Kredyt Bank <BKRE.WA> 55/2002 Ogłoszenie Uchwał podjętych na NWZA w dniu 29.07.2002

EMRELPOL
opublikowano: 29-07-2002, 16:36

55/2002 OGŁOSZENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZA W DNIU 29.07.2002

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 29 lipca 2002 roku:

Uchwała nr 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 29 lipca 2002 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2001 rok

Na podstawie Art. 55 w związku z Art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2001 rok składające się z:

· skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.649.649.670,66 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliardy sześćset czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 66/100), · skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku zamykającego się stratą netto w kwocie 8.920.523,87 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia trzy 87/100), · skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku o sumę 410.538.005,58 PLN (słownie: czterysta dziesięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięć 58/100),

· informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 29 lipca 2002 roku

W sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w trakcie trwania kadencji Rady

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. zatwierdza Członka Rady Nadzorczej dokooptowanego w trakcie trwania kadencji, Pana Christiana Defrancq

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w związku z rezygnacją Pana Carlosa Cainco z pełnienia funkcji Członka Rady Kredyt Banku S.A. Rada Banku na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2002 roku dokooptowała na jego miejsce Pana Christiana Defrancq.

Poniżej Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości życiorys Pana Christiana Defrancq, który do tej pory nie pełnił funkcji w Radzie Kredyt Banku S.A.:

Christian Defrancq - lat 52. Absolwent Nauk Matematycznych Państwowego Uniwersytetu w Ghent.oraz Absolwent Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Ukończył Szkołę Zarządzenia w Ghent.W latach 1972 do 2000 roku zajmował między innymi następujące stanowiska: Aktuariusz w zakresie ubezpieczeń na życie, Dyrektor Departamentu Badań i Departamentu Aktuarialnego w zakresie ubezpieczeń na życie, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Pożyczek Hipotecznych, Członek Zarządu w zakresie ubezpieczeń dla osób fizycznych , Dyrektor Departamentu Informatyki i Organizacji. Obecnie (od roku 2000) pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego oraz Członka Zarządu "KBC Bank & Insurance Holding co NV" "oraz "KBC Insurance co NV" . Pan Christian Defranq reprezentuje KBC Bank N.V. w różnych firmach i podmiotach zależnych.

Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 105.633.762 akcje tj. 71,42% kapitału akcyjnego Banku.

W związku z Art. 148 par.3 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 29 lipca 2002 roku Akcjonariuszami uprawnionymi do 5% i więcej głosów na WZA były następujące podmioty:

1. KBC Bank N.V. 71.354.732 - 48,24% 2. Deutsche Bank Trust Company Americas (Bank Depozytowy dla GDR-ów) 27.277.930 - 18,44%

Jednocześnie informujemy, że akcjonariusz nie ma obowiązku uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu wszystkimi posiadanymi akcjami.

Data sporządzenia raportu: 29-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: EMRELPOL

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu