie:
" 3/ udzielanie kredytów "
- dodaje się nowy pkt 6 w brzmieniu:
"6/ wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego oraz dokonywanie płatności przy jego użyciu,";
- dotychczasowe pkt 6 - 11 oznacza się jako pkt 7 - 12;
- dotychczasowy punkt 12 skreśla się;
- dodaje się nowe pkt 13 i 14 w brzmieniu:
"13/ prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych; 14/ pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,";
- dotychczasowy pkt 13 oznacza się jako pkt 15;
- dodaje się nowy pkt 16 w brzmieniu:
"16/ udzielenie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich.";
b/ w ust. 2 :
-pkt 11:
dotychczasowe brzmienie:
"11/nabywać i zbywać nieruchomości i wierzytelności,";
otrzymuje brzmienie:
"11/ nabywać i zbywać nieruchomości,";
- po pkt 12 dodaje się nowe pkt 13 i 14 w brzmieniu:
"13/ świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, w których jest stroną,
14/ świadczyć inne usługi finansowe,";
3/ § 6:
dotychczasowe brzmienie:
"§ 6. Bank jest upoważniony do dokonywania następujących czynności obrotu dewizowego, zdefiniowanych ustawą Prawo dewizowe:
1.obrotu dewizowego, 2. inwestycji bezpośrednich i portfelowych,
3. obrotu depozytowego,
4. obrotu kredytowego i gwarancyjnego,
5. pozostałego obrotu kapitałowego, w zakresie: a/ kupna i sprzedaży dewiz, złota, złota dewizowego, platyny dewizowej oraz walut obcych i krajowych środków płatniczych, b/ przenoszenia długów i wierzytelności, c/ odnowień zobowiązań i potrąceń wierzytelności, d/ dokonywania transakcji terminowych i opcji nie stanowiących inwestycji portfelowych, e/ dokonywanie płatności, przeniesienia własności i transfer wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, wynikających z czynności, o których mowa w niniejszym pkt 5,
6. dokonywanych z rezydentami, z zastrzeżeniem art.9 pkt 9 ustawy, w części dotyczącej dokonywania i przyjmowania płatności za towary, nieruchomości, usługi i prawa na dobrach niematerialnych,
7. pośrednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym,
8. rozliczeń finansowych będących wynikiem operacji dokonywanych w ramach poszczególnych transakcji.";
otrzymuje brzmienie:
"§ 6.1. Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych, mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji.
2. Dokumenty związane z czynnościami bankowymi, mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji. Dokumenty te muszą być w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.
3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 2, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.";
4/ w § 7 pkt 2 i 3:
dotychczasowe brzmienie:
"2/ utrzymywać wymagane proporcje wielkości aktywów objętych ryzykiem w stosunku do sumy środków własnych,
3/ zachować tajemnice bankową zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności przestrzegać tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych oraz tajemnicy informacji o wynajętych skrytkach sejfowych i przyjętych na przechowanie przedmiotach i papierach wartościowych,";
otrzymują brzmienie:
"2/ utrzymywać wymagane proporcje wielkości aktywów objętych ryzykiem w stosunku do sumy funduszy własnych,
3/ zachować tajemnicę bankową zgodnie z przepisami prawa,";
5/ w § 8 :
a/ w ust. 1 ;
dotychczasowe brzmienie:
"1. Bank wykonuje zadania poprzez Centralę oraz oddziały i inne placówki operacyjne w kraju i za granicą.";
wyrazy " oraz oddziały i inne placówki operacyjne" zastępuje się wyrazami " oddziały oraz inne jednostki organizacyjne";
b/ w ust. 2:
dotychczasowe brzmienie:
"2. Bank może tworzyć i likwidować w kraju i zagranicą oddziały i inne placówki operacyjne."; wyrazy "palcówki operacyjne" zastępuje się wyrazami "jednostki organizacyjne."; c/ w ust. 3:
dotychczasowe brzmienie:
"3. Decyzje o utworzeniu i likwidacji oddziałów i innych placówek operacyjnych podejmuje Zarząd Banku."; wyrazy "placówek operacyjnych" zastępuje się wyrazami " jednostek organizacyjnych";
d/ w ust. 4:
dotychczasowe brzmienie: "4. Zakres działania i strukturę organizacyjną Centrali, oddziałów i innych palcówek operacyjnych określa Zarząd Banku.";
wyrazy "placówek operacyjnych" zastępuje się wyrazami "innych jednostek organizacyjnych.";
6/ w § 9: dotychczasowe brzmienie:
"§9.1. Do zadań Centrali Banku należy w szczególności:
1/ planowanie i organizowanie prac związanych z wykonaniem zadań Banku oraz koordynowanie działalności oddziałów i innych placówek operacyjnych Banku, 2/ nadzór nad działalnością oddziałów i innych placówek operacyjnych Banku,
3/ sporządzanie bilansu i innych zbiorczych sprawozdań z działalności Banku,
4/ opracowywanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, regulaminów i innych przepisów,
5/ przeprowadzenie rewizji i innych kontroli działalności jednostek organizacyjnych Banku na zasadach określonych w ust. 3.
6/ współpraca z centralami innych banków krajowych i zagranicznych w zakresie wykonywania zadań Banku.
2. Oddziały i inne placówki operacyjne Banku działające w kraju i zagranicą wykonują czynności w ramach zarządzeń i wytycznych Centrali Banku, wydanych z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w ich siedzibach.
3. Instytucjonalna kontrola wewnętrzna sprawowana jest przez Departament Kontroli Wewnętrznej i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku. Podstawowym zadaniem Kontroli Wewnętrznej jest sprawdzanie legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowości i rzetelności składanych sprawozdań i informacji. Kontrole wewnętrzne mają następujące formy:
1/ kontrole kompleksowe - obejmujące całokształt działalności jednostki organizacyjnej,
2/ kontrole problemowe - dotyczące wybranych zagadnień,
3/ kontrole doraźne,
4/ kontrole sprawdzające - przeprowadzane w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.
Ponadto we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku wykonywana jest bieżąca kontrola działalności tych jednostek. Szczegółowe zasady i tryb sprawowania kontroli wewnętrznej określa Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku.";
a/ w ust. 1:
- w pkt 1 wyrazy: " placówek operacyjnych" zastępuje się wyrazami " jednostek organizacyjnych,";
- w pkt 2/ wyrazy: " placówek operacyjnych" zastępuje się wyrazami " jednostek organizacyjnych,";
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3/ sporządzanie sprawozdania finansowego i innych zbiorczych sprawozdań z działalności Banku,"
- w pkt 5 wyrazy : "rewizji i innych " skreśla się;
b/ w ust. 2 wyrazy: "placówki operacyjne" zastępuje się wyrazami "jednostki organizacyjne";
c/ w ust. 3 wyrazy: " Departament Kontroli Wewnętrznej" zastępuje się wyrazami "właściwą jednostkę organizacyjną do spraw kontroli";
7/ w § 10:
a/ lit A.
dotychczasowe brzmienie: " A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy",
skreśla się wyraz " Akcjonariuszy" b/ lit.B.
dotychczasowe brzmienie:
"B. Rada Nadzorcza zwana Radą Banku,";
otrzymuje brzmienie:
"B. Rada Nadzorcza,";
8/ § 11:
dotychczasowe brzmienie:
"§ 11.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd Banku w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Rada Banku ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd tego nie uczyni.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się raz do roku; powinno ono odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd Banku z własnej inicjatywy, względnie na wniosek Rady Banku lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesięć procent kapitału zakładowego.";
otrzymuje brzmienie:
" § 11. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd Banku nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.";
9/ § 13:
dotychczasowe brzmienie: "§ 13. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.";
otrzymuje brzmienie:
"§ 13. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.";
10/ § 14:
dotychczasowe brzmienie:
"§ 14. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
2/ podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
3/ udzielanie władzom Banku pokwitowań z wykonania przez nie obowiązków,
4/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Banku,
5/ zmiana statutu Banku,
6/ powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego Banku,
7/ podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
8/ podejmowania uchwał w przedmiocie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
9/ podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia lub likwidacji Banku oraz wybór likwidatorów,
10/ tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
11/ ustalanie zasad wynagrodzeń członków Rady Banku,
12/ zatwierdzanie regulaminu działania Rady Banku.";
otrzymuje brzmienie:
" § 14. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
3/ określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
4/ udzielanie członkom Zarządu Banku i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków,
5/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
6/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7/ zmiana statutu Banku,
8/ podwyższenie lub obniżanie kapitału zakładowego Banku,
9/ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
10/ podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
11/ podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji i warunków tego umorzenia,
12/ podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia lub rozwiązania Banku oraz wybór likwidatorów,
13/ tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
14/ ustalanie zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
15/ zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej.";
11/ w § 15:
a/ w ust. 2:
dotychczasowe brzmienie:
" 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie handlowym.";
wyrazy "Kodeksie handlowym" zastępuje się wyrazami "Kodeksie spółek handlowych";
b/ ust. 3:
dotychczasowe brzmienie: "3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks handlowy nie stanowi inaczej. W sprawach wymienionych w § 14 pkt 5,6,7,8 i 9 uchwały powinny być powzięte większością co najmniej 3/4 głosów.";
otrzymuje brzmienie:
"3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. W sprawach wymienionych w § 14 pkt 7,8,10,11 i 12 oraz pkt 9 w zakresie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części uchwały powinny być powzięte większością co najmniej 3/4 oddanych głosów.";
12/ w § 16:
dotychczasowe brzmienie:
" § 16. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięciu członków władz Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy."; w drugim zdaniu wyraz " usunięciu" zastępuje się wyrazem " odwołanie" oraz wyraz "osobistych" zastępuje się wyrazem "osobowych" ;
13/ § 17:
dotychczasowe brzmienie:
" § 17. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Banku lub osoba zastępująca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.";
otrzymuje brzmienie:
"§ 17. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.";
14/ w § 18:
a/ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Liczbę Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.";
b/ dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5 oraz wyrazy "Prezesa i Wiceprezesa" zastępuje się wyrazami "Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego";
15/ w § 19 zdanie pierwsze:
dotychczasowe brzmienie:
" Kadencja Rady Banku jest wspólna i wynosi 5 lat.";
otrzymuje brzmienie:
"Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.";
16/ w § 20 w zdaniu pierwszym: dotychczasowe brzmienie:
"W razie ustąpienie członka Rady Banku przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełni skład Rady.";
wyraz "Banku" zastępuje się wyrazem "Nadzorczej" oraz skreśla się wyraz "Akcjonariuszy";
17/ w § 22:
a/ w ust. 1:
wyrazy: "Prezesa lub Wiceprezesa" zastępuje się wyrazami "Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego";
b/ ust. 2:
dotychczasowe brzmienie:
"2. Uchwały Rady Banku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.";
otrzymuje brzmienie:
" 2. Uchwały Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust.3, zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.";
c/ ust. 4:
dotychczasowe brzmienie:
"4. Członkowie Rady Banku mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Banku oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Banku lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Banku.
Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Banku zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewanie się na odległość nie dotyczy wyboru Prezesa i Wiceprezesa Rady Banku, powołania Zarządu lub Członka Zarządu oraz odwołania tych osób.";
otrzymuje brzmienie:
"4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.";
d/ dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
"5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane poza posiedzeniami Rady:
- w trybie pisemnym,
- przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Dla ważności uchwały podjętej w tym trybie niezbędne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich Członków Rady. 6. Udział w podejmowaniu uchwał na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, a także możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania, zwieszenia w czynnościach tych osób.
Uchwały w tych sprawach mogą być podejmowane wyłącznie na posiedzeniu rady a prawo do udziału w ich podejmowaniu mają wyłącznie Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.";
18/ § 23:
dotychczasowe brzmienie:
" § 23. Posiedzenia Rady Banku odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Banku zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Banku.";
otrzymuje brzmienie:
" § 23. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Banku lub na wniosek Członka Rady Nadzorczej. Wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad.";
19/ w § 24 zdanie pierwsze:
dotychczasowe brzmienie:
"Do kompetencji Rady Banku należy: ";
otrzymuje brzmienie:
" Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza obowiązkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy:";
20/ § 25:
dotychczasowe brzmienie:
" § 25 1. Zarząd Banku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Banku.
2. Zarząd składa się co najmniej z 3 członków, przy czym w każdoczesnym składzie Zarządu więcej niż połowa członków posiada obywatelstwo polskie.
3. Zarząd Banku podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań Banku.
4. Zarząd Banku podejmuje uchwały w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości lub udziału, z tym że zbycie nieruchomości, w której prowadzona jest statutowa działalność Banku wymaga zgody rady Banku.";
otrzymuje brzmienie:
" § 25. 1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym w każdoczesnym Zarządzie więcej niż połowa członków winna posiadać obywatelstwo polskie.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."; 21/ § 28:
dotychczasowe brzmienie:
§ 28.1. Prezes Zarządu Banku kieruje całokształtem działalności Banku i odpowiada za tę działalnością.
Do zakresu działania Prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
1/ przewodniczenie Zarządowi Banku,
2/ reprezentowanie Banku na zewnątrz,
3/ wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji służbowych oraz innych przepisów regulujących działalność Banku.
2. Wiceprezesi oraz członkowie Zarządu Banku kierują działalnością Banku zgodnie z wytycznymi Prezesa zarządu.";
otrzymuje brzmienie:
"§ 28.1. Zarząd prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2.Do zakresu działania Prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
1/ przewodniczenie pracom Zarządu Banku,
2/ wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz innych przepisów regulujących działalność Banku. 3.Prezes, wiceprezesi oraz członkowie Zarządu prowadzą sprawy Banku zgodnie z zakresem kompetencji ustalonych w regulaminie Zarządu Banku zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.";
22/ § 29.:
dotychczasowe brzmienie:
"§ 29. Zarząd Banku udziela i odwołuje prokury i pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwa do czynności do czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być także udzielane i odwoływane przez prokurentów.";
otrzymuje brzmienie:
" § 29.1. Zarząd Banku podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań Banku. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z tym że zbycie nieruchomości, w której prowadzona jest działalność statutowa Banku wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Uchwała w sprawie powołania prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
5. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.";
23/ w § 36:
a/ w ust. 2:
dotychczasowe brzmienie:
" 2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.";
w zdaniu pierwszym wyraz " Spółka" zastępuje się wyrazem " Bank";
b/ ust. 4: dotychczasowe brzmienie:
" 4. Akcje mogą być umarzane z zastosowaniem przepisów o obniżaniu kapitału zakładowego bądź bez zachowania tych przepisów - z czystego zysku.
Nieodpłatne umorzenie akcji może nastąpić wyłącznie na wniosek akcjonariusza.";
otrzymuje brzmienie:
"4. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej odpłatnego nabycia przez Bank / umorzenie dobrowolne /. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.";
24/ § 38:
dotychczasowe brzmienie:
" § 38 Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z czystego zysku rocznego, wykazywanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku lub na inne cele.";
otrzymuje brzmienie:
" § 38 Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku za dany rok obrotowy, z przeznaczeniem między innymi na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz na inne cele.";
25/ § 39:
dotychczasowe brzmienie:
" § 39. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.";
otrzymuje brzmienie:
"§ 39. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.";
26/ w § 43 zdanie pierwsze:
dotychczasowe brzmienie:
"Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.";
otrzymuje brzmienie:
"Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.";
27/ § 44:
dotychczasowe brzmienie:
" § 44.Czysty zysk roczny jaki okaże się po potrąceniu wszelkich wydatków i strat oraz podatku dochodowego, przeznacza się na :
1/ kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy, fundusz ogólnego ryzyka i fundusze specjalne w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, oddzielnie na kapitał i każdy z funduszy. Na kapitał zapasowy przeznacza się nie mniej niż 8 procent zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej części kapitału zakładowego,
2/ dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.";
otrzymuje brzmienie:
"§ 44. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.";
28/ § 45:
dotychczasowe brzmienie:
"§ 45. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.";
otrzymuje brzmienie:
"§ 45. Dzień dywidendy, czyli dzień według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, ustala Walne Zgromadzenie.";
29/ § 47:
dotychczasowe brzmienie:
" § 47. Roczny bilans, rachunek zysków i strat, roczne sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego.";
otrzymuje brzmienie:

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kredyt Bank &lt;BKRE.WA&gt; 34/2003 Uchwały podjete podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.... - część 1